Belediye şirket işçilerine deprem tazminatı ödenir mi?

kahraman maraş merkezli depremde deprem bölgesi içinde yer alan illerdeki belediye şirketlerinde çalışan işçilere depem tazminat ödemesi yapılacak

Belediye şirket işçilerine deprem tazminatı ödenir mi?

kahraman maraş merkezli depremde deprem bölgesi içinde yer alan illerdeki belediye şirketlerinde çalışan işçilere depem tazminat ödemesi yapılacak

Belediye şirket işçilerine deprem tazminatı ödenir mi?

Belediye şirket işçilerine deprem tazminatı ödenir mi?

kahraman maraş merkezli depremde deprem bölgesi içinde yer alan illerdeki belediye şirketlerinde çalışan işçilere depem tazminat ödemesi yapılacak 

T.C.

ÇEVRE. ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-6512652                                                                                           26/03/2023

Konu: 7267 sayılı CB Kararında Öngörülen

Tazminattan 375 S. K1IK Ek 20. Maddesi

Çerçevesinde Kumlan Şirketlerde İstihdam

Edilen Personelinde Yararlandırılması

Gerektiği

                       BELEDİYE   BAŞKANLIĞINA

İlgi: 15.05.2023 tarihli ve 55614419-929-E.4358 sayılı yazı.

Başkanlığınızda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20 nci maddesi ile 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde sermayesinin yarıdan fazlasının belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerine ait şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilip personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında bu idarelerde görev yapan personelden 11/5/2023 tarihli ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda belirtilen il ve ilçelerde görevlendirilenlere tazminat ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunun ek 4 üncü maddesinde. "Tabii afete maruz bölgelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ücretinin iki katını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenir. Ayrıca bu bölgede çalışan her statüdeki personele ek gösterge dahil en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının % 50 sini geçmemek kaydı ile tazminat, aylık ve ücretleri ile birlikte ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Fazla çalışmanın ve tazminatın ııygıdama sürelerinin, hangi yörelerdeki hangi görev ve derecelere ne miktarda ödeneceği hususlarına yönelik lıer türlü düzenlemeyi yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 11/5/2023 tarihli ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 1 inci maddesinde. "(1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana İlinin Çukurova, Ceyhan, Seyhan, Kozan ve Yiireğir ilçeleri, Diyarbakır İlinin Bağlar, Bismil, Çermik, Karapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ve Elazığ İlinin Merkez, Baskil, Karakaçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan:

  1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu. 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personele,
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personele,
  3. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat uyarınca sözleşmeli olarak çal ıştırı! an pers on ele,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele.

YORUM EKLE