İhale dışı bırakma kararı gerekçesiz alınabilir mi?

İhale dışı bırakma kararı gerekçesiz alınabilir mi?

İhale dışı bırakma kararı gerekçesiz alınabilir mi?

İhale dışı bırakma kararı gerekçesiz alınabilir mi?

KİK, ihale komisyonlarının kararlarının gerekçeli olması gerektiğine karar verdi.

Toplantı No : 2021/009
Gündem No : 61
Karar Tarihi : 03.03.2021
Karar No : 2021/UY.I-532

BAŞVURU SAHİBİ:

Refüj Organizasyon A.Ş. - Atlas Maden Ürün. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

VEKİLİ:

Av. Melih AKKURT

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/337382 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Refüj Organizasyon A.Ş. - Atlas Maden Ürün. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 01.02.2021 tarih ve 5197 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2021 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/232 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin 2020/DK.D-417 sayılı karar ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak gelinen süreçte, taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, iş ortaklığı oranının işin yapım aşamasında değiştiği gerekçesi ile mevzuata aykırılık oluştuğu ifadelerine yer verildiği, dolayısıyla tekliflerinin anılan Kurul kararı nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı gerekçesine ihale kararında yer verilmediği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “…İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir…” hükmü,

“Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “…İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 66’ncı maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 67’nci maddesinde “(1) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 66 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

(2) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(3) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2 Kısım Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:1991A010080

c) Miktarı (fiziki) ve türü: İş kapsamında top 7600,00 ha tar araz bas sul şeb olarak sulan altlık sağlayacak; Tah ve drenaj hat, işl ve bak yol, tah ve drenaj hat üze san yapı ve elk (ener nak hat dep vb.) işleri inş ile toplu, kam ve TİGH hizmet yap işidir

İş kapsamında toplam 7600,00 ha tarım arazisinin basınçlı sulama şebekesi olarak sulanmasına altlık sağlayacak; Tahliye ve drenaj hatları, işletme ve bakım yolları, tahliye ve drenaj hatları üzerindeki sanat yapıları ve elektrik (enerji nakil hatları deplaseleri vb.) işleri inşaatı ile toplulaştırma, kamulaştırma ve TİGH hizmetlerinin yapımı işidir

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: İzmir ili Ödemiş İlçesi” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 36.2. maddesi uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale komisyonunun 21.12.2020 tarihli kararında, başvuru sahibi Refüj Organizasyon A.Ş. - Atlas Maden Ürünleri Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu işlem üzerine ilk alınan ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ve ihale üzerinde bırakılarak sözleşme imzalanan Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş. ve Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. - İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikâyet başvuruları üzerine, idare tarafından alınan kararlarda “…Yapılan değerlendirme sonucu Kamu İhale Kurumunun 25.11.2020 tarih ve 2020/UY.I- 1948 sayılı kararı ile ihale sürecinin geri döndürülmesi sebebiyle ihalenin halen devam ettiği bu nedenle mevzuatta yapılan değişiklik ve kurul kararlarının da komisyon kararında etkili olması gerekmektedir. Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı olan Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale kapsamında vermiş olduğu alt yüklenici iş deneyim belgesinin geçerli bir belge olmadığı yönündeki iddialarınız ile ilgili olarak bu belgenin geçerli bir belge olup olmadığı araştırılması için belgeyi veren ilgili kuruma yazı yazılarak anılan belgenin son durumuyla ilgili bilgi istenmesine karar verilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle cevap verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi isteklinin özel ortağı tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesinin “Tuzla Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Park ve Sahil Rekreasyon Düzenleme Projesi Alanının Kullanım İzni Devri İle İnşa Edilmesi ve İşletilmesi” işine ilişkin olduğu, söz konusu belgenin “Atlas-HNT İş Ortaklığı” adına düzenlenmesi nedeniyle idare tarafından iddiaya konu iş deneyim belgesini düzenleyen Tuzla Belediyesi’nden 06.01.2021 tarihli ve 854004 sayılı yazı ile “Bölge Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan 2019-337382 İKN'li İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2. Kısım işinde istekli sıfatıyla katılan Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının özel ortağı olan Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, kurumunuzca verilen 24.05.2016 tarih ve 3990-Y-KD-l-2 sayılı iş deneyim belgesi (alt yüklenici iş bitirme) sunulmuştur. Kamu İhale Kurumunun 16.12.2020 tarih ve 2020/DK.D-417 sayılı kurul kararında "alt yüklenici iş deneyim belgelerinin gerçek kişi veya tüzel kişi olması halinde düzenlenebileceği" hükmü yer almaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen kurul kararı uyarınca KİK tarafından iptal edilmesi gerektiği idarenize bildirilmiş bulunan, belgenin iptalinin yapılıp, yapılmadığı konusunda bilgi verilmesi, eğer iptal işlemi yapılmadıysa ilgili belgenin verilme aşamasında istenmesi zorunlu olan belgelerin (sözleşme, alt yüklenici oluru, alt yüklenici sözleşmesi, hakedişler, sgk belgeleri vb.) Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;” ifadelerine yer verilerek, bilgi ve belge talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

İdarenin yukarıda bahsi geçen yazısına söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen Tuzla Belediyesi’nin 25.01.2021 tarihli ve 47122 sayılı yazısında “İlgi yazınızda, 2019/337382 İKN’li İzmir Ödemiş Beydağ Sulaması 2.Kısım işinin ihalesinde isteklilerden Atlas Maden Ürünleri Otomotiv İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin, 24.05.2016 tarihli ve 3990- Y-KD-1-2 sayılı iş deneyim belgesini (alt yüklenici iş bitirme) sunduğu. Kamu İhale Kurumunun 16.12.2020 tarih ve 2020/DK.D-417 sayılı kurul kararında “alt yüklenici iş deneyim belgelerinin gerçek kişi veya tüzel kişi olması halinde düzenlenebileceği” hükmüne yer verilmesinden dolayı belgenin iptalinin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir.

İlgi yazınız ile yapmış olduğunuz bilgi talebi doğrultusunda yapılan incelemede, anılan düzenleyici kararda;

1) “Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına ve kendilerine alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine,

2) Adi ortaklıklara ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde kullanılmamasına yönelik olarak söz konusu belgelere Kurum tarafından şerh düşülmesine; ayrıca, bu belgelerin belgeyi düzenleyen idarelerce İptal edilerek EKAP kayıtlarının silinmesi gerektiği hususunun ilgili idarelere bildirilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi " ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarda bahsedilen hususlar doğrultusunda 24.05.2016 tarihindeki yönetmelikler çerçevesinde düzenlenen iş deneyim belgesinin, 16.12.2020 tarih ve 2020/DK. D-417 sayılı kurul kararına istinaden 14.01.2021 tarihinde iptali İdaremiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bilgi edinilmesi ve gereğini arz ederim.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Söz konusu yazı üzerine, 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında “… Refüj Organizasyon A.S. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İs Ortaklığı: Kamu İhale Kurumunun 25.11.2020 tarih ve 2020/UY.I-l 948 sayılı kararında “mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltilebilecek nitelikle işlemler olduğu tespit edildiğinden bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi” yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi hususunda karar vermiştir. Kamu İhale Kurumunun verdiği bu karar sonrasında komisyonumuz 21.12.2020 tarih 2019/5-4 sayılı kararında yukarıda belirtilen karara göre Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.’nin teklifini değerlendirme dışı bırakmış ve ihalede Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.’den sonra en avantajlı teklifi veren Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifini uygun görmüştür.

İhale komisyonumuzun aldığı bu karara Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 29.12.2020 tarih ve 493806 sayılı yazı ile şikayet dilekçesi vermiş, şikayete konu olarak 2 husus üzerinde durulmuş olup birincisi kendilerinin ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğunu ancak komisyon kararında ikinci firma belirlenmediğini belirterek bu hususun düzetilmesini istemişlerdir. İkinci olarak ta Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı tarafından verilen iş deneyim belgesinin geçersiz bir belge olduğunu bu nedenle Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak en avantajlı teklif olarak kendilerinin vermiş olduğu teklifin uygun görülmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.’de 28.12.2020 tarih ve 493031 sayılı yazı ile şikayet dilekçesi vermiş, şikayete konu olarak Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı tarafından verilen iş deneyim belgesinin geçersiz bir belge olduğunu bu nedenle Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Komisyon kararına yapılan bu itirazlar üzerine komisyonumuz Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ... tarih ve  sayılı, Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’na ... tarih ve sayılı tebligat ile teklif geçerlilik ve geçici teminat sürelerinin uzatılması gerektiğini, ayrıca Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.’nede .... Tarih ve .... Sayılı tebligat ile geçici teminat süresinin uzatılması gerektiği bildirmiştir. Tebligat gönderilen her firmada yukarıda belirtilen şekilde istenen belgeleri hazırlayarak ihale komisyonumuza süresi içinde göndermişlerdir.…

Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ve Al-Ka İnş. Nak. Taah. Tic. A.Ş.’nin şikayet dilekçesine konu olan Refüj Organizasyon A.Ş. & Atlas Maden Ürün. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın özel ortağı tarafından verilen iş deneyim geçersiz bir belge olduğu yönündeki iddiaları da mevcut mevzuat ve ihale kanunları çerçevesinde yeniden incelenmiş, buna göre; iş deneyim belgesinin incelenmesinde verilen belgenin alt yüklenici belgesi olduğu ve belgenin ATLAS+HNT iş ortaklığı adına düzenlendiği, belgeye konu işin bir kısmının ATLAS ve HNT’nin yarı yarıya ortak olarak gerçekleştirdikleri, bir kısmının da ATLAS’ın %99,66, HNT’nin %0,34 ortaklık oranlarıyla gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Tanımlar başlıklı 4. Maddesinde ‘Alt Yüklenici: Sözleşme konusu işin nev ’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ” Denilmektedir. Kamu İhale Kurumunun da 16.12.2020 tarih ve 2020/DK.D-417 sayılı kararında Alt Yüklenicinin tanımı hatırlatılarak adi ortaklık şeklindeki alt yüklenici iş ortaklıklarına verilen iş deneyim belgelerinin geçersiz olduğu, bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bahse konu 24.05.2016 tarih ve 3990-Y-KD-l-2 sayılı belge EKAP’ta arandığında belgeye 'yukarıda belirtilen karar gereği iptal edilmesi gerekliği idaresine bildirilmiştir. ” notunun eklendiği görülmüş, bunun üzerine belgenin verildiği Tuzla Belediyesine 06.01.2021 tarih ve 854004 sayılı yazı ile belirtilen belgenin iptalinin yapılıp yapılmadığı, yapılmamış ise belgenin verilme aşamasında verilmesi zorunlu olan belgelerin (sözleşme, alt yüklenici oluru, alt yüklenici sözleşmesi, hakkedişler, sgk belgeleri vb.) Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi istenmiştir.

İhale komisyonumuz; Kamu İhale Kurumunun 25.11.2020 tarih ve 2020/UY.I-l948 sayılı kararı gereğince 147.028.820,50 TL teklif bedeli ile Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifini uygun bulmuştur. Üzerine İhale bırakılan isteklinin yasaklı olmadığı da Kamu İhale Kurumundan teyit edilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda bahse konu olan ihalenin, 147.028.820,50 TL teklif bedeli ile Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. & İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı uhdesinde kalmasına Bölge Müdürlüğümüzün tasdiki kaydı ile ihale komisyonumuzca karar verilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verilmek suretiyle, ihalenin Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. - İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 66’ncı maddesinde ihale komisyonunca alınan gerekçeli kararın ihale yetkilisinin onayına sunulacağı hüküm altına alınmıştır.

İdare tarafından 29.01.2021 tarihinde EKAP üzerinden başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin hangi gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığına ilişkin bir değerlendirme yapılmadığı anlaşılmıştır.

  Başvuruya konu ihalede alınan 28.01.2021 tarihli ihale komisyonu kararında, başvuru sahibi Refüj Organizasyon A.Ş. - Atlas Maden Ürünleri Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığının özel ortağının sunduğu iş deneyim belgesi hakkında çeşitli bilgi ve değerlendirmelere yer verildiği, devamında ise söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin belgeyi düzenleyen idareden bilgi istenildiği belirtilmiştir. Bu değerlendirme sonrasında ise anılan iş ortaklığının teklifinin geçerlilik durumuna ilişkin herhangi bir açıklama veya değerlendirilmede bulunmaksızın ihalenin daha yüksek teklif sahibi olan Serfen İnş. San. ve Tic. A.Ş. - İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerine bırakıldığı ifade edilmiştir. Bu durumda başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmediği anlaşılmakla birlikte, hangi gerekçe veya gerekçelerle ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı hususuna yer verilmediğinden, başvuru sahibi bakımından gerekçesiz olarak alınmış bir ihale komisyonu kararı bulunduğu, gerekçesiz olarak alınmış bu karar üzerinden inceleme ve değerlendirme yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ihale yetkilisince 28.01.2021 tarihinde onaylanan kararın gerekçesiz olarak alındığı, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 66’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi hakkında, mevzuatın ilgili maddelerine uygun şekilde gerekçeli karar alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin teklifi hakkında, mevzuatın ilgili maddelerine uygun şekilde gerekçeli karar alınması gerektiği ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE