Kurum Değiştiren Memurun Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı

Memurlar çeşitli nedenlerle çalışmış oldukları kurumlarından muvafakat alarak başka kurumlara naklen geçmektedirler. Bu geçişler esnasında bazen kurumlar memurun harcırahının sürekli görev yolluğunun  hangi kurum tarafından ödeneceği konusunda tereddüt yaşamakta ve memurları mağdur etmektedirler.Kurum değiştiren memurların sürekli görev yolluğunu hangi kurumdan alacağına ilişkin açıklama harcırah kanununda yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırahın sureti tediyesi başlıklı 57. Maddesinde

Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. …….” Hükmü yer almaktadır.

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere memur naklen başka kuruma geçtiğinde artık yeni kurumuna hizmet edeceğinden kanun maddesine göre sürekli görev yolluğunu da atandığı kurumdan alması gerekecektir.

Konuya ilişkin olarak  Sayıştay Temyiz Kurulu verdiği bir kararda (24.3.1989 tarihli ve D.21638, T.21749 sayılı karar), naklen atanan memurun harcırahının yeni kurumu tarafından ödenmesi yönünde hüküm tesis etmiştir.

Yine naklen başka kuruma atanan kurum değiştiren memurun sürekli görev yolluğunu ayrılmış olduğu kurumdanmı yoksa yeni atandığı kurumdan mı alması gerektiği hususunda danıştay başkanlığınca verilen kararda da benzer karar verilmiştir.

Danıştay 5. Dairesinin 21.12.1995 tarih,1993/4987 E. , 1995/4271 K. sayılı kararında "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır. Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." hükmetmiş ve bu yönde verilen kararı onamıştır.

İlgili kanun maddesi ve mahkeme kararı birlikte değerlendirildiğinde naklen başka kuruma atanan memurun harcırahı atandığı kurumunun bütçesinden ödenecektir.

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

Tabiki burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biriside memurun başka kuruma geçmesi işleminde memuriyet mahallinin değişmiş olması ve evinin taşımış olması şartının bulunduğu hususudur.Naklen atanan memur evini taşımaz ise sürekli görev yolluğu alamaz.

Editör: TE Bilisim