Disiplin cezasına esas düzenleme dava edildiğinde değiştiğinde düzenlemenin yeni hali dikkate alınır mı?

Danıştay 2. Dairesi, her ne kadar dava devam ederken, dava konusu edilen düzenlemede değişiklik yapılmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne yollama yapılmakta ise de; dava konusu düzenlemenin dava tarihi itibarıyla yürürlükte olan haliyle, yollama yapılan Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesinin aynı nitelikte olması sebebiyle hukuki denetiminin yapılması gerektiğine hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2017/3976 E. , 2022/827 K.
"İçtihat Metni"

Anayasa Mahkemesinden önemli iptal kararı Anayasa Mahkemesinden önemli iptal kararı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/3976
Karar No : 2022/827


DAVACI : …
VEKİLİ : Av. …
DAVALILAR : 1- … (mülga … )
2- … Bakanlığı
VEKİLİ : …
DAVANIN KONUSU : İzmir ili, Urla ilçesi, … Sosyal Bilimler Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, nöbetçi belletici öğretmenlik görevini yerine getirmediğinden dolayı yürütülen disiplin soruşturmaları sonrasında hakkında verilen disiplin cezalarına dayanak oluşturduğundan bahisle;
1- Milli Eğitim Bakanlığının 30/01/2013 günlü, 2013/3 sayılı Genelgesinin,
2- 07/09/2013 günlü, 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 92. maddesinin 2. fıkrasının,
3- 25/11/2016 günlü, 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının iptali istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI : Nöbetçi belletici öğretmenlik görevini yerine getirmediğinden dolayı hakkında verilen disiplin cezalarının dayanağının davaya konu Genelge ve Yönetmelikler olduğu; görevlendirmelerin zorunluluk esasına dayalı ve re'sen yapıldığı; öğretmenleri gece yatılı olarak nöbet tutmaya zorlamanın herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığı; söz konusu görevi gönüllü yapmak isteyen yeterli sayıda öğretmen bulunmasına karşın, okul idaresi tarafından, Yönetmelik ve Genelge hükümleri farklı yorumlanarak mecburi görev yapmaya zorlandığı; nöbet tutmak istemediğini yazılı ve sözlü olarak bildirmesine rağmen bu durumun devam ettiği; sağlık sorunları yaşadığı ve asli görevi olan öğretmenlik mesleğini ifa edemediği; çalışma süresine bağlı olarak gündüz nöbetlerinden muaf tutulma hakkını elde ettiği ancak nöbetçi belletici öğretmenlik görevi hususunda aynı hakka sahip olamadığı; mevzuatta öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında belletici veya nöbetçi belleticilik gibi bir göreve yer verilmediği; nöbet görevinin hiçbir Kanunda tanımlanmadığı, Yönetmelik veya Genelgeler ile bu konunun düzenlenemeyeceği; Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan düzenlemelerin iptali gerektiği ileri sürülmektedir.

DAVALI İDARELERİN SAVUNMASI :
1- Cumhurbaşkanlığı (mülga Başbakanlık) tarafından; savunma verilmemiştir.
2- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; Bakanlığa bağlı resmi okul pansiyonlarında 2698 sayılı Kanun'un 5. maddesine göre, belleticilik ve nöbetçi belleticilik görevlendirmesinin, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından yapılacağının hükme bağlandığı, bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle de usul ve esasların belirlendiği; pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan öğretmenlerin, aynı zamanda pansiyonda barınan öğrencilerin derslerine giren öğretmenler olduğu, eğitim ve öğretim ile pansiyon hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla söz konusu düzenlemelerin getirildiği; öğretmen sayısının yeterli olmadığı durumlarda ek önlemlerin alınması gerektiği, 30/01/2013 günlü, 2013/3 sayılı Genelgenin, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması amacıyla yürürlüğe konulduğu; okul pansiyonunda belletici veya nöbetçi belletici görevi verildiği halde görevini ısrarla yerine getirmeyen davacı hakkında idari ve cezai işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tesis edildiği; nöbetçi belleticilik görevinin pansiyonlu okullarda eğitimin bir parçası olduğu; öğretmenlerin, tercih ettikleri bu okullarda, belletici öğretmen ve nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapılacağını bildikleri; dava konusu düzenlemelerin hukuka aykırı bir yönünün bulunmadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

