Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında

Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında

Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında

Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında

Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında

Belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyon üyeliği huzur hakkı ücreti hakkında 

Sayıştay 4. Dairesi,  belediye meclis üyelerine, ihtisas komisyonlarında görev almaları nedeniyle, her bir komisyon için ödenmesi gereken huzur hakkının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen gün sayısından fazla ödenmesinin kamu zararı olduğu yönünde karar verdi.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2022
Dairesi 4
Karar No 312
İlam No 2
Tutanak Tarihi 24.10.2023
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


HUZUR HAKKI

….. Belediyesinde, belediye meclis üyelerine, ihtisas komisyonlarında görev almaları nedeniyle, her bir komisyon için ödenmesi gereken huzur hakkının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen gün sayısından fazla ödenmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Huzur ve izin hakkı” başlıklı 32 nci maddesinde; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. “ hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Kanunun “Meclis toplantısı” başlıklı 20 nci maddesinde; “… Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.” hükmü ile “İhtisas komisyonları” başlıklı 24 üncü maddesinde; “… Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.” hükmüne yer verilmiştir.

09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin “İhtisas komisyonlarının oluşumu” başlıklı 21 inci maddesinde; “… İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır. “ denilmektedir.

Anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde de; “… Toplantı: Meclisin bir ay içinde yaptığı birleşimlerin tamamını… ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, Belediye Meclisinde kurulacak ihtisas komisyonlarından imar komisyonunun en fazla 10 iş günü, diğer komisyonların ise en fazla 5 iş günü içerisinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandıracağı ve komisyonlar için ödenecek huzur hakkının belirtilen gün sayısını geçemeyeceği anlaşılmaktadır.

….. Belediye Meclisinde birden fazla komisyonu ilgilendiren, ortak konuların görüşüldüğü ve her bir ihtisas komisyonunun ayrı olarak katıldığı müşterek komisyon adı altında toplanan komisyonların bulunduğu görülmüştür. Mevzuata göre müşterek komisyon toplantısı yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak belirtilen müşterek komisyonda yer alan ihtisas komisyonlarından bazılarının müşterek toplantıdan ayrı müstakil olarak da toplandığı ve üyelerine müşterek komisyona katıldığı 5 güne ilave olarak 5 gün daha huzur hakkı ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, hem Ulaştırma ve Trafik Komisyonu hem de Eğitim ve Kültür Komisyonu üyesi olan bir kişiye, Ağustos ayında Ulaştırma ve Trafik Komisyonu’nun hiçbir toplantısı bulunmamasına rağmen 5 günü meclis toplantısı, 5 günü Eğitim ve Kültür Komisyonu’nun katıldığı müşterek komisyon toplantısı ve beş günü Eğitim ve Kültür Komisyonu’nun müstakil olarak yaptığı toplantı olmak üzere toplam 15 gün üzerinden huzur hakkı ödemesi yapıldığı görülmüştür. Oysa bu kişiye Eğitim ve Kültür Komisyonundan 5 gün, meclis toplantısından 5 gün olmak üzere toplam 10 gün üzerinden huzur hakkı ödemesi yapılması, dolayısıyla ay içerisinde çalışması bulunmayan komisyonla ilgili huzur hakkı ödemesi yapılmaması gerekmektedir. Aynı komisyonun üyelerine bir ay içerisindeki yaptıkları çalışmalar karşılığında beş günden fazla huzur hakkı ödenmesi mevzuata aykırıdır.

Sonuç olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, huzur hakkı ödenecek gün sayısı imar komisyonu için en fazla 10 iş günü, diğer komisyonlar için 5 iş günü olarak belirlenmiş olup, Kanun’da görüşülen konular veya çalışma şekillerine (Komisyonların ayrı ayrı ya da müşterek çalışmaları) göre bu sürenin aşılmasına imkân veren bir hükme de yer verilmemiştir. Bu nedenle aynı komisyon üyeliği için 5 günden fazla huzur hakkı ödenmesi mümkün değildir.

Oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 32 ve 33 üncü maddeleri gereğince ödeme emri ve eki belgelerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar neticesinde, belediye meclis üyelerine, ihtisas komisyonlarında görev almaları nedeniyle, her bir komisyon için ödenmesi gereken huzur hakkının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen gün sayısından fazla ödenmesi sonucunda ….. TL kamu zararına neden olunmuşsa da, söz konusu kamu zararı tutarı, … tarih ve ….. sayılı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiğinden, kamu zararı hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına ve ….. TL tahsilatın ilama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.
 

YORUM EKLE