Bütçe Kanununun K Cetveline Göre Ödenen Fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hakkında

İdare tarafından yapılan görevlendirmeler karşılığında personele Bütçe Kanununun (K) cetvelinegöre “Fazla Çalışma Ücreti” ödenmesi halinde gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği konusunda idareler arasında faarklı uygulamalar olması sebebiyle yaşanan tereddütü gidermek için özelge talebinde bulunulmuştur.
 

Gelir İdaresi Başkanlığı Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Grup Müdürlüğü 12.08.2020 tarihli özelgesinde; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, Bütçe Kanununun (K) cetveline göre fazla çalışma karşılığında ödenen ücretin, 375 sayılı KHK’nın Ek-13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve kendi özel kanunları ile 193 sayılı Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde, yapılan ödemeye ilişkin her hangi bir istisna hükmü yer almadığından, söz konusu ödemenin 193 sayılı Kanunun 61, 63, 94 ve 103 üncü maddeleri gereğince gelir vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

ÖZELGE

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı
(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı: 60938891-120.03.08[GVK: 1-2]-E.26736

Konu: Fazla çalışma ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı

Tarih: 12/8/2020

İlgi: 16/01/2019 tarih ve 4641 Evrak Kayıt sayılı Özelge Talep Formunuz.

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunda; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalıştığınızı, yurtta nöbetçi olarak kaldığınız durumlarda ve zaman zaman mesai saatleri dışında idare tarafından yapılan görevlendirmeler karşılığında Bütçe Kanununun (K) cetveline göre tarafınıza “Fazla Çalışma Ücreti” ödendiğini, diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarında fazla çalışma ücretleri üzerinden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığını belirterek, tarafınıza yapılan söz konusu ödeme üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde hangi ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği sayılmış olup, fazla çalışma ücretlerine yönelik herhangi bir istisnaya yer verilmemiştir.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 375 sayılı KHK’nın Ek 13 üncü maddesinde; “Belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Cumhurbaşkanı kararı alınması kaydıyla, Cumhurbaşkanınca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla Cumhurbaşkanınca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç her hangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında her hangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4 üncü dönem toplu sözleşmenin ikinci bölümünde yer alan “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlığı altında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelin fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 19 uncu maddesinde; “(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre fazla çalışma ücretinin ödenmesinde anılan Cetvelde belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı esas alınır.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, Bütçe Kanununun (K) cetveline göre tarafınıza fazla çalışma karşılığında ödenen ücret, 375 sayılı KHK’nın Ek-13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden ve kendi özel kanunları ile 193 sayılı Kanunun 23 ve müteakip maddelerinde, yapılan ödemeye ilişkin her hangi bir istisna hükmü yer almadığından, söz konusu ödemenin 193 sayılı Kanunun 61, 63, 94 ve 103 üncü maddeleri gereğince gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar Geriye dönük aile yardımı ile ilgili karar

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

Editör: Ümit Altınsoy