Alt eğitim grubundan KPSS'ye girenlerin atamadan önce bitirdikleri okul için intibak yapılır mı?

Alt eğitim grubundan KPSS'ye girenlerin atamadan önce bitirdikleri okul için intibak yapılır mı?

Alt eğitim grubundan KPSS'ye girenlerin atamadan önce bitirdikleri okul için intibak yapılır mı?

Alt eğitim grubundan KPSS'ye girenlerin atamadan önce bitirdikleri okul için intibak yapılır mı?

KPSS'ye girişte alt öğrenim grubundan ataması yapılan kişinin memuriyete girmeden önce bitirdiği iki yıllık yüksek öğrenime göre intibak işleminin yapılması gerektiği hakkında.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1615
Karar No : 2020/3293

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- Sağlık Bakanlığı - ANKARA
VEKİLLERİ : ...
2- Balıkesir Valiliği
VEKİLİ : ..


KARŞI TARAF (DAVACI): ...'yı temsilen ... Sendikası
VEKİLİ : ...


İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... ili, ... Devlet Hastanesinde, 18/01/2010 tarihi itibarıyla sağlık memuru(röntgen teknisyeni) olarak göreve başlayan davacı tarafından, 06/07/2009 tarihinde mezun olduğu önlisans öğreniminin intibakında değerlendirilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 26/12/2018 tarih ve E:2018/3309, K:2018/6816 sayılı bozma kararına uyularak, davacının memuriyete başlangıç derece/kademesi lise öğrenimini bitirenlere göre saptanmış ise de, memuriyete girişinden önce iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olduğunun açıkça anlaşıldığı, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün "A" bendi dikkate alındığında; davacının memuriyete başlangıç derece/kademesinin iki yıllık yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenerek intibakının buna göre yapılması gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı tarafından, Devlet Personel Başkanlığının görüşü doğrultusunda, KPSS kılavuzunda yer verilen usul ve esaslara uygun olarak bir alt öğrenim düzeyinden sınava giren ve bu sınavdan alınan puan esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına atandıktan sonra 657 sayılı Kanun'un geçici 37. maddesi gereğince kadroya atananların memuriyete giriş derecelerinin alt öğrenim düzeyine göre belirlendiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.
Davalı tarafından; Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüş doğrultusunda işlem tesis edildiği, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/10/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE