İhalelelere yönelik başvurular hakkında mevzuatta değişiklik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'de değişiklikler yapıldı.

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde, dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “yeterlik bilgileri tablosu içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelere ilişkin bilgilerin” ibaresi “ihaleye katılım belgesi içerisinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Tebligat esasları” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “yapılabilir” ibaresi “yapılır” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak” ibaresi eklenmiş, dokuzuncu fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) EKAP üzerinden tebligat, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin ikinci cümleleri ile yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhaleyle alakalı olmayan araç ve gereçlerin istenmesi İhaleyle alakalı olmayan araç ve gereçlerin istenmesi

“Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.”

“Bu durumda düzenlenen zeyilname, ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.”

“Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.”

“Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına bildirilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Tebliğ 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Editör: Mustafa Rüzgar