DANIŞTAY SAVCISI : …
DÜŞÜNCESİ : İzmir ili, Urla ilçesi, … Sosyal Bilimler Lisesi'nde kimya öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, nöbetçi belletici öğretmenlik görevini yerine getirmediğinden dolayı yürütülen disiplin soruşturmaları sonrasında hakkında verilen disiplin cezalarına dayanak oluşturduğundan bahisle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 30/01/2013 tarih ve 2013/3 sayılı Genelgesi'nin, 07/09/2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 92. maddesinin 2. fıkrasının ve 25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının iptali istenilmektedir.
2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun "Belleticilerin görevlendirilmesi" başlıklı 5. maddesinde, pansiyonlarda öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticilerin görevlendirileceği, görevlendirmenin, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından valilik onayı ile yapılacağı belirtilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 92. maddesinin 2. fıkrasında, "(2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır." hükmüne yer verilmekle birlikte bu fıkra, 16/09/2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 50. maddesi ile, “(2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. Buna göre;
a) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır.
b) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir.” şeklinde değiştirilmiş; 01/09/2018 tarih ve 30522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 41. maddesiyle tekrar değiştirilmiş olup; belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüceği hüküm altına alınmıştır.
25/11/2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin " Amaç ve kapsam" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile özel eğitim okullarındaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir."; "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesinde de; "(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. (2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır. (3) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (4) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir.(…)" düzenlemesi yer almaktadır.
Her ne kadar davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 92. maddesinin 2. fıkrasının, verilen dilekçe red kararından sonra yenileme dilekçesi tarihi itibarıyla yürürlükte olmayan halinin dava konusu edildiği anlaşılmakta ise de, değişikliğin de benzer hükümler içerdiği; öte yandan 01/09/2018 tarih ve 30522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne atıf yapılmakta ise de; dava konusu düzenlemenin dava tarihi itibariyle yürürlükte olan haliyle, yollama yapılan Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesinin davacının dava açmaktaki amacı yönünden aynı nitelikte olması sebebiyle 92. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemenin hukuki denetiminin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Dava konusu Genelge ile de belletici ihtiyacının, okulda görevli öğretmenler arasından karşılanmasının esas olduğu, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacağı kurala bağlanmıştır.
Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu gözönünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu, okuldaki öğretmenlerin resen görevlendirilmesinin angarya değil eğitimin bir parçası olduğu sonucuna ulaşıldığından, dava konusu düzenlemelerde hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği, düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; 09/07/2018 günlü, 30743 sayılı (3. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 218 ve 219. maddeleri uyarınca, kapatılan Başbakanlığın iş ve işlemleriyle ilgili olarak açılmış olan davalarda Cumhurbaşkanlığının taraf sıfatını kazanacağı kurala bağlandığından, mülga Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı hasım konumuna alınmak suretiyle, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ:
Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir ili, Urla ilçesi, … Sosyal Bilimler Lisesinde öğretmen olarak görev yapan davacının, farklı tarihlerde nöbetçi belleticilik görevini yerine getirmemesi üzerine hakkında disiplin soruşturmaları açıldığı, yürütülen soruşturmalar sonucunda sübut bulan eylemlerin karşılığı olarak aylıktan kesme disiplin cezalarıyla tecziye edildiği, en son hakkında uygulanan disiplin cezasına karşı yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, disiplin cezalarına dayanak oluşturduğu ve zorunluluk esasına dayalı görevlendirme içerdiğinden bahisle dava konusu düzenlemelerin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :
13/07/1982 tarih ve 17781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun "Amaç" başlıklı 1. maddesinde, "Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir."; "Tanımlar" başlıklı 2. maddesinde, "Bu Kanunda geçen; “Okul”, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını; “Pansiyon”, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri; “Belletici”, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yönetmelikte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri; ifade eder."; "Belleticilerin görevlendirilmesi" başlıklı 5. maddesinde, "Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticiler görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından Valilik Onayı ile yapılır."; "Yönetmelik" başlıklı -dava tarihi itibarıyla yürürlükteki şekliyle- 16. maddesinde, "Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükümlerine yer verilmiştir.
25/11/2016 günlü, 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesinde; "(1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. (2) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanır. (3) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenler, pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürünün teklifi ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (4) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinde aynı pansiyondaki kız ve erkek öğrencilere ait bölümlerin her biri ayrı bir pansiyon gibi değerlendirilir. ..." düzenlemesi bulunmaktadır.
07/09/2013 günlü, 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin -davanın açıldığı tarihteki yürürlükteki şekliyle- "Belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 92. maddesi; "(1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir. (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır. (3) (Ek:RG-13/09/2014-29118) İstemeleri halinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilirler." şeklindedir.
Belletici öğretmen görevlendirilmesine yönelik dava konusu Milli Eğitim Bakanlığının 30/01/2013 günlü, 2013/3 sayılı Genelge'sinde; belletici öğretmen görevlendirilmesine ilişkin uygulamalarda sorunların ve tereddütlerin yaşandığına yönelik başvurular üzerine, konunun Bakanlıkça değerlendirildiği ve açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, belletici ihtiyacının "a) Okulda görevli öğretmenler arasından, b) Okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumalarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, c) Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim birimindeki, ilçedeki ve ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle ..." karşılanacağı bildirilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin dava konusu edilen 92. maddesinin 2. fıkrası, 16/09/2017 günlü, 30182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişikliğe uğramış, bilahare, 01/09/2018 günlü, 30522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle de 92. maddenin tamamı değiştirilmiş olup; en son şeklinde, belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüceği hüküm altına alınmıştır.
Her ne kadar dava devam ederken, dava konusu edilen düzenlemede değişiklik yapılmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne yollama yapılmakta ise de; dava konusu düzenlemenin dava tarihi itibarıyla yürürlükte olan haliyle, yollama yapılan Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesinin aynı nitelikte olması sebebiyle hukuki denetiminin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Uyuşmazlığa konu edilen her iki Yönetmeliğin iptali istenilen düzenlemelerinin birlikte incelenmesinden; belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevinin, pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütüleceği, öğretmen ihtiyacının okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından karşılanamadığı durumlarda, aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden istekli olanlar arasından, buna rağmen ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise, o yerleşim biriminde görev yapan diğer kadrolu öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılmak suretiyle karşılanacağı ifade edilmiştir.
Davacı tarafından, dava konusu düzenlemelerle, belletici öğretmenlik görevinin zorunlu hale getirildiği, bu görevin gönüllülük esasına göre yürütülmesinin eğitim öğretim hayatının işleyişine daha uygun düşeceği, pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kadrolu öğretmenlerinin görevlendirilmesinde de istekli olanlar arasından görevlendirme yapılması gerektiği, zorunluluk esasına dayalı re'sen görevlendirme içeren hükümlerin iptali gerektiği iddia edilmekte ise de; okullara bağlı bulunan pansiyonlarda, öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı olduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kaldığı gözönünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikle o okulun kadrolu öğretmenlerinin eğitimin bir parçası olan belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca, belletici öğretmen görevlendirilmesine ilişkin üst norm olan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'nun 5. maddesinin, görevlendirilecek öğretmenlerin isteğine ilişkin bir ölçüt barındırmadığı da açıktır.
Bu itibarla, dava konusu Yönetmelik hükümlerinde üst hukuk normları ile hukuka aykırılık görülmemiştir.
Diğer taraftan, hukuka uygunluğu tespit edilen Yönetmelik hükümlerine paralel düzenleme içeren dava konusu 30/01/2013 günlü, 2013/3 sayılı Genelgede de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1- Milli Eğitim Bakanlığının 30/01/2013 günlü, 2013/3 sayılı Genelgesi'nin; 07/09/2013 günlü, 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 92. maddesinin 2. fıkrasının ve 25/11/2016 günlü, 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının iptali istemi yönünden DAVANIN REDDİNE,
2. Ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam … -TL yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra istemi halinde davacıya iadesine,
3. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen … -TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Milli Eğitim Bakanlığına verilmesine,
4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.