399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin emeklilik aylığına esas derece ve kademesi nasıl belirlenmeli?

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin emeklilik aylığına esas derece ve kademesi nasıl belirlenmeli?

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin emeklilik aylığına esas derece ve kademesi nasıl belirlenmeli?

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personelin emeklilik aylığına esas derece ve kademesi nasıl belirlenmeli?

Davacının 5434 sayılı Kanun’un Ek 48/b maddesinde yer alan, aylıklarını personel Kanunlarına göre almayan iştirakçi konumunda olduğu, emekliliğine esas aylık derece ve kademe ile ek gösterge rakamının belirlenmesinde öğrenim durumu ve ifa ettiği görevin belirlenmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2018/5057

Kanır No : 2019/8674

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay :

Davacı, ... Elektrik Dağıtım A.Ş.'nde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname've tâbi sözleşmeli personel statüsünde şef unvanıyla görev yapmakta iken isteği üzerine 16/05/2011 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

... Elektrik Dağıtım A.Ş. Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılan 23/06/2011 tarih ve 2802 sayılı yazıyla, davacının 1. derecenin 4. Kademesinden emekliye ayrıldığını, ancak ek gösterge rakamının 2200 yerine 1500 olarak göründüğünden, söz konusu rakamın 2200 olarak düzeltilmesi istenilmiştir.

Bu yazı üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından tesis edilen dava konusu 15/03/2012 tarih ve 49.644.144 sayılı işlemle, ilgilinin öğrenim durumu dikkate alınarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca 2. derecenin son kademesine göre, yükseltilebileceği kuralına göre ilgiliye 2. derecenin 6. kademesinde aylık bağlandığı, ek gösterge rakamının ise sehven 1500 olarak bildirildiğinden, 1100 olarak tadil edildiği belirtilmiş ve bu husus ilgiliye bildirilmiştir.

Anılan işlem üzerine, bu işlemin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İlgili Mevzuat:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Aylık ve Ücretler" başlıklı 25. maddesinin (c) fıkrasında, sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücretinin; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşacağı ve bu ücretin asgari ücretin altında olamayacağı, sözleşme ücretlerinin tavanının her vıl bütçe kanunları ile belirleneceği, kamu personeli için uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 savılı Devlet Memurları Kanunu'nun mali ve sosyal haklara ilişkin maddelerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; Geçici 1. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosval Sigortalar Kurıumu'na tabi olanlar iki ay içinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgileııdirileceği kurala bağlanmıştır.

657 savılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesinin (13) fıkrasında, ek göstergenin bu Kanun'a tâbi kurumlanıl kadrolarında bulunan personelin aylıklarının, hizmet sınıflan, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak bu Kanun'a ekli (1), (II) ve (III) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, 657 savılı Kaııun'da yer alan Teknik I lizmeder Sınıfına ilişkin cetvelin (d) bendinde, kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 2. derece için I 100 ek gösterge rakamı öngörülmüştür.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun "Emekli Keseneklerine Esas Alınacak Tutar" başlıklı Ek 48/b maddesinde, aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçilere Genel idare Hizmetleri Sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ila ettikleri görevleri itibarıyla. Devlet Memurları kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan ve derecesi için belirlenmiş ek göstergelerin uygulanacağı; aynı Kanun'ıın Ek 15. maddesinde, bu kanun'da geçen "Personel Kanunları" deyiminin, 65 sayılı Devlet Memurları kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı kuvvetleri Personel kanunu ve bunların ek ve tadillerini, bu kanunlara tâbi olmayan kamu personelinin avlık ve sair özlük haklarını düzenlemek üzere çıkarılacak kanunları ifade edeceği belirtilmiştir.

Hukuki Değerlendirme:

Yukarıda metnine yer verilen kanun maddelerinin birlikte incelenmesinden, davacının, 5434 sayılı Kanun'un Ek 48/b maddesinde yer alan, aylıklarını personel kanunlarına göre almayan iştirakçi konumunda olduğu, emekliliğine esas aylık derece ve kademe ile ek gösterge rakamının belirlenmesinde öğrenim durumu ve ifa ettiği görevin belirlenmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 21/09/1970 tarihinde liseden mezun olduğu, 21/09/1972 tarihinde teknisyen okulunu bitirdiği; teknisyenlik okulunun, ortaokul üzerine öğretim süresi dört vıl olan lise dengi okul olduğu, bu öğreniminin, lise veya dengi okullar üstü mesleki veva teknik öğrenim olarak kabulüne imkan bulunmadığı anlaşıldığından, lise ve dengi okullar üstü bir yıl süreli mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler için vükselinebilecek 2. derecenin son kademesi olduğu, bu derece için 657 şaş ılı kanun'da yer alan Teknik Hizmetler Sınıtına ilişkin çen elin (d) bendinde 1 100 ek gösterge rakamının öngörüldüğü dikkate alındığında, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık, iptale ilişkin idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

2577 sayılı kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

YORUM EKLE