Usule aykırı işlemin hangi halde kamu zararı oluşturacağına dair temyiz kurulu kararı

Üniversitenin idari birimlerinde görevli bazı personele, ikinci öğretim yapılan birimlerde ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesinin kamu zararı oluşturup oluşturmadığını temyizen inceleyen Sayıştay Temyiz Kurulu, yapılan işlemde usule aykırılık olduğunu,,dari işlemlerdeki her usule aykırılığın tek başına kamu zararına yol açtığı nın söylenemeyeceğini, bu tür usule aykırılıkların kamu zararını sonuç vermesi için esasa etkili olmasının ve kamu kaynağında artışa engel olması veya azalmaya yol açmasının gerektiğine hükmetti.

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2019
Dairesi1
Dosya No48929
Tutanak No52629
Tutanak Tarihi21.12.2022
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Ön ödeme avans işlemlerinde mutemet görevlendirme Ön ödeme avans işlemlerinde mutemet görevlendirme

Üniversitenin idari birimlerinde görevli bazı personele, ikinci öğretim yapılan birimlerde ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesi.

43 İlam sayılı Daire Kararının 3’üncü maddesiyle, Üniversitenin idari birimlerinde görev yapan bazı personele usulüne uygun görevlendirilmemelerine rağmen ikinci öğretimde görevli personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesi sonucunda oluşan ... TL kamu zararının üst yönetici (rektör), harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerine ödettirilmesine hükmedilmiştir.

Daire Kararında üst yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ... (Rektör) ile harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan diğer 31 kişi tarafından ortak dilekçeyle temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Belirtilen kişilerin temyiz başvurusuna esas dilekçede özetle:

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun'un;

“Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 11 'inci maddesinde: “İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.“ denildiği,

"Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 12'nci maddesinde: "Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir” denildiği,

31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın, 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 2'nci maddesinde: "Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir.” denildiği,

İlamın Denetçi görüşü kısmında ifade edilen: “3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun'un; “Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 11 'inci maddesine uygun görevlendirilmeyen personelin yaptığı fazla çalışma için 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K Cetvelinin III'üncü kısmı 1'inci bendindeki saat ücreti esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekirken, 3843 sayılı Kanun'un “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 12'inci maddesi kapsamında daha fazla çalışma ücreti ödenmesi sonucunda oluşan ... TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi uygun olur.” ifadesi ile

İlamın Savcı görüşü kısmında ifade edilen:

“Rektörlük idari birimlerinde görev yapan personele, yaptıkları fazla çalışmalar için herhangi bir görevlendirme olmaksızın ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesi nedeniyle ... TL ile ilgili olarak;

Fazla çalışma yapan personele, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K cetvelinin III'üncü kısmı 1'inci bendi uyarınca ödenmesi gereken saat başı fazla çalışma ücretine (... TL) isabet eden ... TL'lik kamu zararı için ilişilecek herhangi bir husus bulunmadığına ve sorumluların beraatine,

Kalan ... TL'lik kamu zararının, raporda yazan sorumlulara ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

ifadesinden,

ödemelerin yapılmasında uygun olan katsayının 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K Cetvelinin III'üncü kısmı 1'inci bendindeki saat ücretinin esas alınması savının 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın, 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişen 2'nci maddesinde geçen "Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü ile saat başı çalışma ücretinin kurum tarafından belirlenmediği, kanunda üç katı ifadesi ile ödemenin tutarının belirlendiğinin görüleceği, Dolayısıyla uygulanan katsayı dışında bir katsayı ile ödeme yapılmasının mümkün olmadığı,

Mevcut kanuni düzenlemeler çerçevesinde üniversitede fazla çalışma ödemesi yapılabilecek personellere ilişkin iki düzenleme bulunduğu, Bunların rektörlük makamında görevli personele yapılan kişi başı aylık 90 saati ve her bir makam için ayda toplam 450 saati geçmemek üzere makamda çalışan (makam şoförü, makam sekreterleri) personele yapılan ödemeler ile ikinci öğretim gelirleri ile finansmanı sağlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın 2'inci maddesi kapsamında yapılacak ödemeler olduğu,

Makamda görevli personele yapılacak saat başı fazla çalışma ücretinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki K cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti başlığının 2-b maddesinde ... TL olarak belirlendiği, Görüleceği üzere bu kapsamda yapılabilecek mesai için toplam üst sınır belirtildiği ve makamda çalışma şartı bulunduğu,

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın kapsamında ise yapılacak ödemelerde mezkur kararın 2'inci maddesinde “..yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir” hükmü ile ödemelerin katsayısının net olarak belirlendiği,

İlamın denetçi görüşü ve savcı görüşü başlıklarında yer alan hususun özü itibarıyla 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinin III'üncü kısmı 1'inci bendindeki saat ücreti esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekirken, 3843 sayılı Kanunun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 12'nci maddesi kapsamında fazla çalışma ücreti alındığının ve aradaki farkın tahsiline yönelik olduğu, Ancak bu görüşün yukarıda ifade edilen kanuni düzenlemeler çerçevesinde hukuka uygun olmadığı,

İlamın karar kısmında;

