İl polis disiplin kurulunun alt ceza yetkisi var mı

 il polis disiplin kurullarının yetkili olduğu kurala bağlandığından ve ceza verme yetkisine sahip olan kurulun alt ceza uygulanması konusunda da yetkisinin bulunduğu

KDK, süresi geçtikten sonra beyanname veren işçiye öğrenim yardımı ödenmeli dedi KDK, süresi geçtikten sonra beyanname veren işçiye öğrenim yardımı ödenmeli dedi

T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/2981 Karar No : 2022/4328  

Anahtar Kelimeler : -İl Polis Disiplin Kurulu,  -Alt Ceza,  -Yetki  

Özeti : 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 5. maddesinde, polis memurlarına her derecedeki disiplin cezalarını vermeye il polis disiplin kurullarının yetkili olduğu kurala bağlandığından ve ceza verme yetkisine sahip olan kurulun alt ceza uygulanması konusunda da yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin yetkili makam tarafından tesis edilmediği gerekçesiyle iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında.  

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : İzmir Valiliği VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : İzmir 2. İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/02/2018 günlü, E:2016/15058, K:2018/8458 sayılı İdari Dava Daireleri Kararları İkinci Daire  T.C. Danıştay Kararlar Dergisi Yıl : 2022 Sayı : 11 205  bozma kararına uyularak verilen 26/06/2019 günlü, E:2019/675, K:2019/838 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.  

YARGILAMA SÜRECİ :  Dava Konusu İstem : Polis memuru olarak görev yapan davacı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı dönemde Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/7. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılması gerekmekte ise de anılan Tüzük'ün 15. maddesi uygulanmak suretiyle ''24 ay uzun süreli durdurma'' cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 17/03/2010 günlü, 2010/223 sayılı İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle dava açmıştır. İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : İzmir 2. İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nde öngörülen ve davacı hakkında önerilen "meslekten çıkarma" cezasının Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmesi, Tüzüğün 15. maddesinde öngörülen şartların varlığı halinde bir derece aşağı cezanın uygulanması kararının da, meslekten çıkarma cezasında olduğu gibi, 3201 sayılı Kanun'un Ek 7. maddesinde yer alan hüküm gereğince valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile kesinleşmesi gerektiği; bu nedenle İl Polis Disiplin Kurulunda görüşülüp karara bağlanarak, valinin onayı ile tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir. TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.  

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Özlem Türkoğlu DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.  TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: İdari Dava Daireleri Kararları İkinci Daire  206 T.C. Danıştay Kararlar Dergisi Yıl : 2022 Sayı : 11  İNCELEME VE GEREKÇE :  MADDİ OLAY :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda düzenlenen 21/12/2009 tarihli disiplin soruşturma raporunda; davacının, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/7. maddesi gereğince "Meslekten Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklifi getirilmiş; İzmir İl Disiplin Kurulunca davacının durumu değerlendirilerek, Tüzüğün 8/7. maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası ile tecziyesi, geçmiş hizmetlerinin olumlu ve sicilinin iyi olduğunun anlaşıldığından bahisle aynı Tüzüğün bir alt ceza verilmesi hususundaki 15. maddesinin uygulanması suretiyle 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılması yönünde 17/03/2010 günlü, 2010/223 sayılı dava konusu işlemin tesis edilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır. İLGİLİ MEVZUAT :  3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 5. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan halinde;  "Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki: 1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını, 2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,  ..... verebilir." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 7. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan halinde; " Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; ..... Kesinleşir. ....." kuralı yer almaktadır.  İdari Dava Daireleri Kararları İkinci Daire  T.C. Danıştay Kararlar Dergisi Yıl : 2022 Sayı : 11 207  HUKUKİ DEĞERLENDİRME : Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, İl Polis Disiplin Kurulunca, davacıya isnat edilen "yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak" fiilinin Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/7. maddesinde yer aldığı, cezasının da meslekten çıkarma olduğu sonucuna varıldığı ve aynı Tüzüğün 15. maddesi uygulanarak davacının 24 ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, yukarıda sözü edilen 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 5. maddesinde, polis memurlarına her derecedeki disiplin cezalarını vermeye il polis disiplin kurullarının yetkili olduğu kurala bağlandığından ve ceza verme yetkisine sahip olan kurulun alt ceza uygulanması konusunda da yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında, davanın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin yetkili makam tarafından tesis edilmediği gerekçesiyle iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.  KARAR SONUCU :  Açıklanan nedenlerle; 1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE, 2. İzmir 2. İdare Mahkemesince verilen 26/06/2019 günlü, E:2019/675, K:2019/838 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, 3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine, 4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi