İhale mevzuatında neler değişti?

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 18/5/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu mevzuatla;

1- İlanı veya duyurusu 15/6/2024 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler bakımından;

-Yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceğine,

-İş deneyim belgesinin, yüklenicinin ünvan değiştirmesi, tür değiştirmesi veya devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi durumlarında nasıl düzenleneceğine,

-Fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,

-Aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesine,

-Yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesine ilişkin mevcut durumda uygulanan parasal tutarın (yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birinin altı olan ihaleler) eşik değerin yarısına yükseltilmesine,

İhalelerde idare onaysız alt yüklenici çalıştırma İhalelerde idare onaysız alt yüklenici çalıştırma

-Mal alımı ihalelerinde demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine,

-Hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara,

-Kısmi teklife açık ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına,

-Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılması ve işçilik giderine yer verilmesi hususunda zorunluluk getirilmesine, personel için öngörülen maliyetin sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında olamayacağına,

-Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin (damga vergisi vs.) hesaplanmasına,

-Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere ağırlık oranlarını gösterir sabit katsayıların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlara,

-Pazarlık usulü ile ihale edilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen isteklilerin, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişiler ile iş ortaklığı/konsorsiyum oluşturabileceğine,

-Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla bu değişikliklere ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmemesi durumunda tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmayacağına,

Yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

2- İlanı veya duyurusu 1/10/2024 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler bakımından;

İhaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limitinin 5.000,00 TL (beşbinTürkLirası) olarak belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca, ihale, alım ve sözleşme süreçlerinde Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği” ile eki “Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve buna bağlı diğer düzenlemeler de 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere aynı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Editör: Mustafa Rüzgar