Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

Geçici kabul işlemlerini usulüne uygun yapmayan personele hangi disiplin cezası verildi?

İl Sağlık Müdürlüğünde makine yüksek mühendisi olarak görev yapan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin .işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Davayı inceleyen ilk derece mahkemesi; makine yüksek mühendisi olan ilgilinin, görev yaptığı kurum tarafından2010 yılında yaptırılan tıbbi ve evsel atık depoları yapım işinde geçici kabul komisyonu başkanı olarak görev yaptığını, yapılan imalatlar sözleşme ve eklerine uygun olmadığı halde geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve aksaklıları görmezden gelerek yapım işleri geçici kabul tutanağını tanzim ettiğini, gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirmediği, eksik ve kusurlu imalatların kabulünü yapmak suretiyle kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek fiilinin sübut bulduğunu  belirterek, ilgiliye verilen 1/8 oranında aylıktan kesme cezasının mevzuata uygun olduğuna hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2419 E. , 2021/6838 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2419
Karar No : 2021/6838


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...'ü temsilen ... Sendikası
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri ...
İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Antalya İl Sağlık Müdürlüğünde makine yüksek mühendisi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca 1/8 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin .... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 20/01/2020 tarih ve E:2018/1399, K:2020/361 sayılı bozma kararına uyularak; makine yüksek mühendisi olan davacının, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesince 2010 yılında yaptırılan tıbbi ve evsel atık depoları yapım işinde geçici kabul komisyonu başkanı olarak görev yaptığı, yapılan imalatlar sözleşme ve eklerine uygun olmadığı halde geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve aksaklıları görmezden gelerek yapım işleri geçici kabul tutanağını tanzim ettiği, gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirmediği, eksik ve kusurlu imalatların kabulünü yapmak suretiyle kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek fiilinin sübut bulduğu, davacının söz konusu fiilin karşılığı olarak 1/8 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Disiplin cezasının yetkili olmayan makam tarafından verildiği, 2010 yılında yapılan ihalenin geçici kabul komisyonu üyesi olarak görevlendirildiği, kendi alanı ile ilgili gerekli kontrolleri yaptığı, sözleşme gereği verilen projelere ve mahal listelerine göre herhangi bir eksik görmediği için kabul tutanaklarını imzaladığı, yetkisi ve görevi olmayan bir işlemin eksik yapılması nedeniyle sorumlu tutulduğu, kesin kabul süreci tamamlanmadan hükmedilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.


KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İdare Mahkemesi kararının hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ :...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16/12/2021 tarihinde oybirliğiyle ka

YORUM EKLE