Yemekhane için elverişli yeri olmayan idareden yiyecek yardımı istenebilir mi?

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3. maddesinde yiyecek yardımının yapılma biçimi kurala bağlandıktan sonra, 5. maddesi ile de bu yardımın yapılma biçiminin koşulları düzenlenmiştir. Buna göre yemek servisi yapılabilmesi için; yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması gerekmektedir. Bu iki koşul gerçekleştiği takdirde atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisi yapılabilmesi mümkün olup, bu kural ve koşullar dışında başka ad altında veya biçimde yiyecek yardımı yapılabilmesinin söz konusu olamayacağı, bu durumda davalı idare tarafından yemekhane için elverişli koşulların bulunmadığı ve toplu iş sözleşmesinde yemek yardımının para olarak ödeneceğinin kurala bağlandığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/7553 E. , 2022/594 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/7553
Karar No : 2022/594

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : … Sendikası (…-Sen)
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacı Sendika tarafından … Büyükşehir Belediye Başkanlığında çalışan kamu personeline yemek hizmeti sunulması talebiyle yapılan başvurunun cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesi işleminin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

Biyoloji bölümünün anastezi teknikerliğinin üst öğrenimi sayıldığı Biyoloji bölümünün anastezi teknikerliğinin üst öğrenimi sayıldığı


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3. maddesinde yiyecek yardımının yapılma biçimi kurala bağlandıktan sonra, 5. maddesi ile de bu yardımın yapılma biçiminin koşulları düzenlenmiştir. Buna göre yemek servisi yapılabilmesi için; yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması gerekmektedir. Bu iki koşul gerçekleştiği takdirde atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisi yapılabilmesi mümkün olup, bu kural ve koşullar dışında başka ad altında veya biçimde yiyecek yardımı yapılabilmesinin söz konusu olamayacağı, bu durumda davalı idare tarafından yemekhane için elverişli koşulların bulunmadığı ve toplu iş sözleşmesinde yemek yardımının para olarak ödeneceğinin kurala bağlandığı, bu nedenle davalı idare işleminde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212. maddesine dayanılarak çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3. maddesi uyarınca yiyecek yardımının nakdi olarak yapılmış olmasına dayanılarak personelin yemek servisi hizmeti hakkının yok sayılamayacağı, yemek yardımının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bir hizmet mahiyetinde olduğu, 657 sayılı Kanun'a tabi çalışanların bu hizmetten yararlandırılması gerektiği, en az 50 çalışanın bulunması halinde bir yemek servisinin kurulabileceği, davalı idarenin yemek hizmeti sunmak için elverişli koşullar bulunmadığı beyanına istinaden Mahkemenin bunu gerekçe göstermesinin kabul edilemeyeceği, sonuç olarak her koşulda bu hizmetin sunulması gerektiği, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz sebebi olarak ileri sürülen hususların, Mahkeme kararının bozulmasını gerektirmediği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/02/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: Haber Merkezi