Sendikanın terör örgütünü kınama mitingine katılan memura verilen ceza onandı

memur sendikalarının memurların özlük haklarına ilişkin olarak yaptığı eylemlere katılan memurlara verilen cezalar danıştayca iptal edilirken memurun özlük hakları dışındaki konularda sendika eylemine katılması uygun görülmedi.

Sendikanın terör örgütünü kınama mitingine katılan memura verilen ceza onandı

Sendikanın terör örgütünü kınama mitingine katılan memura verilen ceza onandı

Memurların sendikal faaliyet kapsamında yapmış olduğu eylemlere katılan memurlara verilen disiplin cezaları iptal edilirken sendikanın faaliyet alanı dışındaki konular için yaptığı eylemlere sendikal faaliyet kapsamında katılım sağlayan ve işe gitmeyen memura verilen ceza danıştay başkanlığında onandı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2018/781 E.  ,  2020/3699 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/781

Karar No : 2020/3699

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …'nu temsilen … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Kaymakamlığı / …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: … , K: … sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: … İli, … İlçesi … İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan davacının, üyesi olduğu sendikanın kararı doğrultusunda … tarihinde … terör örgütünü kınamak için bir gün mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (b) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 10/02/2015 tarihli ve 1463552 sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 28/09/2017 tarihli ve E:2017/1804, K: 2017/4400 sayılı bozma kararına uyularak; kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bu konulara dikkat çekilmesinin ve kamuoyu oluşturulmasının sağlanması amacıyla ve başka seçeneklerinin bulunmaması durumunda üyesi bulundukları sendikaların aldıkları kararlar uyarınca işi bırakma eylemlerine ilgili mevzuatına uygun olarak katılmaları nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılmalarının demokratik bir toplumda gerekli olduğundan söz edilemeyeceği tartışmasız ise de; bir kamu görevlisinin hangi faaliyetlerin sendikal faaliyet kapsamında olduğunu ayırt etme becerisine sahip olması gerektiğinin açık olduğu, uyuşmazlık konusu olayda davacının görevine gelmeme nedeninin, … isimli terör örgütünün saldırılarını kınamak ve … kenti ile dayanışma sağlamak olduğu hususunun sabit olduğu, kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin ve bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşımayan eyleme katılan ve bu nedenle görevine gelmeyen davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, iş bırakma eyleminin barışçıl bir eylem olduğu, hakkında verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğüne müdahale niteliğinde olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, mahkeme kararının hukuk ve usule uygun olarak verildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E: … , K: … sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE