Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Emekli Personelin SGK Primi

Hizmet Alımı kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primi kesintisinin normal statüde çalışan personel gibi hesaplanmasının mevzuata

Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan Emekli Personelin SGK Primi

Hizmet Alımı kapsamında çalıştırılan personelin sosyal güvenlik primi kesintisinin normal statüde çalışan personel gibi hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu hakkında
Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2013
Dairesi 6
Dosya No 40539
Tutanak No 41863
Tutanak Tarihi 10.5.2016
Kararın Konusu İş Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Hizmet alım işinde çalıştırılan, daha önce emekli statüsü kazanmış personelin sosyal güvenlik primlerinin hatalı hesaplanması.


227 sayılı ilamın 8. maddesi ile … Belediyesi’nce Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alım işinde çalıştırılan personelden daha önce emekli statüsü kazanmış olan dört kişinin sosyal güvenlik primlerinin hatalı hesaplanması nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Sorumlu birinci temyiz dilekçesinde özetle; söz konusu karara itiraz ettiğini,

… Ltd. Şti.'ne yazmış oldukları 07 Temmuz 2014 tarih ve 52624341-622-03-4439 sayılı yazıyla söz konusu kamu zararı olan … TL'lik tutarın Belediyeye iade edilmesinin istenildiğini,

… Ltd. Şti.'nce bahse konu kamu zararı olan … TL’nin … Belediye Başkanlığına 24.04.2015 tarihinde (Sayıştay 6. Dairesinin 10.02.2015 tarih ve 195 sayılı kararından yaklaşık 2 ay sonra ) yatırıldığını,

Geri kalan … TL'nin Belediyeye iade edilmesinin ilgili şirketten istenilmiş olup, sonucundan ayrıca bilgi verileceğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir.

Sayıştay Başsavcılığı birinci karşılamasında; “Dairesince; … Belediyesince gerçekleştirilen bir kısım kamulaştırmasız el atma işlemine ilişkin el atma bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanunu uyarınca kesilmesi gereken damga vergisinin kesilmemesi sonucu kamu zararına neden olunduğu gerekçesi ile tazmin hükmünün verildiği görülmektedir.

Sorumlu dilekçesi ile tazmin tutarının bir kısmını tahsil edildiğini diğer kısmın da tahsil edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek buna ilişkin belge sunmuştur.

Tahsilat bildirimi temyiz konusu değildir.

Tahsilatlar hüküm tarihinden sonra gerçekleştiğinden ilamın infazı niteliğindedir. Bu nedenle değerlendirilmesini temin bakımından dosyanın Dairesine tevdii uygun görülmektedir.“ şeklinde görüş bildirmiştir.

Sorumlu ikinci temyiz dilekçesinde özetle; Sayıştay Başsavcılığı’nın karşılama yazısında; “Dairesince … Belediyesince gerçekleştirilen bir kısım kamulaştırmasız el atma işlemine ilişkin el atma bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanunu uyarınca kesilmesi gereken Damga Vergisinin kesilmemesi, sonra kamu zararına neden olduğu gerekçesi ile tazmin hükmünün verildiği görülmektedir” denildiğini,

Kendisinin … Belediyesinde hiçbir çalışması olmamasına rağmen, hakkında bu konuda verilen tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini belirtmiştir.

Sayıştay Başsavcılığı ikinci karşılamasında; “İlgi yazınız ekinde gönderilen ikinci temyiz dilekçesi incelenmiş olup; adı geçen tarafından ileri sürülen hususların 03.11.2015 tarih ve 16673-27787 sayılı yazımızda belirttiğimiz görüşlerimizin değiştirilmesini sağlayacak bir mahiyet taşımadığı anlaşıldığından, yargılamanın söz konusu mütalâamıza göre karara bağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.“ şeklinde görüş bildirmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

Rapor dosyası ve ekleri incelendiğinde; Savcılık karşılamasında yer alan “… Belediyesince gerçekleştirilen bir kısım kamulaştırmasız el atma işlemine ilişkin el atma bedeli üzerinden Damga Vergisi Kanunu uyarınca kesilmesi gereken Damga Vergisinin kesilmemesi, sonra kamu zararına neden olduğu gerekçesi ile tazmin hükmünün verildiği görülmektedir” ifadelerinin sehven yazıldığı, tazmin hükmünün … Belediyesi ile ilgili değil, … Belediyesi’nce Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen personel temini hizmet alım işinde çalıştırılan personelden daha önce emekli statüsü kazanmış olan dört kişinin sosyal güvenlik primlerinin hatalı hesaplanması nedeniyle verildiği anlaşılmıştır.

Sorumlu tazmin hükmünün … TL’lik kısmının tahsil edildiğini, kalan kısmın da Belediyeye iadesinin ilgili şirketten istenilmiş olup, sonucundan ayrıca bilgi verileceğini bildirmişse de; hüküm tarihinden sonra yapılan bu tahsilat ilam hükmünün infazı mahiyetinde olup bu hususta Kurulumuzca yapılacak işlem bulunmamaktadır.

Sorumlu ayrıca temyiz dilekçesinde söz konusu karara itiraz ettiğini ve tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini belirtmişse de;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 14. maddesinde aynen;

“…

a) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi oranı 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. …

Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. …” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere; emekli statüsünde çalıştırılan personel için ödenecek prim oranı, sabit %30 sosyal güvenlik primine kısa vadeli sigorta prim oranının eklenmesi suretiyle tespit edilmektedir. Hizmet alımı yapılan şirket bünyesinde bu statüde çalıştırılan personelin maliyeti hesaplanırken yukarıda belirtilen hususun dikkate alınması ve hakediş ödemelerinde emekli personelin yükleniciye maliyetinin %30 artı kısa vadeli sigorta prim oranı olarak hesaplanması gerekmektedir.

Ancak ilgili Müdürlükçe yapılan personel temini hizmet alım ihalelerinde bu hususun dikkate alınmayarak emekli olan personelin sosyal güvenlik primlerinin normal statüde çalışan personel gibi hesaplandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla temyiz talebinin reddi ile 227 sayılı ilamın 8. maddesi ile verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, oybirliği ile,

Karar verildiği 10.05.2016 tarih ve 41863 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2017, 08:50
YORUM EKLE