İl belediye müfettişlerine makam tazminatı ödenir mi?

büyükşehir olmayan illerdeki belediyelerde görev yapan müfettişlerin makam tazminatı ve görev tazminatı alma hakları var mı

NOT: İl belediyelerinde görev yapan müfettişlere makam, görev ve temsil tazminatı ödenemeyeceği

Sayıştay, belediyelerin ödediği bayram ikramiyelerinin kamu zararı olduğuna karar verdi Sayıştay, belediyelerin ödediği bayram ikramiyelerinin kamu zararı olduğuna karar verdi

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü  

Sayı: E-53773008-622.02-3544432                  26/04/2022

Konu: İl Belediyelerinde Görev Yapan Müfettişlere Makam, Görev ve Temsil Tazminatı Ödenemeyeceği    …………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  

İlgi: 22.04.2022 tarihli ve 85904732-900-46555 sayılı yazı.  Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan müfettiş unvanlı personele makam, görev ve temsil tazminatı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 26 ncı maddesinde, “Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez…” hükmü yer almakta olup Kanun’a ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 8 inci sırasının (d) bendinde, “En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri”ne 1000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1/C maddesinde, “(A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden,1-7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 2- (Mülga: 27/2/2008-5745/1 md.) 3- (1) numaralı alt bende göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. 4 - (Ek: 8/1/2002-4736/8 md.) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Görev tazminatına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar'ın 1 inci maddesinde, “(1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı; 6.000 olanlara 9.000, 5.500 - 4.500 olanlara 7.000, 4.000 ve daha az olanlara 6.000, gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.” hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinde, “a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hâkimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek olanlara 30 000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir…” hükmü yer almaktadır. Temsil tazminatına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Karar'ına göre en az 7000 gösterge rakamından makam ve yüksek hakimlik tazminatından yararlanan kapsama dahil personele temsil tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, Belediyenizin büyükşehir belediyesi olmaması nedeniyle, Başkanlığınızda görev yapan müfettiş unvanlı personele makam tazminatı ödenemeyeceği, görev ve temsil tazminatı makam tazminatı alan personele ödendiğinden bunlardan da yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerini rica ederim.                                    ….………               Bakan a.           Genel Müdür