Temsil ağırlama giderleri doğrudan teminde sınırlama varmı

temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama giderinin doğrudan temin limitine tabi olmadığı

Temsil ağırlama giderleri doğrudan teminde sınırlama varmı

temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama giderinin doğrudan temin limitine tabi olmadığı

Temsil ağırlama giderleri doğrudan teminde sınırlama varmı

Temsil ağırlama giderleri doğrudan teminde sınırlama varmı 

T.C. Sayıştay Başkanlığı - 8. Daire
Kamu İdaresi Türü: Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yıl: 2016
İlam no.: 116
Karar No.: 129
Tutanak tarihi: 13.03.2018
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

 

Konaklama Gideri Ödemesi:

A) … Müdürlüğü tarafından; 2016 yılında bütçeden yapılan konaklama giderine ilişkin harcamanın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendinde yer alan doğrudan temin üst limitini aştığı halde ihaleye çıkılmaması konusuna ilişkin olarak;

… Müdürlüğü tarafından şehir dışından gelen Kurum personelinin konaklama ihtiyacını karşılamak için doğrudan temin yöntemi ile otellerden hizmet satın alınması yoluna gidildiği, … Oteli ile 01.03.2016-28.02.2017 dönemini kapsayacak şekilde konaklama sözleşmesinin imzalandığı ve 830.05.5.90 Diğer Kiralama Giderleri ekonomik kodu ile Müdürlüğün bütçesinden toplam … TL tutarında harcama yapıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesinde;

“Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

d)Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 53.261 TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirasını),diğer idarelerin 17.744 TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne göre, İdareler 53.261,00 TL’yi aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları için doğrudan temin yoluna başvurulabilecektir. Dolayısıyla … Müdürlüğünün bu üst limiti aşan konaklama ihtiyacının, doğrudan temin dışında 4734 sayılı Kanunda sayılan ihale yöntemleri ile karşılanması gerekmektedir.

Savunmalarda; temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama giderinin doğrudan temin limitine tabi olmadığı ileri sürülmüş ise de;

Söz konusu harcamanın, … Müdürlüğüne şehir dışından gelen kurum personelinin konaklama ihtiyacının karşılanması için yapıldığı, dolayısıyla temsil, tören ve ağırlama faaliyetleri kapsamında olmadığı, zaten Müdürlüğün bütçesinde temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri ödeneğinin bulunmadığı ve söz konusu giderlerin 830.05.5.90 Diğer Kiralama Giderleri ekonomik kodundan ödendiği görülmüş olmakla birlikte; Maliye Bakanlığı tarafından … Genel Müdürlüğüne gönderilen … tarihli ve … sayılı görüş yazısından da; sadece festival organizasyonlarında yapılacak hizmet alımlarının temsil, tören ve ağırlama giderleri niteliği taşıyacağı anlaşıldığından,

… Müdürlüğü tarafından konaklama ihtiyacı kapsamında yapılacak hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesindeki doğrudan temin limitine tabi olduğu ve söz konusu alımların doğrudan temin limitini aştığı durumlarda, ihtiyaçların Kanunda belirtilen ihale yöntemleri ile temin edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ancak Denetçi tarafından konuya ilişkin olarak kamu zararı hesabı yapılmadığı görüldüğünden, kamu zararı oluşmayan konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle, karar verildi.

B) … Müdürlüğü tarafından, … Oteli ile yapılan konaklama sözleşmesine istinaden otelin sunduğu ücretsiz konaklama hakkının, Kurum personeli olmayan kişi için kullanılması konusu ile ilgili olarak ise;

… Oteli tarafından konaklama sözleşmesine istinaden Müdürlüğe sunulan 40 gecelik ücretsiz konaklama hakkının, kurum personeli olmayan ancak ışık kumanda masası hizmetinin temini için Kuruma gelen … Ltd. Şti.’nin teknik personeli… ’un 3 gecelik konaklaması için kullanıldığı görülmüştür.

Denetçi tarafından ücretsiz konaklama hakkından sadece kurum personelinin yararlanması gerektiği, hizmet satın alınan firma personelinin konaklama giderinin Müdürlüğü ilgilendirmediği ileri sürülmüş olsa da; kurum personeli olmayan kişinin ücretsiz konaklama hakkından yararlanması nedeniyle kurum personelinin bu haktan yararlanamadığı ve bu yüzden bütçeden fazla ödeme yapıldığına ilişkin bir tespit ortaya konulamadığından, bu aşamada konu hakkında kamu zararı oluştuğu söylenemez.

Bu itibarla, … TL için kamu zararı oluşmadığından ilişilecek husus bulunmadığına, oy birliğiyle, karar verildi.

YORUM EKLE