Üniversite Okuyan Memur Öğrenci Bileti Kullanabilir mi

Okuyan Memur Öğrencilik Haklarından Faydalanır mı? Üniversite Okuyan Memur Öğrenci Bileti Kullanabilir mi?

Üniversite Okuyan Memur Öğrenci Bileti Kullanabilir mi

Okuyan Memur Öğrencilik Haklarından Faydalanır mı? Üniversite Okuyan Memur Öğrenci Bileti Kullanabilir mi?

Üniversite Okuyan Memur Öğrenci Bileti Kullanabilir mi

Çalışan Kişiler Aynı Zamanda Öğrenim Görüyorlarsa Toplu Taşımada Öğrenci Bileti Kullanabilir mi?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde çalışan kişiler bazen aynı zamanda öğrenimlerine devam etmektedirler. Bu gibi durumlarda çalışan kişilerin belediyelerin sağlamış olduğu toplu taşıma hizmetlerinden öğrenci ücreti üzerinden yararlanabileceklerine ilişkin Danıştay Başkanlığınca verilen karar yazımız ekindedir.

 Sekizinci Daire

 Esas No: 2004/3464

 Karar No:  2005/1510 

Karar Tarihi:     01.04.2005

Konusu: Ücretli olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olanların, 4736 sayılı yasa kapsamında belediyelerin toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanabilecekleri

KARAR:”........e 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerdeki toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yaralanacaklar arasında öğrencilerinde yer aldığı, anılan düzenlemelerde çalışan çalışmayan öğrenci ayrımı yapılmadığından, ücretli olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan davacının toplu taşım hizmetlerinden indirimli olarak yaralandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemi iptal eden Sivas İdare Mahkemesinin 26.3.2004 gün ve E:2003/1224, K:2003/296 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, indirimli tarifeden çalışmayan öğrencilerin yaralanabileceği, işlemin dayanağının belediye meclisi kararı olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi yarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022, 00:13
YORUM EKLE