Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Sosyal medya paylaşımı sebebiyle yurt dışı doktora eğitiminden ilişiğin kesilmesi hakkında karar

Danıştay 8. Dairesi, Yurtdışında Milli Eğitim Bakanlığı adınadoktora öğrenimi görmekteyken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunmak kapsamnda değerlendiririlecek sosyal medya paylaşımlarında bulunan ilgilinin Bakanlık adına doktora öğreniminden ilişiğinin kesilmesinin hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/6242

Karar No : 2022/695 -

EDEN (DAVALI) : Milli Eğitim Bakanlığı

VEKİLİ : Huk. Müş. ...

TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 23/05/2018 tarih ve E:2018/1333, K:2018/1703 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Siirt Üniversitesi adına Otizimde Dil ve Konuşma alanında De Montfort Üniversitesi'nde doktora öğrenimi görmekteyken öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi ile kendisi ve kefilleri hakkında tazminat takibatının başlatılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 23/01/2018 tarih ve E:2017/1044, K:2018/112 sayılı kararda; davacıya ait sosyal medya paylaşım dokümanlarının değerlendirilmesinden, mevzuat hükmünde öngörülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunmak kapsamında herhangi bir eyleminin bulunmadığı, işaret edilen yazıyla dökülen ifadelerin de yönetmelik maddesinde sayılan fiiler kapsamında olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 23/05/2018 tarih ve E:2018/1333, K:2018/1703 sayılı kararında; Mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine davacının öğrenciliğe 29/11/2017 tarihinde iade edildiği, 24/12/2017 tarih ve 695 sayılı KHK eki

sayılı listede davacının isminin yer alması üzerine öğrencilikle ilişiğinin kesildiği, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ....................................................DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY:

1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu statüde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına, Siirt Üniversitesi adına İngiltere'de Otizmde Dil ve Konuşma alanında lisansüstü eğitimine başlayan davacı hakkında, Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde yer alan hükme istinaden öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi ile kendisi ve kefilleri hakkında tazminat takibatının başlatılmasına ilişkin 29/03/2017 tarih ve 4210615 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 02/10/2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 'Amaç' başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir." hükmüne yer verilmiş olup, 'Mevzuata aykırı hareketlerden dolayı ilişik kesme' başlıklı 30. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunanların, yurt dışı temsilciliğinin teklifi üzerine Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum ve kuruluşça öğrencilikle ilişikleri kesileceği düzenlemesi yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenim görmek üzere yabancı ülkelere gönderilen öğrencilerin orada bulundukları süre zarfında temsil yeteneklerini kaybetmemeleri gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulundukları tespit edilenlerin ise öğrencilikle ilişiklerinin kesileceği açıktır.

Uyuşmazlıkta; davacıya ait sosyal medya paylaşımlarının değerlendirilmesi neticesinde, davacının kullanmış olduğu ifadelerin, anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onuruna yakışmayan harekette bulunmak kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda; tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 23/05/2018 tarih ve E:2018/1333, K:2018/1703 sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesine gönderilmesine kesin olarak, 10/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

........................................

YORUM EKLE