Memur ya da Hizmetli Olmayan Kişilere Yurtdışı Konaklama Bedeli Ödenir mi?

  Memur ya da hizmetli olmayan personellere geçici görevli olarak yurtdışına çıkmal Memur veya hizmetli olmayan kişilere yurt dışında geçirdikleri günler için konaklama ücreti ödenmesi.

Memur ya da Hizmetli Olmayan Kişilere Yurtdışı Konaklama Bedeli Ödenir mi?

Memur veya hizmetli olmayan kişilere yurt dışında geçirdikleri günler için konaklama ücreti ödenmesi.

Memur ya da hizmetli olmayan personellere geçici görevli olarak yurtdışına çıkmaları halinde konaklama bedeli ödenebilecektir. Sayıştay Dairesince bunun aksi yönde verilen bir karar Temyiz Kurulu'nun aşağıdaki kararı ile bozulmuştur.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2013
Dairesi5

Dosya No40071
Tutanak No41814
Tutanak Tarihi19.4.2016
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Memur veya hizmetli olmayan kişilere yurt dışında geçirdikleri günler için konaklama ücreti ödenmesi.

138 sayılı İlam’ın 3’üncü maddesi ile, Belediye tarafından kurulacak olan ... Müzesi için muhtelif müzelerin teknik incelemesini yapmak üzere Fransa’ya görevlendirilen, memur veya hizmetli olmayan kişilere yurt dışında geçirdikleri günler için konaklama ücreti ödenmesi neticesinde oluşan ...-TL tutarındaki kamu zararının 25.06.2014 tarih ve 8956 yevmiye no.lu Muhasebe İşlem Fişi ile ahizlerden tahsil edilmesi nedeniyle ilişilecek husus kalmadığına karar verilmiştir.

Sayıştay Başsavcılığı adına temyiz başvurusunda bulunan Sayıştay Savcısı dilekçesinde özetle;

6245 sayılı Harcırah Kanununun 5’inci maddesinde harcırahın unsurlarının; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak sayıldığını ve harcırahın unsurları arasında konaklama giderinin bulunmadığını; konaklama giderinin kimlere nasıl ödeneceğinin de yine Harcırah Kanununda ayrıca düzenlendiğini; memur ve hizmetli olmayanların geçici olarak görevlendirilmeleri halinde bunlara konaklama ücreti ödenmeyeceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığını;

Aynı Kanunun 34 üncü maddesinde; “Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.” hükmünün yer aldığını; bu hüküm uyarınca yayımlanan 2013/4344 sayılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, geçici görevle yurtdışına görevlendirilenlerin memur veya hizmetli olup olmadığına bakılmaksızın ne şekilde konaklama bedeli ödeneceğinin düzenlenmiş olduğunu;

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Yurtdışı Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama Giderine İlişkin Esas ve Usullerin 5’inci maddesinin son fıkrasında, memur ve hizmetli olmadıkları halde yurtdışına görevlendirilenlere konaklama ücretinin ne şekilde verileceğinin ayrıntılı olarak izah edildiğini;

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre ödenen konaklama giderinin yasal düzenlemelere uygun olduğunu ve yapılan tahsilatın geri iade edilmesi gerektiğini belirterek; 11.03.2015 tarih ve 138 sayılı İlam’ın 3’üncü maddesiyle verilmiş olan, “kamu zararı tutarının ahizden tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığı” yönündeki Daire kararının bozularak, yapılan işlemlerin yasal düzenlemelere uygunluğu ve yapılan tahsilatın ahizlerine iadesi yönünde hüküm kurulmasını teminen dosyanın Dairesine iade edilmesini talep etmiştir.

Sorumlular söz konusu temyiz talebine ilişkin herhangi bir karşılama yazısı göndermemişlerdir.

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü;

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5’inci maddesinde harcırahın unsurları, “Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder.” şeklinde sayılmıştır. Bununla birlikte söz konusu Kanun’da, yurtiçi ve yurtdışı gündelik ve konaklama bedeli ödenmesine ilişkin esaslar ise farklı kriterlere bağlanmıştır.

Nitekim 17.03.2013 tarihli ve 28590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34’üncü maddesine göre kararlaştırıldığı görülmektedir.

Bu Karar kapsamında; yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerinin yabancı para cinsinden miktarları Karara ekli cetvelde gösterilmiştir.

Yurtdışına geçici görevle gönderilenlere ödenecek gündelik ve konaklama bedelinin ödenmesinde de söz konusu Karar’ın esas alınması gerekmekle birlikte; mezkur Kararın 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, geçici görevle yurtdışına görevlendirilenlere memur veya hizmetli olup olmadıklarına bakılmaksızın ne şekilde konaklama bedeli ödeneceği düzenlenmiştir.

Bu nedenle, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilen kişilere yurt dışında geçirdikleri günler ile ilgili konaklama bedeli ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yapılan ödemenin yasal düzenlemelere uygunluğu ve gerçekleştirilen tahsilatın ahizlerine iadesi yönünde hüküm kurulmasını teminen 138 sayılı İlam’ın 3’üncü maddesi hükmünün BOZULARAK DAİRESİNE TEVDİİNE, Oyçokluğu ile;

(Üyeler … “6245 sayılı Harcırah Kanununun ‘Harcırah Verilecek Kimseler’ başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında ‘Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere’ harcırah ödenmesi öngörülmekle birlikte, aynı Kanunun ‘Memur veya Hizmetli Olmayanların Harcırahı’ başlıklı 8’inci maddesinde ‘Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur’ denilmekle, memur veya hizmetli olmamakla birlikte geçici vazife ile görevlendirilenlere ödenecek harcırah kalemleri ‘yol masrafı’ ve ‘gündelik’ olarak sayılmıştır. Bu bağlamda geçici görev ile yurt dışında çeşitli sergilerin incelemesini yapmak üzere Belediye tarafından görevlendirilen ve memur veya hizmetli olmayan kişilere, yurt dışında geçirdikleri günler ile ilgili konaklama bedeli ödenmesi mümkün görülmemektedir.

Bu nedenle, İlam hükmünün Tasdikine karar verilmesi gerekir” şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı)

Karar verildiği 19.04.2016 tarih ve 41814 sayılı tutanakla yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 14:02
YORUM EKLE