Kurumlararası geçici görevlendirilen memurun ücretini kim öder?

Kurumlararası geçici görevlendirilen memurun ücretini kim öder?

Kurumlararası geçici görevlendirilen memurun ücretini kim öder?

Kurumlararası geçici görevlendirilen memurun ücretini kim öder?

Soru: "İdaremizde kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlidirilen bir personel çalışıyor. İlgili kurumumuza geçici bir süre danışmanlık yapacak. Bu personele danışmanlık ücreti vs adları altında herhangi bir ödeme yapabilir miyiz? ..."

Cevap: Bilindiği üzere, kurumlararası geçici görevlendirmeler ile ilgili düzenlemelere 657 sayılı Kanun’un ek 8’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 25’inci maddelerinde yer verilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kurumlararası Geçici Süreli Görevlendirme” başlıklı ek 8’inci maddesi;

“Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

… ” ,

Hükmünde iken, aynı Kanun’un “Kapsam” başlıklı 146’ncı maddesi;

“ …

Memurlara kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz.

…”

Hükmündedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Kurumlararası Geçici Görevlendirme” başlıklı ek 25’inci maddesinde;

“Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

….”

Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personelinin, kurumlararası geçici görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı ve görevlendirilen personelin mali ve sosyal hakları düzenlenmektedir. Buna göre, kurumlararası geçici görevlendirmelerin, 657 sayılı Kanun’un ek 8’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 25’inci maddelerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Belirtilen mevzuat hükümlerinde, kurumlararası geçici görevlendirilen kişilerin, aylıkları ile mali ve sosyal haklarını kurumlarından alacakları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun’un 146’ncı maddesine göre memurlara kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, Yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında, bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemeyeceği ve hiçbir yarar sağlanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bahsi geçen 146’ncı maddeden de anlaşılacağı üzere, memurlara Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan haklar dışında herhangi bir ücret ödemesinin yapılması ya da yarar sağlanması hukuken mümkün değildir. Bu sebeple, hizmet alımı için kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura, ilgili mevzuatta ve diğer düzenlemelerde ödeme yapılabileceğine cevaz veren herhangi bir hüküm mevcut olmadığı için idareniz tarafından hizmet alım karşılığı olarak söz konusu memura herhangi bir bedelin ödenmemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, idarenizde görevlendirilen personele bu görevlendirme sebebiyle danışmanlık ücreti veyahut başka bir adla herhangi bir ücret ödemesi yapmamanız gerekmektedir. Aksi halde ilgiliye herhangi bir  şekilde yapacağınız ödeme tutarı kamu zararı olacaktır.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 10:36
YORUM EKLE