132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

132 ve 133 nolu cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı 

Kararnameyle 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 8 Şubat'ta ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflere yönelik bazı düzenlemelere gidildi.

Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 11 Şubat itibarıyla kamu personeline yapılmış aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin depremde ölümleri halinde geri alınmayacak.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, Sanayi Sicili Kanunu'nun 2, 4 ve 5'inci maddelerinde belirtilen süreler, 6 Şubat'tan itibaren 3 ay durduruldu. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak.

Söz konusu illerde, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

Kararnamenin kamu personeline yapılmış avans ödemesiyle ilgili hükmü 11 Şubat, diğer hükümleri bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLERİN ALINMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 132

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ve kooperatifler hakkında bazı düzenlemelerin yapılmasıdır.

Avans olarak ödenen aylıklar

MADDE 2- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 24 üncü maddesi uyarınca 11/2/2023 tarihi itibarıyla kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ölümleri halinde geri alınmaz.

Sanayi siciline ilişkin sürelerin durması

MADDE 3- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 2 nci, 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen süreler, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla üç ay süreyle durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belge ücretleri

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, olağanüstü hal süresince, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmaz.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları ile kooperatiflerin ayni ve nakdi yardımı

MADDE 5- (1) 5362 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri, federasyonları ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları, 6/2/2023 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince, olağanüstü hal ilan edilen illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilir.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesi 11/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA DEPREM SEBEBİYLE YERLEŞİM

YERİNİ DEĞİŞTİREN KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 133

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasıdır.

Yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunması

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde vuku bulan depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramaz.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YORUM EKLE