Kamu sosyal tesislerinden emekliler indirimli faydalanacak Kamu sosyal tesislerinden emekliler indirimli faydalanacak

İş artışlarında damga vergisi , ihalelerde iş artışında vergi alınması 

yapım işlerinde iş artışı yapılması durumunda sözleşme damga vergisi alınması gerektiği yönünde sayıştay daire kararı yazımız ekindedir.

8.Daire - Karar No:237

Sözleşme damga vergisi

… İnşaat Taahhüt’ün yükleniminde bulunan “… İşi”nde; iş artışı yapılması üzerine artan sözleşme bedeli üzerinden sözleşme damga vergisinin tahsil edilmemesi sonucu … TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak,

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4’üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 8’inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10’uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı ve nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide ise kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu ve belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği; 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı, hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 9,48 nispetinde vergiye tabi olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan incelemede, … ihale kayıt numaralı “… İşi” ile ilgili olarak, … Müdürlüğü’nün … tarih ve …. sayılı yazısına istinaden başkanlık makamının uygun görüşü (Olur) ile … TL tutarında iş artışına karar verilmiş olmasına rağmen, söz konusu iş artış miktarı üzerinden binde 9,48 nispetindeki sözleşme damga vergisinin tahsil edilmemesi sonucu (…*0,00948) … TL tutarında vergi ziyaına sebebiyet verildiği görülmüştür.

Ancak, sorumlular tarafından gönderilen savunmalardan, bu tutarın … tarihli … sıra numaralı tahsilat makbuzu ile yüklenici … İnşaat Taahhüt’ten tahsil edildiği anlaşıldığından, uyuşmazlık konusu edilen … TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine, oy birliğiyle karar verildi.