Sınav evrakı güvenlik kutusuna konulmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır mı?

Sınav evrakı güvenlik kutusuna konulmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır mı?

Sınav evrakı güvenlik kutusuna konulmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır mı?

Sınav evrakı güvenlik kutusuna konulmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır mı?

Danıştay 8. Dairesi, sınav evrakının güvenlik kutusuna konulmak suretiyle gönderilmemesindesınava katılan öğrencinin herhangi bir kasıt veya kusuru bulunmadığı için sınavının geçersiz sayılamayacağına hükmetti.

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2020/6841 E.  ,  2020/5297 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/6841
Karar No : 2020/5297

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACILAR) : …'a velayeten … ve …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…95 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2020 yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava katılan davacı tarafından, sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… kararda; 1. oturum Sözel Alana ait sınav evrakının güvenlik kutusuna konulmak suretiyle gönderilmemesinde, sınava katılan .....................'ın herhangi bir kastı yada kusuru bulunmadığı, anılan hususların tanzim edilen tutanaklar ile sabit olduğu, öte yandan sınavın geçersiz sayılacağını belirten yönerge hükmünün sınav evrakında değişiklik yapılmasını ve haksız olarak sınav sorularının sonradan cevaplandırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, öğrenciye atfedilebilecek herhangi bir kasıt yada kusur olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, …'ın bahsi geçen sınavın 1. Oturum sözel alana ait cevap kağıdının güvenlik zarfı dışında posta yolu ile geldiği, sınav yönerge ve kılavuz hükümlerine göre cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veye zarar görmüş olması durumunda merkezi sınav puanının hesaplanmayacağı düzenlendiğinden tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Posta giderleri avansından artan tutarın istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 19/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:43
YORUM EKLE