Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kamuda görevli avukatların mesai kontrolü hakkında karar

Kurum avukatlarının masa başında görev yapan memurlar gibi mesai saatlerinin sabah 08:00 akşam 17:00 olarak düzenlenerek sürekli görev yerlerinde bulunmalarının istenmesi ve belirlenen saatlerde mesai defterlerini imzalanması suretiyle giriş çıkış kontrolü yapılmakla yükümlü tutulmalarının görevlerini gereği gibi yapmalarına engel olacağından, kurum avukatlarının mesai defterlerini imzalanması suretiyle giriş çıkış yapmalarını öngören işlemin hukuka aykırılık teşkil ettiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/4867 E. , 2022/672 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/4867
Karar No : 2022/672

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
MÜDAHİL (Davacı yanında) :… Barosu Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ...................................................................... Defterdarlığında … olarak görev yapan davacı tarafından, ...................................... Defterdarlığında görev yapan avukatlar dahil tüm personelin sabah ve akşam mesai giriş ve çıkışlarında (avukatların adliyedeki inceleme, keşif ve danışma gibi görevleri dikkate alınmak kaydıyla) mesai takip defterini imzalaması zorunluluğu getiren … tarih ve … sayılı işlemin, bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile … tarih ve … sayılı işlemin uygulanması talimatını içeren … tarih ve … sayılı işlemin hazine avukatlarına ilişkin kısmının iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; kurum avukatlarının masa başında görev yapan memurlar gibi mesai saatlerinin sabah 08:00 akşam 17:00 olarak düzenlenerek sürekli görev yerlerinde bulunmalarının istenmesi ve belirlenen saatlerde mesai defterlerini imzalanması suretiyle giriş çıkış kontrolü yapılmakla yükümlü tutulmalarının görevlerini gereği gibi yapmalarına engel olacağından, kurum avukatlarının mesai defterlerini imzalanması suretiyle giriş çıkış yapmalarını öngören dava konusu … tarih ve … sayılı işlemde ve bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlem ile … tarih ve … sayılı işlemin uygulanması talimatını içeren … tarih ve … sayılı işlemin hazine avukatlarına ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir, davacı yanında müdahil tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…7 sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE