Yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmaması

Yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmaması

Yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmaması

Yapım işleri ciro bilgileri tablosunun sunulmaması

Yapım işleri cirosunu gösteren belgenin sunulmasının zorunluluk arz ettiği, Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bu eksik bilgilerin tamamlanmasının istenebileceği, başvuru zarfında sunulması istenilen iş hacminin tevsikine uygun belgenin tamamlatılması imkânı bulunmadığı, bir diğer deyişle somut olaydaki durumun belgedeki bir bilgi eksikliği değil, doğrudan belge eksikliği olduğundan ihya edilemeyeceği hakkında.

Toplantı No : 2021/009
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 03.03.2021
Karar No : 2021/UY.I-529

BAŞVURU SAHİBİ:

Denk Grup Enerji İnş. Dan. San. ve Tic. A.Ş. - Mavi Altyapı A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/571125 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından 08.03.2021 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı” ihalesine ilişkin olarak Denk Grup Enerji İnş. Dan. San. ve Tic. A.Ş. - Mavi Altyapı A.Ş. İş Ortaklığının 29.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.02.2021 tarih ve 7877 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/285 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvurularının, özel ortak Mavi Altyapı A.Ş. tarafından “Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu” sunulmadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığı, anılan ortak tarafından; inceleme yapılan firma unvanı, adresi, vergi kimlik numarası, düzenleme tarihleri ve yapım işleri ciro tutarının yer aldığı “2019 Yılı Yapım İşleri Güncelleme Tablosu” başlıklı belge ile ekinde standart formda yer alan fatura bilgilerini tevsik eden faturaların sunulduğu, anılan belgenin “Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu”nda yer alan bilgilerin tümünü ihtiva ettiği dolayısıyla yeterli kabul edilmesi gerektiği, kaldı ki teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarelerce belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlatılmasının yazılı olarak istenebileceği, dolayısıyla idarece tespit edilen eksikliğin bilgi tamamlatılması yoluyla giderilebileceği, açıklanan gerekçelerle başvurularının uygun bulunması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;…

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili cirosunu gösteren belgeler…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir....

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihalelerde, üçüncü fıkradaki kriterleri sağlayamayan aday veya isteklinin yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının üçüncü fıkranın (a) bendinde sayılan ihalelerde teklif ettiği bedelin %40’ından veya üçüncü fıkranın (b) bendinde sayılan ihalelerde yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ile ilgili ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gereklidir.

(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

...

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

...

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “... 10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da ihale konusu iş ile ilgili ciroyu gösteren standart forma uygun belgeyi sunması zorunludur. Bu çerçevede, idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği yapım işi ihaleleri hariç olmak üzere, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür. ...” açıklaması,

Aynı Tebliğ’in “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler”  başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1 Uygulama Yönetmeliğinin ‘İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler’ başlıklı 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki kriterleri, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday veya istekliler, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son altı yıla kadarki belgelerin ortalaması üzerinden söz konusu kriterleri sağlayabilirler. İş hacmini gösteren belge olarak gelir tablosu sunulması durumunda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait gelir tablolarının sırasıyla sunulması zorunludur.

...

Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin sunulması gerektiği yönünde düzenleme yapılması durumunda, aday veya isteklilerce Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan standart formlara uygun olarak düzenlenen belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin, ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait yapım işleri faturaları üzerinden düzenlenecek olan anılan belgelerde, fatura bulunmayan yıllara ait yapım işleri ciro tutarı sıfır olarak belirtilecek ve yapım işleri cirosu bulunan ve bulunmayan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Örneğin; 2019 yılı Eylül ayında yapılacak olan bir ihalede sunduğu Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosunda 2017 yılı yapım işleri cirosu sıfır olarak belirtilen ancak 2018 ve 2016 yıllarına ait yapım işleri cirosu bulunan bir isteklinin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının tespiti için isteklinin 2017 yılı cirosu sıfır olarak kabul edilerek, 2018-2017-2016 yılları üzerinden son üç yılın ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Öte yandan, bu ihalelerde yapım işleri cirosunun asgari tutarını sağlayamayan aday veya isteklinin, söz konusu asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam cirosunun;

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde teklif ettiği bedelin % 40’ından,

Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın iki katından,

Az olmaması koşuluyla aday veya isteklinin yapım işleri ciro kriterini sağladığı kabul edilecektir. İş hacmine ilişkin yeterlik kriterini bu şekilde sağlayacak olan aday veya isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklif veya başvuru kapsamında sunması gerekmektedir.