“Bu hükümlere göre, ikinci öğretim yapan birimlerde fazla çalışma yapacak ve bu çalışmaya istinaden fazla çalışma ücreti alacak personelin, bu birimlerde ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü de alınarak usulüne uygun olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak Üniversitede ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği idari personelin ikinci öğretim yapan birimlerde görevlendirildiklerine ilişkin olarak, 3843 sayılı Kanun'un 11'inci maddesine uygun olacak şekilde ikinci öğretim yapan birimlerinin yönetim kurullarının uygun görüşlerini de içeren herhangi bir görevlendirme bulunmadığı gibi ikinci öğretim yapan birimlerde fiilen görev yapılmasına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.”

ifadeleri ile kamu zararına hükmedildiği,

Kararda ve anılan kanuni düzenlemeler çerçevesinde konu incelendiğinde;

İkinci öğretime ilişkin hizmetlerde fazla çalışma yapacak ve bu çalışmaya istinaden fazla çalışma ücreti alacak personele fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için;

a) İkinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun görevlendirme,

b) Yasal çalışma saatlerinin bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen fazla çalışma gerçekleştirme,

olmak üzere iki şartın bir arada aranması gerektiği,

a) İkinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun görevlendirme,

Maliye Bakanlığı (mülga) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ... Üniversitesi Rektörlüğüne ... tarih ve ... sayılı Fazla çalışma ücreti konulu (EK-1) görüş yazısında aynen;

“İkinci öğretim yapan birimlerde görevlendirme ibaresinin, ikinci öğretimle ilgili işlerde görevlendirme olarak anlaşılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Örnek: İkinci öğretim öğrencilerinin faydalanmasını temin için kütüphanenin mesai saatleri dışında açık tutulması halinde kütüphane memuruna, mesai saatleri dışına taşan ikinci öğretim süresince meydana gelebilecek elektrik arızalarını gidermek üzere bekletilen elektrik teknisyenine, ikinci öğretim öğrencilerinin not- kayıt gibi işlemlerinin mesai saatleri dışında sürdüren öğrenci işleri personeline, aynı öğrencilerin mesai saatleri dışındaki kültürel ve sportif faaliyetlerine bizzat katılan, ilaç verme ve muayene işlemlerini yürüten personele fazla mesai ücreti ödenmesi mümkün görülmektedir.”

şeklinde görüş beyan edildiği,

13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri sayıldığı, Anılan kanunun 10’uncu maddesinin (i) bendinde: “i) Yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkacak her türlü meseleyi çözmek, tereddütleri gidermek, ” hükmü yer aldığı, Anılan görüşün bu kapsamda verildiği,

İlgili görüşte de ifade edildiği üzere; ikinci öğretim yapan birimlerde usulüne uygun görevlendirme ifadesinden ikinci öğretimle ilgili işlerde görevlendirme olarak anlaşılması gerektiği, Üniversitenin bir kampüs üniversitesi olarak yapılanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda yerleşkede bulunan fakültelerin birçok hizmetinin yürütülebilmesi için Rektörlüğe bağlı birim personellerinin ikinci öğretim kapsamında görevlendirilmesinin zorunlu olduğu ve ikinci öğretim hizmetlerinin rektörlükten bağımsız olarak yürümesinin mümkün olmadığı,

Uygulamada Rektörlük mesai ödemeleri rektörlüğe bağlı harcama birimlerine öz gelirden ödenek ekleme işlemi yapılarak yapıldığından bu ödemelerin ilgili fakültelerin yönetim kurulu kararı değil üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ile yapıldığı, Ödemelerin rektörlüğe bağlı birimler tarafından ilgililerin fiilen yaptığı mesai saatlerine göre puantaj düzenlenerek ödeme emrine bağlandığı ve ödemelerin bu evraklarla yapıldığı, Ödemelerin ikinci öğretim yapan birimler üzerinden değil fiilen mesainin yapıldığı harcama birimleri olan rektörlüğe bağlı birimler üzerinden rektörlükten alınan olurla yapıldığı, Bu sebeple fakültelerde olduğu gibi yönetim kurulu kararı alınmadığı, üniversite yönetim kurulunda(başkanı rektör) görüşülüp kararı rektör oluruyla alındığı ve ekine görevlendirilen personellerin isimleri ve görevlendirildiği birimlerin yazıldığı,

3843 sayılı Kanunun: Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 11'inci maddesinde geçen “İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir." hükmü ile yönetim kurulunun görüşü alınarak kurumun yöneticisin karar vereceğinin hüküm altına alındığı, Buradaki kurum yöneticisi ifadesinden üniversitenin en üst yöneticisi olan rektörün anlaşılması gerektiği, Görevlendirmelerin Üniversite yönetim kurulunda görüşüldükten sonra Üniversite rektörünün onayı ile yapıldığı,

... tarihli ve ... sayılı Rektörlük makamı oluru ile "3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkinci Öğretim Yapılması Hakkındaki Kanuna 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesi ile eklenen ve Bakanlar Kurulu'nun 30/11/2013 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanan 2013/5556 sayılı kararı uyarınca; ekli listede isimleri belirtilen Rektörlük birimlerinde fazla çalışma ücreti alacak olan idari personellerin 02/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak olan fazla çalışma ücretlerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun (K) cetveli ile belirlenen ek çalışma karşılıklarının Üniversitemizin 2019 yılı bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesi hususunda olurlarınıza arz ederim" şeklinde ekinde personel listesi ile birlikte genel sekreterin uygun görüşü ve rektörün onayı ile onay alındığı ve ilgililerin ikinci öğretimle ilgili işleri yapmak üzere görevlendirildiği,

Mevzuat hükmünde geçen yönetim kurulunun görüşü alınması hususu da yerine getirilmiş olup bu hususun mevzuatta “yönetim kurulunun teklifi ile” şeklinde olmadığı için bir belgeye dayandırılmadığı, Onayda geçen “fazla çalışma ücreti alacak olan” ifadesinin fazla çalışmaya ve ödenecek ücrete yasal dayanak teşkil ettiği,

Sayıştay 2'nci dairesinin 2010 yılı 35064 numaralı kararı ve 2011 yılı 35065 numaralı kararlarında;

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda çalışan idari personele, Merkez Kütüphanenin 2. öğretim saatlerinde açık olması nedeni ile 3843 sayılı Üniversitelerde İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda özetle;

“3843 sayılı Üniversitelerde İkili Öğretim Yapılması Hakkında Kanunun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 12'nci maddesi ve 94/5593 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar'ın” 2'nci maddesi göz önünde bulundurularak mali yılı Bütçe Kanunu'nun (K) cetveli ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı olarak ödeneceği hüküm altına alınmış olduğundan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödeme yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı görülmüştür.”

Şeklinde karar verilerek kamu zararının oluşmadığına hükmedildiği,

Sayıştay temyiz kurulunun 2007 yılı 33688 dosya, 35403 tutanak numaralı kararında;

“1128 sayılı ilamın 2. maddesiyle, İstanbul Üniversitesine bağlı ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli olmayan ve fiilen fazla çalışma yapmayan üniversite idari personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi sonucu ...-YTL'ye tazmin hükmü verilmiştir.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesinde, Üniversite Yönetim Kurulunun 03.08.2006 tarih ve 50/2 sayılı kararına istinaden üniversite idari personeline, her ay düzenlenen fazla mesai puantaj cetvellerinin ödeme belgelerine eklenmek suretiyle fazla çalışma ücretlerinin ödendiği ve dolayısıyla mevzuatta öngörülen belgelere dayalı olarak ödeme yapıldığı anlaşıldığından fazla çalışma ücreti ödenmesinde yasalara aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 1128 sayılı ilamın 2. maddesiyle ...-YTL'ye ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA”

karar verildiği,

Sayıştay temyiz kurulunun 2005 yılı 29638 dosya, 30160 tutanak numaralı kararında:

“165 sayılı ilamın 2. maddesiyle, ... Üniversitesine bağlı ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli olmayan ve fiilen fazla çalışma yapmayan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi sonucu ...-YTL'ye tazmin hükmü verilmiştir.

Dilekçi temyiz dilekçesinde özetle, tüm birimlerin (Rektörlük Özel Kalem, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, Enformatik Bölüm Başkanlığı) Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan görevlerini eğitim- öğretim süresi boyunca yerine getirdiklerini, ekli dosyalarda üniversite birimlerinin yaptığı görevler detaylı bir şekilde ispat edici dokümanlarla birlikte izah edildiği, 3843 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Üniversitenin en yetkili organlarından olan ve idari faaliyetlerini düzenleyen Üniversite Yönetim Kurulu kararı (Kurum yöneticisi (Rektör) Üniversite Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.) ile II. Öğretim fazla mesai saatleri ve mesai ödenecek birimler belirlendiğini, ilamda belirtilen Rektörlük olurunun alınmamış olması hizmetin yapılmasına engel teşkil etmediğini, hizmetlerin fiilen yürütüldüğünü, ayrıca II. öğretim yapılmayan birimlerde görev yapan idari personele asla II. öğretim mesai ödemesi yapılmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 11. maddesinde: “İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.

Aynı kanunun 12. maddesinde: “Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu mevzuat hükümleri uyarınca, yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personelden kimlerin ikinci öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisince karar verileceği belirtilmiştir.

Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesinde, Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına istinaden üniversite idari personeline, her ay düzenlenen fazla mesai puantaj cetvellerinin ödeme belgelerine eklenmek suretiyle fazla çalışma ücretlerinin ödendiği ve söz konusu personelin II. öğretim yapılan birimlerde saat 17.00 den sonra çalışmadıkları gösteren herhangi bir belge ve bilgi bulunmadığı anlaşıldığından fazla çalışma ücreti ödenmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, dilekçi iddialarının kabulü ile 165 sayılı ilamın 2. maddesiyle ...-YTL'ye ilişkin verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA”

karar verildiği,

Yukarda bilgileri ve özeti verilen kararlardan da anlaşılacağı üzere rektörlük birimlerinde çalışan personelin görevlendirilmesinde kanuna aykırılık bulunmadığı,

b) Yasal çalışma saatlerinin bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen fazla çalışma gerçekleştirme,

... tarihli ve ... sayılı Rektörlük makamı oluru ile görevlendirilen personele hizmet gerekçesi ve bütçe imkanları doğrultusunda aylık fazla çalışma puantaj cetveli ile gösterilen ve fiilen yapılan çalışmaları için ödeme yapıldığı,

Her bir harcama birimince aylık olarak hazırlanan ve amirin imzasını taşıyan puantajların ödeme emri ekine bağlandığı, Fiilen çalışmaya dayalı puantaj cetvellerinin yasal prosedüre uygun olarak hazırlandığı, çalışmaların fiilen yapıldığının da Rektörlükçe takibi yapıldığı, ödemelerin bu belgelere dayandırılarak gerçekleştirildiği,

Mesai saati sonrası yapılan eğitim ve öğretimin normal eğitim ve öğretimden daha fazla dikkat ve özen gerektirdiği, Rektörlük personeli ile ikinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerinin her türlü işlemlerinin aksamadan yürütülmesi sağlandığı,

Diğer taraftan kanuni olarak verilen sınırlama aylık 50 saat olduğu halde yapılan görevlendirmelere istinaden yapılan fazla çalışma ödemelerinin kişi başına aylık 25-30 saati geçmediği, bu çalışmaların da günlük çoğunlukla 1-2 saat olduğunun sorgu ekinde sunulan ödeme dosyalarında bulunan puantajların incelenmesi sonucu görüleceği,

Örnek olarak; ikinci öğretim öğrencilerinin faydalanmasını temin için kütüphanenin mesai saatleri dışında açık tutulması gerektiği için kütüphane çalışanlarının, mesai saatleri dışına taşan ikinci öğretim süresince meydana gelebilecek arızalar için yapı işleri çalışanlarının, ikinci öğretim öğrencilerinin not, kayıt vb. işlemlerini mesai saatleri dışında sürdüren öğrenci işleri personelinin, aynı öğrencilerin mesai saatleri dışındaki sportif faaliyetlerine bizzat katılan ve organize eden gerektiğinde ilaç verme ve muayene işlemlerini yürüten sağlık kültür çalışanlarının, bunlarla birlikte eşgüdüm halinde çalışan diğer rektörlük birimlerinin ikinci öğretime yönelik faaliyetlerde fiilen fazla çalışma yapmaları gerektiği, Aksi durumda meydana gelebilecek aksaklıkların telafisi güç durumlar ortaya çıkaracağı, Öğrencilerin kütüphanenin 7/24 açık tutulması talebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) müracaatları ile sözlü talepleri bulunduğu, Bu talepler doğrultusunda işlem tesis edilerek kütüphane çalışma saatlerinin 7/24 olarak belirlendiği,

İkinci öğretimden faydalanan öğrencilere başta kültür hizmetleri olmak üzere sportif ve diğer faaliyetlerin günün 24 saati hizmet verildiği, Bu faaliyetlerin büyük kısmının ortak alanlarda yapılmakta olup, günün geneline yayıldığı düşünüldüğünde birinci ve ikinci öğretim şeklinde ayrım yapabilmenin mümkün olmadığı,

Hafta içi her gün saat 11.30-13.30 saatleri arasında öğle yemeği ve 16:30 -19:00 saatleri arasında ise ikinci öğretim öğrencileri için çıkan akşam yemeği olmak üzere sadece ... Yerleşkesinde toplam 4 yemekhanede yemek servisi yapıldığı, Üniversite tarafından henüz sanal pos uygulamasına geçilemediği için öğrenci ve personel kimlik kartlarına para yüklemesi yapıldığı, Para yüklemesi işi için mevcut 4 yemekhanede toplam 3 personel görevlendirildiği, Ayrıca söz konusu yemek hizmetinin ifasının gerçekleştirmesi için yemek kontrol hizmet görevini yapmak üzere 3 (üç) kontrol teşkilatı personelinin yemekhanelerde görevli olarak bulunduğu,

Üniversiteye bağlı ve ... Yerleşkesine 126 km uzaklıktaki ... Meslek Yüksekokuluna, 93 km uzaklıktaki ... Meslek Yüksekokuluna, 69 km uzaklıktaki ... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile ... Meslek Yüksekokuluna, 46 km uzaklıktaki ... Deniz Bilimleri Fakültesi ile ... Meslek Yüksekokuluna, 112 km uzaklıktaki ... Meslek Yüksekokuluna, 26 km uzaklıktaki ... Meslek Yüksekokulu ile ... Merkezde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yemekhanelerinin her ne kadar kendilerine ait Kontrol Teşkilatları bulunmasına rağmen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemekhaneler Biriminde görevli personeller tarafından geçici görevlendirme yapılmadan yolluk ve yevmiye alınmadan belli periyotlarla mükerrer kontroller yapıldığı,

Üniversitenin ... Yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikler (Sergi, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Solo ve Koro Konserler ve Tiyatro Oyunları vb.) ile diğer Fakültelerin gerçekleştirmiş oldukları tüm etkinlikler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 31 (Otuzbir) Öğrenci Kulübünün düzenlemiş olduğu etkinliklerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli ile bu işlemlerin aksamdan yürütülmesini sağlamak üzere rektörlük yönetim hizmetleri b...sinde görev yapan tüm personelin katılımı ile yürütüldüğü, Bilindiği gibi bir organizasyonun yapılması işletilmesi ortaya çıkabilecek aksaklıklara müdahale edilebilmesi için teknik personellerin sağlık personellerinin yönetim ve yönlendirme faaliyetleri için idari amirlerin organizasyon anında orda bulunmalarının elzem olduğu,

Tiyatro Festivali, Nevruz Bayramı, Hamsi Şenliği ve yeni yerleşen öğrenciler için yapılan Oryantasyon programlarının ilgili ve ilişkili tüm daire başkanlıkları aracılığıyla gerçekleştirildiği,

Üniversitede ayrıca; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bulunduğu, Başta söz konusu yüksekokul öğrencileri ve diğer fakülte öğrencileri olmak üzere Tenis Kortu, Basketbol Sahası ile Kapalı Spor Salonları 7 gün 24 saat hizmet verebilir durumda olduğu, Bununla birlikte; Üniversitede her yıl geleneksel olarak Halı Saha Futbol Turnuvası ve Spor Şenliği düzenlendiği, Düzenlenen bu etkinliklerin Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin desteği ve katkısı ile yürütüldüğü,

Üniversitenin ... Yerleşkesinin şehir merkezine 10 km uzaklıkta bulunduğu, Yerleşkede 2000 kişilik kız öğrenci yurdu bulunmakta olup bu yurtta kalan ve yerleşke çevresinde ikamet eden öğrencilerin hafta içi akşamları ve hafta sonu tüm gün sosyal ve sportif etkinlik ve çalışmalarını yapmaları için Üniversitenin tüm idari personelinin mesai yaptığı,

Ayrıca Sayıştay Temyiz Kurulu Başkanlığı'nın 13.05.2008 tarih 30160 tutanak numaralı 29638 sayılı dosyaya ilişkin vermiş olduğu 165 sayılı temyiz ilamında; ... Üniversitesi'nde rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan idari personele ikinci öğretim fazla çalışma ücreti ödenmesinde, fiilen çalışma olmadığını gösterir bilgi ve belge olmadığından tazmin yükümlülüğünün kaldırılmasına karar verildiği,

Son olarak temyiz edilen ilamın karşı oylarından;

Üye ...'ün karşı oy gerekçesinde;

“Kanunda belirtilen "ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşü alınarak ... " hükmü gereği bu görüş olmadan görevlendirme ve ödemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Usule ilişkin bir eksiklikle ödeme yapılmıştır. Yönetim kurulu kararı olmadan ödeme yapılması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yazılması uygun olur.”

Üye ...'nın karşı oy gerekçesinde;

“İkinci öğretimden faydalanan öğrencilere başta kütüphane hizmetleri olmak üzere sportif ve diğer faaliyetler günün 24 saati açıktır. Bu faaliyetlerin büyük kısmı ortak alanlarda ve günün geneline yayıldığı için birinci öğretim ve ikinci öğretim şeklinde ayrım yapabilmek mümkün değildir. Bununla birlikte her gün belli saat aralığında öğrencilere yemek servisi de yapılmaktadır. Öğrencilerin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için günlük belli bir sayıda personel görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Mevcut rektörlük destek hizmetlerindeki sorun da göz önüne alındığında (çalışanların kullanamadıkları izin, alamadıkları ücret vs.) idari birim personelinin rektörlük oluruyla söz konusu işlerde görevlendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Savunmalardan da anlaşılacağı üzere mevcut idari personelin sadece belli bir bölümü fazla çalışmalar için görevlendirilmiştir. Ayrıca bu personele aylık yapılan ödemeler belirli bir üst limite tabi olup (aylık 25 saat) bu limiti aşan çalışmalar ücrete tabi değildir. Üniversitede birden fazla yerleşke olması ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında rektörlük idari birimlerinde görev yapan personele, rektörlük oluruyla yaptıkları fazla çalışmalar için ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.”

şeklinde görüşlere yer verildiği,

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılabilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yazılmasının uygun olacağı, diğer karşı oyda ise mevcut uygulamada aykırılık olmadığı şeklindeki görüşlerin Kurulun dikkatine sunulduğu,

İfade edilerek yukarda belirtilen Sayıştay temyiz kurulu kararları, Daire kararları, ilamın karşı oy gerekçeleri, arz ve izah edilen açıklamalar ile Kurul tarafından re'sen dikkate alınacak sair hususlar doğrultusunda temyiz talebinin; Rektör Onayı ile Rektörlük b...sinde görev yapan idari personellerin görevlendirildiği, söz konusu görevlendirmenin ikinci öğretim süresince yürütülen hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi amacıyla kamu yararı gözetilerek yapıldığı, hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlendirildiği, çalışmaların fiilen yaptırıldığı ve düzenlenen puantaj cetvellerine göre de ödeme yapıldığı göz önünde bulundurularak kabulü ile ilam konusu ödemeler hakkında mevzuata aykırılık bulunmadığına ve 2019/43 sayılı 3 sıra no.lu ilamın Kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmektedir.Başsavcılık Mütalaası

Daire Kararında üst yönetici sıfatıyla sorumlu tutulan ... (Rektör) ile harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan diğer 31 kişi tarafından ortak dilekçeyle temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Belirtilen kişilerin temyiz başvurusu üzerine verilen Başsavcılık Mütalaasında:

Temyiz dilekçesinde yer alan hususlar ve talep özetlendikten sonra,

“Üniversitenin idari birimlerinde görevli bazı personele, ikinci öğretim yapılan birimlerde ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği görülmüştür.

3843 sayılı Yükseköğretim Kurulularında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun'un;

"Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi" başlıklı 11'inci maddesinde;

"İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir."

Hükmü,

"Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı 12'nci maddesinde; '

"Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir."

Hükmü,

31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar'ın 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 2'nci maddesinde;

"Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir."

Hükmü, yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ikinci öğretim yapan birimlerde fazla çalışma yapacak ve bu çalışmaya istinaden fazla çalışma ücreti alacak personelin, bu birimlerde ilgili yönetim kurullarının uygun görüşü de alınarak usulüne uygun olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak Üniversitede, ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği idari personelin ikinci öğretim yapılan birimlerde görevlendirildiklerine ilişkin olarak, 3843 sayılı Kanun'un 11'inci maddesine uygun olacak şekilde ikinci öğretim yapılan birimlerin yönetim kurullarının uygun görüşünü de içeren herhangi bir görevlendirme bulunmadığı gibi ikinci öğretim veren birimlerde fiilen görev yapılmasına ilişkin bir belge de ibraz edilmemiştir.

Bu itibarla, idari birimlerinde görev yapan personele ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi sonucu ... TL kamu zararına sebep olunmuştur.

Fakat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 178'inci maddesinin (B) bendinin ilk fıkrasının, "Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." hükümleri uyarınca fazla çalışma yapan personele, Üniversite yönetimi tarafından izin de verilmemiştir.

Bu işlem yapılmadığı ve personel de, ikinci öğretimden fazla çalışma ücretine müstahak olmadığı için Anayasa'nın "II. Zorla çalıştırma yasağı" başlıklı 18'inci maddesi ilk fıkrasının "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmüne aykırı davranıldığı değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, fazla çalışma yapan personele, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K Cetvelinin III. kısmı 1. bendi uyarınca ödenmesi gereken saat başı fazla çalışma ücretine (... TL) isabet eden ... TL'lik kamu zararı için ilişilecek bir husus bulunmadığına ve sorumluların beraatına karar verilmesi, kalan ... TL'lik kamu zararı için ise tazmin hükmü verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bu nedenlerle temyiz talebinin kabulü ile ... Üniversitesi 2019 yılı hesabının 1. Dairede yargılanması sonucu çıkarılan 16.04.2021 tarih ve 43 numaralı ilamın 3. Maddesi ile verilen tazmin hükmünün bozularak, yeniden değerlendirilmek üzere dairesine gönderilmesine karar verilmesinin, uygun olacağı mütalâa edilmektedir

Arz ederim.”

Denilmektedir.

Duruşmaya sorumlu üst yönetici ... (Rektör) ve ... (Şube Müdürü) katılmıştır. Harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu diğer 30 kişiye ise duruşma talebinde bulunmuş ve kendilerine usulüne uygun olarak duruşma tebligatı yapılmış olmakla birlikte duruşmaya katılmamışlardır.

Duruşma sırasında ... ve ... tarafından:

2006-2007 eğitim öğretim yılında Üniversite Yüksek Kurulunun ikinci öğretimle ilgili bir karar aldığı,

2019 yılında ikinci öğretimle ilgili yürütülen faaliyetlerin Üniversite Yüksek Kurulunun 2006-2007 eğitim öğretim yılında aldığı kararın devamı niteliğinde olduğu,

Fakülte veya meslek yüksekokullarından ikinci öğretim kapsamında görevlendirilen personelin önce fakülte kurulundan geçtiği, sonra rektör tarafından onaylandığı, Bunun rutin bir işlem olduğu, Her yıl yeniden Üniversite Yüksek Kurulunun görüşü alınmadığı,

İkinci öğretim kapsamında yapılan fazla mesai üst sınırı aylık 50 saat iken bu konuda ... Üniversitesinde ikinci öğretim kapsamında 25 saatten fazla mesai yapan personel bulunmadığı,

... Üniversitesinin en çok tercih edilen bölge üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı,

Daire Kararında fakülte yönetim kurulu kararı ve rektör onayı arandığı, Ancak Maliye Bakanlığı BÜMKO tarafından 2012 yılında verilen bir görüşte bunun farklı olduğu,

Yemekhane kütüphane gibi birimlerde ikinci öğretim kapsamında fazla mesai yapılmasının zorunlu olduğu, ... Üniversitesi kütüphanesinin 7/24 açık olduğu, Birim faaliyet raporunda bunun açıkça belirtilmekte olduğu,

Mevzuatta her bir personel için üst sınır 50 saat iken Üniversitede 25 saatin üstünde fazla mesai yapan personel bulunmadığı,

Somut uygulamada ikinci öğretim kapsamında fiilen fazla çalışma yapan görevli personele mevzuata uygun olarak fazla çalışma ücreti ödendiği, yapılan bu ödemenin hukuka uygun olduğu, Dolayısıyla kamu zararı oluşmadığı,

İfade edilerek Daire Kararının 3’Üncü maddesinin kaldırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Duruşma sırasında adı geçen kamu görevlileri tarafından temyiz dilekçelerinde yer alan ve duruşma sırasında ifade edilen hususları kanıtlayıcı mahiyetteki belirli bazı belgeler bir dosya içerisinde Kurul Başkanına sunulmuştur.

Duruşma sırasında Savcı tarafından yazılı mütalaada yer alan gerekçeyle, Daire Kararının Bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir.

Duruşmaya katılan ... (Rektör), ... (Şube Müdürü) ve Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

Duruşma talebinde bulunan diğer 30 sorumluya usulüne uygun olarak duruşma günü bildirilmiş olmasına karşın duruşmaya katılmadıklarından, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369’uncu maddesi uyarınca dosya üzerinde ve gıyaplarında,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

43 İlam sayılı Daire Kararının 3’üncü maddesiyle, Üniversitenin idari birimlerinde görev yapan bazı personele usulüne uygun görevlendirilmemelerine rağmen ikinci öğretimde görevli personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesi sonucunda oluşan ... TL kamu zararının üst yönetici (rektör), harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerine ödettirilmesine hükmedilmiştir.

Usul yönünden inceleme

Temyiz başvurusuna esas dilekçede Daire Kararında gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... (Şube Müdürü)’nun adı bulunmakla birlikte bu kişinin imzası bulunmamaktadır.

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Kanun yollarına başvurma” kenar başlıklı 54. maddesinde;

“Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi talepleri, Sayıştay Başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile yapılır. Dilekçeler Sayıştay Başkanlığına verilir veya gönderilir. İlgililer isterlerse evrakın alındığına dair kendilerine bir alındı verilir.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Başvuruda bulunan kişinin ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, unvanı ve adresi.

b) İlamın tarihi, numarası.

c) İlgili hesabın adı ve yılı.

ç) Başvurunun konusu.

d) Hangi kanun yoluna başvurulduğu ve başvurunun hukuki sebepleri.

e) Varsa duruşma talebi.

(3) Dilekçelere ilgililer tarafından itirazlarını ispat edecek belgeler eklenir. Dilekçeler ve bunlara ekli belgelerin örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.

(4) Dilekçelerin yukarıda belirtilen hususları ihtiva etmediğine, ilgisine göre Temyiz Kurulu veya dairece karar verilirse, eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması dilekçe sahibine tebliğ olunur. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmazsa, ilgisine göre Temyiz Kurulunca veya dairece başvurunun reddine karar verilir. Şu kadar ki, başvuru sahibinin kimliğini, imzasını, başvuru konusu ilam hükmünü ve hangi kanun yoluna hangi sebeple başvurulduğunu yeteri kadar belli edecek kayıtları ihtiva eden dilekçeler, diğer hususlar gösterilmemiş olsa bile kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen 54 üncü madde hükmüne göre temyiz talebinin imzalı dilekçe ile yapılması gerekmekte; aksi takdirde talebin reddi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... (Şube Müdürü)’nun temyiz başvurusuna esas dilekçede ismi bulunduğu ancak imzası bulunmadığı görülmektedir.

BU İTİBARLA, 43 İlam sayılı Daire Kararının 3’üncü maddesine ilişkin gerçekleştirme görevlisi ...’nun ismini içeren ancak imzasını içermeyen dilekçeyle yapılan temyiz başvurusu konusunda ... ile ilgili olarak TALEBİN REDDİNE, oy birliğiyle,

Karar verildiği 21.12.2022 tarih ve 52629 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Temyiz başvurusuna esas dilekçede imzası bulunan diğer sorumlular açısından ise konunun esas yönünden incelenmesine geçilmiştir.

Esas yönünden inceleme

Mevzuat

19.11.1992 tarih ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunun 11 ve 12’nci maddeleri hükümleri aşağıya alınmıştır.

“Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi

Madde 11 – İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.

Fazla Çalışma Ücreti

Madde 12 – (Değişik: 21/5/2013-6486/10 md.)

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, (…) (1) her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. (1)

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti ödenmez.

…”

Daire Kararı

Daire Kararının gerekçesinde:

Denilmektedir.

Buna göre Daire Kararında kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi hükmü temel olarak iki gerekçeye dayanmaktadır: İkinci öğretim kapsamında ödeme yapılan personelin yönetim kurulunun uygun görüşünü içeren bir görevlendirmeyle görevlendirilmemiş olması ve bu personelin ikinci öğretim kapsamında fiilen görev yaptığının belgelendirilmemiş olması.

3843 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde: “… yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir” ifadesi yer alırken, Daire Kararının gerekçesinde “ … yönetim kurullarının uygun görüşünü de içeren herhangi bir görevlendirme bulunmadığı gibi …” ifadesi yer almaktadır. Daire Kararının gerekçesinde yönetim kurulunun uygun görüş vermesinin aranması hukuki dayanaktan yoksundur.

Daire Kararının ve somut uygulamanın mevzuat kapsamında incelenmesi

Daire Kararının gerekçesinde yer alan, söz konusu personelin usulüne uygun olarak görevlendirilmemiş olması ve bu personelin ikinci öğretim kapsamında fiilen görev yaptığının belgelendirilmemiş olmasıyla ilgili olarak, sorumlular tarafından temyiz başvurusuna esas dilekçede:

“… Uygulamada Rektörlüğümüz mesai ödemeleri, rektörlüğe bağlı harcama birimlerine öz gelirden ödenek ekleme işlemi yapılarak yapıldığından ilgili fakültelerin yönetim kurulu kararı değil üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ile yapılacağı aşikardır. Ödemeler rektörlüğe bağlı birimler tarafından ilgililerin fiilen yaptığı mesai saatlerine göre puantaj düzenlenerek ödeme emrine bağlanmış ve ödemeler bu evraklarla yapılmıştır. Sorgu ek dosyalarında görüleceği üzere ödemeler ikinci öğretim yapan birimler üzerinden değil fiilen mesainin yapıldığı harcama birimleri olan rektörlüğe bağlı birimler üzerinden rektörlükten alınan olurla yapılmıştır. Bu sebeple fakültelerde olduğu gibi yönetim kurulu kararı alınmamış üniversite yönetim kurulunda(başkanı rektör) görüşülüp kararı rektör oluruyla alınmış ve ekine görevlendirilen personellerin isimleri ve görevlendirildiği birimler yazılmıştır. …”

Denilmektedir.

Savunmada belirtilen Rektörlük olur’u ilişikli ödeme emri belgelerinin ekleri arasında bulunmaktadır. ... tarih-... sayılı Rektörlük olur’u, ... tarih-... sayılı Rektörlük olur’u ve eki personel listesi ilişikli ödeme emri belgelerinin ekinde yer almaktadır. Ödeme emri belgelerinin ekinde ayrıca personelin fiilen fazla mesai yaptığı günler ve saatlerini gösterir çalışma cetvelleri ve icmal tabloları da yer almaktadır.

3843 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde yer alan “… yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir” hükmü nedeniyle söz konusu rektörlük olur’unun, yönetim kurulunda görüşüldükten sonra alınması gerekirken, ... tarih-... sayılı Rektörlük olur’una ilişkin olarak yönetim kurulunda görüşme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda zikredilen düzenlemeye göre; yönetim kurulunun görüşünün alınması, söz konusu rektörlük olur’unun verilmesinde usule ilişkin bir işlemdir. İdari işlemlerdeki her usule aykırılığın tek başına kamu zararına yol açtığı söylenemez. Bu tür usule aykırılıkların kamu zararını sonuç vermesi için esasa etkili olması ve kamu kaynağında artışa engel olması veya azalmaya yol açması gerekmektedir.

Temyize konu işlemde; kurum yöneticisinin yönetim kurulu görüşüne uygun davranması zorunluluğu bulunmadığı gibi, ilişikli ödeme emri belgeleri eklerinin incelenmesi sonucunda ikinci öğretim kapsamında personele yapılan fazla çalışma ücreti ödemelerinin (usule ilişkin eksiklik dışında) mevzuata ve fiili duruma uygun olduğu görülmekte olup söz konusu usule aykırılık hali nedeniyle kamu zararı oluşmadığı anlaşılmaktadır.


BU İTİBARLA, yukarıda açıklandığı üzere somut uygulama sonucunda kamu zararı oluşmadığı gerekçesiyle, 10820 Karar-43 İlam sayılı Daire Kararının 3’üncü maddesinin KALDIRILMASINA (Üye ...’un aşağıda yer alan farklı gerekçesiyle birlikte; Üyeler ..., ..., ..., ...’in aşağıda yer alan karşı oy gerekçesine karşı), oy çokluğuyla,

6085 sayılı Kanunun 57’nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 21.12.2022 tarih ve 52629 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.(Farklı gerekçe

Üye ...’un farklı gerekçesi

Çoğunluk görüşüne iştirak etmekle birlikte;

Daire kararında, ikinci öğretim kapsamında ödeme yapılan personelin ilgili (fakülte, yüksekokul, enstitü) yönetim kurulunun uygun görüşünü içeren bir görevlendirme onayıyla görevlendirilmemiş oldukları ifade edilmiştir. Dilekçiler ise, mevzuatta kastedilen yönetim kurulunun üniversite yönetim kurulu olduğunu belirtmişlerdir.

2547 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde üniversitenin, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu olduğu ifade edilirken,

Fakülte, yüksekokul, enstitü ve konservatuvar, ayrıca bir “yükseköğretim kurumu” olarak isimlendirilmiştir.

Diğer yandan, 3843 sayılı Kanun’un “Karar Verme” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretim yapılacağına her yıl en geç Şubat ayında ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Kararda bu programlara alınacak öğrenci sayıları da belirlenir.”

“Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde;

“ Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir.”

“Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi” başlıklı 11’inci maddesinde ise;

“İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.” hükümleri yer almaktadır.

2547 sayılı Kanun’a göre, üniversite b...sindeki fakülte, yüksekokul, enstitü ve konservatuvarlar münferiden “yükseköğretim kurumu”dur. Diğer yandan, 3843 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde “üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosu” açıkça zikredilirken, aynı Kanun’un hem 9’uncu hem de 11’inci maddelerinde kanun koyucu “üniversite yönetim kurulu” ifadesini değil, “ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu” ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla, 3843 sayılı Kanun’un 9 ve 11’inci maddelerinde ifade edilen “yönetim kurulu”nun; fakülte, yüksekokul, enstitü yönetim kurulları olduğuna hükmetmek gerekmektedir.

Bu itibarla, ikinci öğretimdeki ders görevleri ve fazla çalışmalar konusunda yetkili olan yönetim kurulu ile kurumun yöneticisi; ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü yönetim kurulları ile yöneticileridir. Bu bağlamda, ikinci öğretimde yaptırılacak fazla çalışmalar için söz konusu yükseköğretim kurumlarının yönetim kurullarının görüşü üzerine yöneticilerinin (dekan, yüksekokul ve enstitü müdürleri) karar alması mevzuata uyarlı olacaktır.

Karşı oy gerekçesi

Üyeler ..., ..., ..., ...’in aşağıda yer alan karşı oy gerekçesi

Daire Kararının 3’üncü maddesinin gerekçesi fiili duruma ve mevzuata uygundur. Buna göre, Daire Kararında yer alan hüküm hukuka uygundur.

Bu itibarla, Daire Kararının Tasdiki gerekir.)