Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar bölümü mezunu olmak üst öğrenim kabul ediliyor mu?

Tıbbi laboratuvar önlisans bölümünden mezun olmanın hemşire, ebe ve sağlık memurluğu için üst öğrenim olarak kabul edilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/2239 E. , 2020/3294 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2239
Karar No : 2020/3294


TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- Sağlık Bakanlığı
2- Kayseri Valiliği
VEKİLLERİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... ili, ... Devlet Hastanesinde 657 sayılı Kanun kapsamında ebe olarak görev yapmakta iken ... Üniversitesi, ... Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünden mezun olması nedeniyle intibakı yapılarak zam ve tazminatları yeni öğrenim durumuna göre ödenen davacı tarafından; bitirmiş olduğu önlisans programının mesleği ile ilgili üstöğrenim sayılmadığından bahisle özel hizmet tazminatı onayının iptal edilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali ve yoksun kalınan parasal haklarının kesintinin yapıldığı 15/07/2011 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 11/06/2019 tarih ve E:2018/8015, K:2019/4238 sayılı bozma kararına uyularak, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerektiği, nın ... tarih ve ... sayılı işlemi ile üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, ebe ve sağlık memurluğunun bir üst öğrenimi olmadığına karar verilmiş ise de Danıştay Sekizinci Dairesince anılan işlemin iptaline karar verildiği ve bu kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından onandığı, öte yandan, Danıştay Onbirinci Dairesinin, 09/01/2018 tarih ve E:2016/4325 sayılı ara kararına cevap olarak gönderilen nın 19/02/2018 tarih ve E.12755 sayılı yazısında; Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan "Tıbbi Laboratuvar" programının "Teknik Programlar Bölümü" bünyesinde yer aldığı ve mezunlarının "Sağlık Teknikeri" unvanını kullanmakta olduğu, sağlık teknikeri unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim sağlık hizmetleri sınıfı için üst öğrenim sayılmasına karar verildiğinin belirtildiği, bu itibarla, davacının mezun olduğu "Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün" davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 21/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idareler tarafından, davacının mezun olduğu önlisans programının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olmaması karşısında hatalı olarak alınan özel hizmet tazminat onayının kazanılmış hak teşkil etmeyeceği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile davacının yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 21/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE