Amire sözle saygısızlık etme fiili mahkeme kararı

amire sözle saygısızlık etme fiili diisplin cezası örnek mahkeme danıştay kararı

Amire sözle saygısızlık etme fiili mahkeme kararı

Amire sözle saygısızlık etme fiili mahkeme kararı 

Memurun amirine küfür kötü söz hakaret etmesi durumunda verilecek olan ceza hakkında danıştay kararı 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2011/9785 E.  ,  2015/4867 K.

"İçtihat Metni"


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2011/9785
Karar No : 2015/4867


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı)
İstemin Özeti : ... İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (e) alt bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 13.09.2010 tarihli ve 5492 sayılın işlemin iptali istemiyle açılan davada; çalıştığı okulun müdürü tarafından göreve başlamasının gerektiğine ilişkin yazının tebliğ edilmesinden sonra, davacı tarafından, anılan tebligat yazısının buruşturularak, müdüre doğru atıldığı, ayrıca, ... şeklinde cümleler safedildiğinin sabit olduğu, davacının bu eyleminin de, görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek fiili kapsamında olduğu, bir diğer ifade ile dava konusu disiplin cezası verilmesine dayanak alınan eylemin sabit olduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda .... İdare Mahkemesince verilen ... tarihli ve E:..., K:.. sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 29/09/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE