İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?

İki isteklinin aynı içerikte itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?

İki isteklinin aynı içerikli itirazen şikayet dilekçesi yazması yasak fiil ve davranış kapsamında değerlendirilir mi?

İsteklinin geçici teminatı başka bir istekli tarafından eft yapılabilir mi?

İstekli tarafından diğer istekli adına eft yapılan geçici teminat bedelinin  2.000,00 TL tutarında olduğu, ihalelerde teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat bedeli alınacağı düşünüldüğünde ilgili tarafından teklif edilecek bedelin en fazla (2.000,00 TL / 3 x 100) 66.666,67 TL olacağının tahmin edilebileceği, kaldı ki isteklilerin teklifleri arasında 1.000,00 TL tutarında bir fiyat farkının bulunduğu, istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin kullanılan yazı fontları hariç benzer şekilde oluşturulduğu, anılan dilekçelerde aynı Kamu ihale Kurulu kararları ile Danıştay kararlarının yer aldığı, bu bakımdan birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu.

Toplantı No: 2021/016

Gündem No: 42

Karar Tarihi: 21.04.2021

Karar No: 2021/UY.II-859

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muş İl Özel İdaresi tarafından 11.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muş İl Emniyet Müdürlüğü Eski Hürriyet Polis Merkezi Amirliği Lojmanlı Ek Hizmet Binası Lojmanlarının Lavabo ve Wc Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Adem Güven’in 09.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.03.2021 tarih ve 14760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/533 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 05.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmaları öngörülen Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve kendilerinden beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgeleri sunmalarının talep edildiği,

İdarece yapılan incelemede Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü ve sahibi olan Muhammed Abdulkadir Dede’nin şahsi hesabından Adem Güven adına geçici teminat yatırdığının tespit edildiği, söz konusu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin b ve d bentleri kapsamında değerlendirildiği ve adı geçen isteklilerin değerlendirme dışı bırakıldığı, ek olarak haklarında anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesine göre yasaklılık işlemlerinin yapılmasına karar verildiğinin bildirildiği,

Yapılan şikayet başvurusunun idarenin “İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 11 (1) c) ……. şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine…” ifadelerine yer verilerek reddedildiği, idare tarafından tekliflerinin yukarıda sayılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının ve haklarında yasaklama kararı verilmesine yönelik karar verilmesinin hatalı olduğu, şöyle ki;

...

2) İdare tarafından geçerli bir karar ile şikâyet başvurusuna cevap verilmemişse de ihale komisyonu kararında yer alan haklarında alınan kararın gerekçelerine itiraz ettikleri,

Geçici teminatın nakit olarak istekli adına başkası tarafından yatırılmasının tek başına Kamu İhale Kanunu’nun rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmanın ve alternatif teklif verebilme halleri dışında ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermenin yasak fiil ve davranışlar arasında sayılması için yeterli olmadığı, sadece geçici teminat tutarının bilinmesinin teklif tutarının tahmin edilmesine ve/veya isteklileri tereddüde düşürecek bir eylem birliği içerisinde bulunulduğuna karine oluşturmadığı,

Kendileri adına idare hesabına yatırılan 2.000,00 TL nakit teminat makbuzunda mevzuat gereği bulunması gereken bilgilerin yer aldığı, yatırılan tutar değerlendirildiğinde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilmesi gerektiğinden verilebilecek en yüksek teklifin 66.666,67 TL olarak tahmin edilebileceği, oysa kendileri tarafından 55.900,00 TL fiyat teklifinde bulunulduğu, bu teklif için verilmesi yeterli geçici teminat tutarının ise 1.677,00 TL olduğu, yine aynı tutarda geçici teminat yatırdığı öğrenilen Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise 54.900,00 TL fiyat teklifinde bulunulduğu,

Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi tarafından kendileri adına yatırılan teminat ile verilecek ve/veya verilebilecek teklifin belirlenmesinin veya tahmin edilmesinin mümkün olmadığı, ihaleye verilen tekliflerin dağılımı incelendiğinde de her iki isteklinin tekliflerinin sınır değeri değiştirmeye yönelik bedeller içermediğinin görüldüğü, ayrıca teklif tutarlarının yaklaşık maliyet göz önüne alındığında birbirlerine yakın olarak verilmesinin de söz konusu olmadığı,

Açıklanan hususlar ile ilgili yargı ve Kamu ihale Kurulu kararları birlikte değerlendirildiğinde ilgili mevzuat ve İdari Şartname’de nakit teminatı yatırana ilişkin bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına yönelik hükümlerin yer almadığı ve sadece geçici teminat tutarının bilinmesinin de “birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına dair kuvvetli karine” olarak belirlenmesinde yeterli olmadığı, nakit geçici teminat tutarının bir başkası tarafından yatırılmasının tek başına isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiklerine ilişkin kuvvetli bir karine olmayacağı görüldüğünden, idarece alınan bahse konu ihale komisyonu kararı ile ilgili düzeltici işlem belirlenmesi, ihale için verilen tekliflerinin değerlendirmeye alınması, geçerli teklif olarak belirlenmesi ile haklarında verilen yasaklama kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

…     

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.         b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Geçici teminat” 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Söz konusu Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.            

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde “(1) E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “…(2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde 26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 10.06.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “…31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır.

Bahse konu ihalede 17 doküman indirildiği, 11.02.2020 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen 10 adet istekli tarafından ihaleye teklif verildiği, Öz Asya İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ziba İnş. Taah. Temizlik Gıda Tekstil Fot. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Recep Özcan’a ait tekliflerin “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda geçici teminata ilişkin satırların doldurulmadığı ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamadığı, “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun ihalede katılım ve/veya yeterlik kriteri olarak belirlenen geçici teminata ilişkin satırında/satırlarında, kritere/kriterlere ilişkin bilgi girişinde bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Özgür Halifeoğlu’na ait teklifin geçici teminat makbuzunda bahse konu ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, İshak Uçum’a ait teklifin sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle reddedildiği,

Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Adem Güven’e idarece 22.02.2021 tarihinde gönderilen ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “Muş İl Emniyet Müdürlüğü Eski Hürriyet Polis Merkezi Amirliği Lojmanlı Ek Hizmet Binası Lojmanlarının Lavabo ve WC Onarımı işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 24.02.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

...

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP'a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

• Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu

• Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

…” ifadelerine yer verildiği,

23.02.2021 tarihinde başvuru sahibi Adem Güven tarafından idareye bir adet mezuniyet belgesinin, bir imza beyannamesinin ve geçici teminatın yatırıldığına dair dekont örneğinin sunulduğu, aynı tarihte Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan belgeler arasında ise, bir adet imza sirkülerinin, bir adet alt yüklenici iş bitirme belgesinin, bir adet ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler tutanağının, bir adet ticaret sicil gazetesi çıktısının ve geçici teminatın yatırıldığına dair dekont örneğinin bulunduğu,

İdarece incelenen belgeler sonucunda istekli Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin müdürü ve sahibi olan Muhammed Abdulkadir Dede’nin başvuru sahibi Adem Güven adına geçici teminat yatırdığının tespit edildiği, söz konusu işlem sonucunda her iki istekliye ait teklifin de idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (b) ve (d) bentleri kapsamında değerlendirildiğinden değerlendirme dışı bırakıldığı ve adı geçen her iki istekli için de anılan Kanun’un 58’inci maddesine göre yasaklılık işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği,

05.03.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mehmet Güler üzerinde bırakıldığı ve Devrimler Madencilik Yemek Temizlik Güvenlik Kuyumculuk İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi Adem Güven ile Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında ise “…Kapalı oturumda incelemeler sonucu 1. En avantajlı teklif Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2. En avantajlı teklif Adem GÜVEN olduğu tespit edilmiştir. Firmalardan beyan ettikleri bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talep edilmiştir. Yapılan incelemelerde Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü ve sahibi olan Muhammed Abdulkadir DEDE’nin Adem GÜVEN adına geçici teminat yatırdığı tespit edilmiştir. Söz konusu işlem “4734 Kamu İhale Kanunu Yasak fiil veya davranışlar başlıklı 17. Madde - b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” kapsamında değerlendirildiğinden Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Adem GÜVEN Firması değerlendirilme dışı bırakılmıştır ve firmalar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. Maddesine göre yasaklılık işlemlerinin başlatılması hasıl olmuştur…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Rapor yazım tarihi itibariyle ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden, idare tarafından 05.03.2021 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararında yer alan yasaklama kararına ilişkin olarak işlemlerin başlatılmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi Adem Güven tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” satırında, geçici teminat bedelinin “Akbank Muş Şubesi, 10.02.2021, 000680006, 2.000,00 TL” olarak belirtildiği,

Adı geçen istekli tarafından sunulan geçici teminata ait dekontta Muhammed Abdülkadir Dede’ye ait Akbank T.A.Ş. hesabından 10.02.2021 tarihinde 15:25:02 işlem saati ve 5150928 referans numarası ile idare hesabına 2.000,00 TL olarak EFT olarak aktarıldığının görüldüğü,

Diğer istekli Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar” satırında, geçici teminat bedelinin “İş Bankası Muş Şubesi, 10.02.2021, 95112830, 2.000,00 TL” olarak belirtildiği,

İstekli tarafından 23.02.2021 tarihinde idareye sunulan belgeler incelendiğinde ise; Muş 1. Noterliği tarafından düzenlenen 13.04.2020 tarihli ve 02252 sayılı imza sirkülerinde adres bilgisinin “Mevkii Köy Sok. No: 1 Merkez/Muş” şeklinde, şirket yetkilisi ve TC kimlik numarasının “Muhammed Abdülkadir Dede 30611224076” şeklinde, yetki kullanım şeklinin “şirket müdürü” şeklinde, temsil şekli / süresinin  “Münferiden / 30/06/2018” şeklinde, ticaret sicil yeri ile ticaret sicil numarasının “Muş - 3283” olarak ve vergi dairesi ile vergi kimlik numarasının ise “049260 Muş - 1670529127” olarak belirtildiği,

Adı geçen istekli tarafından sunulan geçici teminata ait dekontta Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait Türkiye İş Bankası A.Ş. Muş şubesi hesabından 10.02.2021 tarihinde 11:28:30 işlem saati, 156 sıra numarası ve 95112830 fiş sırası numarası ile idare hesabına 2.000,00 TL olarak EFT olarak aktarıldığı görülmüştür.

İstekliler tarafından beyan edilen her iki “Yeterlik Bilgileri Tablosu”, sunulan birim fiyat teklif mektupları, isteklilerce sunulan ihale kapsamında sunulan diğer belgeler ve Elektronik İhale Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda bütün tespitler bir arada değerlendirildiğinde, isteklilerin telefon ve adres bilgilerinin, doküman indirme ve e-teklif verme adreslerinin farklı olduğunun anlaşıldığı, Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen e-teklif tutarının 54.900,00 TL olduğu, başvuru sahibi Adem Güven tarafından verilen e-teklif tutarının ise 55.900,00 TL olduğu, ancak Adem Güven’e ait 2.000,00 TL tutarındaki geçici teminat bedelinin Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. %100 ortağı ve müdürü Muhammed Abdülkadir Dede tarafından EFT yapılarak ödendiği, Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yatırılan geçici teminat bedelinin de 2.000,00 TL tutarında olduğu, ihalelerde teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat bedeli alınacağı düşünüldüğünde Adem Güven tarafından teklif edilecek bedelin en fazla (2.000,00 TL / 3 x 100) 66.666,67 TL olacağının Demak Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tahmin edilebileceği, kaldı ki isteklilerin teklifleri arasında 1.000,00 TL tutarında bir fiyat farkının bulunduğu, istekliler tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçelerinin kullanılan yazı fontları hariç benzer şekilde oluşturulduğu, anılan dilekçelerde aynı Kamu ihale Kurulu kararları ile Danıştay kararlarının yer aldığı, bu bakımdan birbirlerinin tekliflerinden bilgi sahibi olduğuna ve aralarında organik bir bağ bulunduğuna ilişkin kuvvetli bir karinenin varlığının ortada olması nedeniyle hayatın olağan akışı çerçevesinde her iki isteklinin, birbirlerinin tekliflerinden haberdar olmaması ihtimalinin söz konusu olmadığı ve isteklilerin söz konusu ihaleye bu şekilde girmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamında olduğu değerlendirildiğinden idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 11:25
YORUM EKLE