KİK'den nakit olarak sunulan teminatlara ilişkin duyuru

Kamu İhale Kurumu, nakit olarak sunulan teminatlara ilişkin duyuru yayımladı

"Nakit Olarak Sunulan Teminatlar

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Elektronik ihale” başlıklı maddeleri uyarınca, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılmaktadır. Bu durumda, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilmekte, yapılan değerlendirme sonucunda sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır.

Diğer yandan, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen bilgi ve belgelerin ihale uygulama yönetmeliklerinde hüküm altına alınan belgelerin sunuluş şekline uygun şekilde tanzim edilmiş halleri, EKAP’ta belirlenen yönteme göre ilgili bilgileri girilerek EKAP’a kayıtlı gerçek/ tüzel kişiler tarafından kullanıcı sayfalarına kaydedilebilmekte, kayıt edilen bu belgelere ilişkin bilgiler, sunulmayacak belgeler tablosu ile yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlarda beyan edilmek suretiyle kullanılabilmektedir.

Bu çerçevede, beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesine ilişkin geliştirme uygulamaya alınmış olup, 19/10/2023 tarihinden sonra ilanı ve duyurusu yapılan ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesine göre nakit olarak sunulan teminatların değerlendirilmesine ilişkin olarak;

1) Teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların okunaklı bir biçimde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alana yüklenmesi ve yüklenen makbuza ilişkin tutar bilgisinin beyan edilmesi,

2) Beyan edilen bu bilgilerin teyidinin yüklenen makbuzlar esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.