Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi

Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi, mühendis tekniker temininde güçlük zammı hizmet süresi

Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi

Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi, mühendis tekniker temininde güçlük zammı hizmet süresi

Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi

Teknik Hizmetler Sınıfının Temininde Güçlük Zammı Ödemesinde Çalışma Süresi

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları başlıklı 3’üncü maddesinde "b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,’nin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Karara ekli İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı başlıklı I Sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün not kısmında "1- Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde “kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresinin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 11/05/2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ( Seri No: 160) B- I Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar bölümünün 7 nci maddesinde; " I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 1 inci sırasında, temininde güçlük zamlarının ödenmesinde teknik personelin “kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresinin belirlenmesinde, (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5

yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç) teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin esas alınacağı ve söz konusu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hükmün uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, “kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresinin hesabında, kamu ve özel sektörde geçen teknik hizmetin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililerin intibaklarında değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın yalnızca teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler dikkate alınacak; 31/12/2003 tarihi itibarıyla, 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri ve 151 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar uyarınca“5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar ise aynı sıradan yararlanmaya devam edeceklerdir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen hükümlerde de görüleceği üzere temininde güçlük zamları ödemelerinde kendi ihtisas dallarındaki hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç) kamu ve özel sektörde geçen teknik hizmetin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililerin intibaklarında değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın yalnızca teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 21:57
YORUM EKLE