Örneğin; açık ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katının üzerinde olan bir ihalede, 200 milyon TL tutarında teklif vermiş olan bir istekli, yapım işleriyle ilgili olarak sahip olması gereken asgari ciro tutarı olan 30 milyon TL’yi sağlayamadı ise isteklinin yapım işleri cirosunun bu tutarın yarısına tekabül eden 15 milyon TL’den az olmaması ve isteklinin toplam cirosunun teklif bedelinin % 40’ına tekabül eden 80 milyon TL’den az olmaması halinde, istekli iş hacmine ilişkin istenen kriteri sağlamış kabul edilecektir.

Benzer şekilde, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ve yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutarın 50 milyon TL olduğu bir ihalede, aday bu asgari tutarı sağlayamadı ise adayın yapım işleri cirosunun bu tutarın yarısına tekabül eden 25 milyon TL’den az olmaması ve adayın toplam cirosunun idarece belirlenen tutarın iki katına tekabül eden 100 milyon TL’den az olmaması halinde, aday iş hacmine ilişkin istenen kriteri sağlamış kabul edilecektir.

36.2. Bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda sağlayamayan aday ve istekliler, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunmak suretiyle kriterleri sağladıklarını tevsik edebileceklerdir. Ancak bu durumda, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıldan itibaren geriye doğru olan yıllara ait belgelerin sunulması zorunludur. Örneğin; 2011 yılının Eylül ayında yapılan bir ihalede, 2010 yılı bilançosunda bilanço rasyolarına ilişkin kriterleri sağlayamayan bir istekli, 2009-2010 yıllarına veya 2008-2009-2010 yıllarına ilişkin belgeleri sunmak suretiyle kriterleri sağladığını tevsik edebilecek olup, 2010 yılında kriterleri sağlayamayan isteklinin sadece 2009 yılına ait veya 2008 yılına ait yahut 2008-2010 veya 2008-2009 yıllarına ait bilançolarını sunmak suretiyle bu kriterleri sağladığını tevsik etmesi mümkün değildir.

36.3.  Birden fazla yıla ait iş hacmine ilişkin belgelerdeki tutarlar, Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi uyarınca güncellenerek değerlendirilecektir.” açıklaması,

Ön Yeterlik Şartnamesi’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Adıyaman-Kahta Büyükçay Barajı

b) Yatırım proje no'su/kodu: 2020A01-141711

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Temelden 87,50 m yüksekliğinde Asfalt Çekirdekli Kaya Dolgu Baraj

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Dsi 20. Bölge Müdürlüğü - Kahramanmaraş

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde “Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, yapım işleri cirosunu gösteren belgelerin sunulması gereklidir.

Yapım işleri cirosunun 135.000.000 TRY (Türk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosuna ilişkin kriterleri sağlayamayan adayın, yapım işleri cirosuna ilişkin asgari tutarın yarısını sağlaması ve toplam ciro tutarının 135.000.000 TRY (Türk Lirası) TRY (Türk Lirası)'nın iki katından az olmaması durumunda, yapım işleri ciro kriterinin sağlandığı kabul edilir. Bu durumda, adayın toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu da teklifi kapsamında sunması gereklidir.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosu sunulması durumunda, gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu KİK024.2/Y Standart Formuna aşağıda yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu KİK024.2/Y Standart Formuna aşağıda yer verilmiştir.

YAPIM İŞLERİ CİRO BİLGİLERİ TABLOSU

Tespit Yapılan Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı

T.C / Vergi Kimlik Numarası

Belge Düzenleme Tarihi

Yıl / Yıllar

20…

20…

20…

20…

20…

20…

Yapım İşleri Ciro Tutarı

YAPIM İŞLERİ FATURA BİLGİLERİ LİSTESİ (20..)*

Sıra No

Fatura Tarihi

Fatura Seri ve Sıra No.

Alıcının Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su

Faturaya Konu Malın veya İşin Nevi

Fatura Tutarı

1

2

3

…**

TOPLAM

*  Fatura bilgileri listesi her yıl için ayrı olarak düzenlenecektir.

** Listeye gerektiği kadar satır eklenecektir.

Tespit yapılan kişinin yapım işleri ciro bilgilerinin, yukarıda listede belirtilen faturalar esas alınarak ticari defterleri üzerinden tespit edildiğini beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                                       Belgeyi düzenleyen

Kaşe/Mühür         YMM/SMMM                                                                                   Adı-Soyadı ve Unvanı

                                                                                                                                                     İmza

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Mavi Altyapı A.Ş tarafından iş hacmi yeterliliğinin tevsikine ilişkin olarak “2019 Yılı Yapım İşleri Güncelleme Tablosu” başlıklı belge ile ekinde 6 adet fatura sunulduğu görülmüştür.

