Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

Sözlü sınavda başarısız sayılmaya esas yönetmeliğin iptali kişinin sınavda başarılı sayılmasını gerektirir mi?

İlgilinin rütbe terfi sözlü sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükümlerinin Danıştay Onaltıncı Dairesinin 25/01/2016 günlü, E:2015/21285 sayılı kararı ile hukuka aykırılığı tespit edilerek yürütmesinin durdurulması karşısında, söz konusu hukuka aykırı düzenlemelere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan; bu kararın, kişinin sözlü sınavında başarılı olduğu yolunda bir sonuç doğurmayacağı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/2176 E. , 2022/253 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2176
Karar No : 2022/253

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Vasisi: …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; … Emniyet Müdürlüğü emrinde komiser yardımcısı olarak görev yapan davacının, bir üst rütbeye terfisinin yapılması kapsamında 27/06/2015 tarihinde katıldığı rütbe terfi sözlü sınavında (40) puan verilerek başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


… İdare Mahkemesinin … günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla; davanın reddine hükmedilmiş olup; anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesinin 23/02/2017 günlü, E:2016/24356, K:2017/4250 sayılı kararıyla bozulmuştur.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uymak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının rütbe terfi sözlü sınavı sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin dayanağı olan Yönetmelik hükümlerinin Danıştay Onaltıncı Dairesinin 25/01/2016 günlü, E:2015/21285 sayılı kararı ile hukuka aykırılığı tespit edilerek yürütmesinin durdurulması karşısında, söz konusu hukuka aykırı düzenlemelere dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan; bu kararın, davacının sözlü sınavında başarılı olduğu yolunda bir sonuç doğurmayacağı, dava konusu başarısız sayılma işleminin dayanağı olan ve hukuka aykırılığı tespit edilen Yönetmelik hükümleri hakkında yapılacak yeni düzenlemelerle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yeniden yapılacak sözlü sınav sonucunda ortaya çıkacak olan değerlendirme ve puana göre işlem tesis edilmesine yönelik olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının katıldığı sözlü sınavda adaylara komisyon üyelerince direk soru sorulmadığı, başka bir komisyon tarafından hazırlanan ve adaylarca seçilen soruların yöneltildiği, bu sorulara verilen cevaplar ile hal ve hareketler mevzuatta belirtilen kriterlere göre hiyerarşi dışı bağımsız komisyonca değerlendirildiği, anılan işlemin hukuka uygun olduğu, ileri sürülerek temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE