Kiraya verilen taşınmaz tadilat bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi kamu zararı mıdır?

Sayıştay 6. Dairesi, belediye tarafından kiraya verilen taşınmazın tamir ve tadilat bedelinin belediye bütçesinden karşılanmasının kamu zararı olmadığına hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2013
Dairesi 6
Karar No 906
İlam No 443
Tutanak Tarihi 30.3.2023
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı? Belediyelerin muhtarlıklara nakdi yardımı kamu zararı mı?.... tarih ve .... sayılı İlama ek olarak çıkarılan .... tarih ve .... sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle tazminine hükmolunan konuyla ilgili olarak Temyiz Kurulunun .... tarih ve .... tutanak sayılı bozma kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Anılan Ek İlamın 1’inci maddesiyle, Belediye tarafından ....’e kiralanan eski Belediye binası 6’ncı katında bulunan düğün salonu ve restorana ait tadilat ve yeni ek imalat bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ....TL’nin tazminine karar verilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı sorumlulardan .... tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan temyiz başvurusu üzerine anılan Kurulca .... tarih ve .... tutanak sayılı Kararında özetle;

İlama konu olan tadilat ve onarım işine bakıldığında, bu işin kalemlerinden temiz su tesisatı yenilenmesi, pis su tesisatı yenilenmesi, elektrik tesisatı yenilenmesi, davlumbaz bacası yapılması, davlumbaz takılması gibi işlerin “kiralananın imarı amaçlı esaslı onarımlar” niteliğinde olduğu, “kira bedeli ve yan giderler” kapsamında olmadığı, buna ilave olarak, alçı tamir işleri, priz, mutfak bataryası gibi işlerin ise, esaslı onarımlar olan elektrik ve su tesisatlarının yenilenmesi ve davlumbaz takılmasına bağlı olarak oluştuğu, dolayısıyla bunların da esaslı onarımlar kapsamında bulunduğu,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 346’ncı maddesinde yer alan “Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez” hükmü gereği, kiracıya “yan giderler” kapsamında olmayan, “kiralananın imarı amaçlı esaslı onarımlar”ın bedelini ödemesi yükümlülüğünün getirilemeyeceği,

Her ne kadar Düğün Salonu ve Restoran Özel Şartnamesi’nin 6’ncı maddesinde, “Her türlü tamir onarım ve bakım giderleri ile su ve elektrik ücretleri kiracıya aittir. …” denilmekteyse de 6098 sayılı Kanun’un “kesin hükümsüzlük” kenar başlıklı 27’nci maddesinde yer alan, “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur” düzenlemesi karşısında, Özel Şartname’nin 6’ncı maddesinde yer alan her türlü tamir onarım ve bakım giderleri ifadesinin, yan giderler kapsamında olan bakım ve onarım giderlerini kapsadığı ancak kiralananın imarı amaçlı esaslı onarımları kapsamadığı şeklinde anlaşılması gerektiği,

Buna göre, eski hizmet binası 6’ncı kat yemekhane mutfağının tadilat ve onarım işi kapsamında yaptırılan iş kalemlerinin yan giderler niteliğinde olmadığı, bu iş kalemlerinin tamamının kiralananın imarı amaçlı esaslı onarımlar ve bunların bağlı işleri niteliğinde olduğu gerekçesiyle, tadilat ve onarım işi kapsamındaki ondört iş kaleminin tamamının bedelinin zaten kiracı tarafından değil kiraya veren Belediye tarafından ödenmesi gerektiği, dolayısıyla .... sayılı Ek İlamın 1’inci maddesine konu tadilat ve onarım işi bedelinin Belediye tarafından ödenmesi sonucunda kamu zararı oluşmadığının değerlendirildiği,

Bu itibarla, .... sayılı Ek İlamın 1’inci maddesine konu tadilat ve onarım işi bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesinin mevzuata uygun olduğu, yapılan bu ödeme sonucunda kamu zararı oluşmadığı gerekçesiyle hükmün Bozularak, yeniden hüküm tesisini teminen dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Aynı tazmin hükmüne karşı sorumlu .... tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine ise anılan Kurul .... tarih ve .... tutanak sayılı Kararında söz konusu tazmin hükmünün .... tarih ve .... tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile bozulduğundan, sorumluların bu maddeyle ilgili itirazı üzerine Kurulca yapılacak işlem olmadığına, ancak aynı mahiyette olan dosyanın gereği yapılmak üzere .... tutanak sayılı dosya ile birleştirilerek Dairemize gönderilmesine karar vermiştir.

Temyiz Kurulunun anılan Kararlarına istinaden Denetçisince düzenlenen …. tarihli Ek Rapor ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

.... Belediyesi tarafından ....’e kiralanmış olan eski Belediye binası 6’ncı katında bulunan Düğün Salonu ve Restorana ait tadilat ve yeni ek imalatları bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiasına ilişkin olarak;

.... tarih ve .... tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararına uyularak kamu zararı oluşmayan .... TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu Ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

….’nun karşı oy gerekçesi:

.... Belediyesi tarafından ....’e kiralanmış olan eski Belediye binası 6’ncı katında bulunan Düğün Salonu ve Restorana ait tadilat ve yeni ek imalatları bedelleri Belediye bütçesinden ödenmiştir.

08.12.2005 tarihinde imzalanmış olan “Düğün Salonu ve Restoran Özel Şartnamesi”nin;

6’ncı maddesinde, “Her türlü tamir onarım onarım ve bakım giderleri ile su ve elektrik ücretleri kiracıya aittir. Elektrik, su (vs.) tesisat döşemesi sırasında bina estetiğini bozmaz sözleşmenin sonunda bile bedeli Belediyeye devretmek mecburiyetindedir.”,

7’nci maddesinde, “Belediyenin izni olmaksızın kiralanan yerin içinde ve dışında bir tadilat yapamaz Tadilat için Belediyeden izin alınmak zorundadır. Belediyenin izniyle yapılan tadilatları kendi imkanlarıyla yapar. Sözleşmenin hitamında bila bedel ve hiçbir fark talep etmeksizin Belediyeye devreder”,

denilmektedir.

Şartname hükümlerinden de görüleceği üzere, yapılacak her türlü bakım onarım vs. bedelleri kiracıya aittir. Oysa Düğün Salonu ve Restoranın hem onarım hem de yeni imalatlarının bedeli şartname hükümlerine aykırı olarak, Belediye bütçesinden ödenmiş ve bunun sonucunda da .... TL kamu zararına neden olunmuştur.

Bu nedenle, Dairemizin ilk kararında ısrar edilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.