Sunulan belgede; inceleme yapılan firmanın ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası ve belgenin düzenleme tarihleri bilgilerinin akabinde, gerçekleştirilen yapım işlerinin adı, hakedişin alındığı tarih, hakedişin tutarı, tutarların güncellenmesine ilişkin endeks verileri ve Kasım 2020 tarihi itibariyle güncellenmiş hakediş tutarlarını gösteren tabloya yer verildiği, söz konusu veriler ile yapılan hesaplama sonucunda nihai olarak “2019 yılı yapım gelirleri toplamı” tutarına ulaşıldığı, belgede “Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim.” ifadesine yer verildiği, TÜRMOB kaşesinin bulunduğu ve belgenin meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı görülmüştür.

İncelemeye konu belgenin ekinde sunulan faturaların 2 adedinin “Mersin Aydıncık Göleti ve Sulaması İkmali” işine, 2 adedinin “Manisa Merkez Sarma Göleti” işine ve 3 adedinin “Manisa Akhisar Gürdük Göleti İkmali ve Karayolu Rolekasyonu” işine ait olduğu, her birinin yukarıda aktarılan belgede kaşe ve imzası bulunan meslek mensubu tarafından kaşelenip imzalandığı ve TÜRMOB kaşesinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde, iş hacmini göstermek üzere yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin sunulacağına yönelik düzenleme yapılabileceği; başvuruya konu ihalede de bu doğrultuda düzenleme yapıldığı ve iş hacmini tevsiken adaylarca yapım işleri cirosunu gösteren standart forma uygun belgenin sunulmasının zorunlu tutulduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanı kapsamında verilen “Standart Form-KİK024.2/Y: Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu” standart formu; Tespit Yapılan Kişinin Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı, T.C / Vergi Kimlik Numarası, Belge Düzenleme Tarihi, yıllara ilişkin yapım işleri ciro tutarları, Yapım İşleri Fatura Bilgileri Listesi bilgilerini ihtiva etmektedir. Öte yandan belgenin, meslek mensubu tarafından “Tespit yapılan kişinin yapım işleri ciro bilgilerinin, yukarıda listede belirtilen faturalar esas alınarak ticari defterleri üzerinden tespit edildiğini beyan ve taahhüt ederim.” ibaresi yazılmak suretiyle kaşelenmesi ve imzalanması gerekmektedir.

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Mavi Altyapı A.Ş tarafından sunulan “2019 Yılı Yapım İşleri Güncelleme Tablosu” başlıklı belgede “Standart Form-KİK024.2/Y: Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu” standart formunda istenen “Fatura Seri ve Sıra No”, “Alıcının Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı ve T.C. / Vergi Kimlik No.su” bilgileri yer almamakla birlikte söz konusu bilgilere incelemeye konu belgenin ekinde sunulan faturalardan ulaşılabildiği ancak anılan belgede fatura bilgilerinin liste halinde sunulmadığı ve meslek mensubu tarafından “Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim” şeklinde beyana yer verildiği anlaşılmıştır.

“Standart Form-KİK024.2/Y: Yapım İşleri Ciro Bilgileri Tablosu” standart formunda yer alan ve meslek mensubu tarafından yazılması istenen ibareden anlaşılacağı üzere, yapım işleri ciro bilgilerine ilişkin tespit işleminin, tespit yapılan kişiye ait faturalar esas alınarak ticari defterler üzerinden yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu husustaki tespit ve onay işleminin faturalar ve ticari defterler dikkate alınarak yapılmış olması önem arz etmektedir. Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan “2019 Yılı Yapım İşleri Güncelleme Tablosu” başlıklı belgede meslek mensubu tarafından “Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve kabul ederim.” şeklinde beyana yer verildiği, söz konusu beyanda ciro bilgisine ilişkin tespit ve onay işleminin hangi bilgi ve belgeler üzerinden yapıldığı hususunun belirtilmediği, dolayısıyla incelemeye konu belgenin meslek mensubunca standart forma uygun olarak düzenlenen belge mahiyetinde olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibince eksikliği tespit edilen bilgilerin 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesi uyarınca tamamlatılabileceği iddia edilmiş olmakla birlikte; iş bu ihalede yapım işleri cirosunu gösteren belgenin sunulmasının zorunluluk arz ettiği, Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde bu eksik bilgilerin tamamlanmasının istenebileceği, başvuru zarfında sunulması istenilen iş hacminin tevsikine uygun belgenin tamamlatılması imkânı bulunmadığı, bir diğer deyişle somut olaydaki durumun belgedeki bir bilgi eksikliği değil, doğrudan belge eksikliği olduğundan ihya edilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE