İç denetimde kurumsal yönetim yönetişim 

KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)

Kurumsal yönetim, “Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak, üst yönetim tarafından, kurum faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle

uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir”.

Kurumsal yönetim; iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin temelini oluşturur. Yönetim tarafından kurum faaliyetlerinin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve gözlenmesi amacı ile oluşturulan ve uygulanan;

Etik ilke ve davranış kuralları,

Misyon, vizyon ve değerler,

Kurumsal stratejiler, amaç, hedef ve performans göstergeleri,

Organizasyon yapısı,

Görev, yetki ve sorumlulukların dağıtımı,

Karar alma mekanizmaları,

Kurum içi iletişim,

Paydaşlarla olan ilişkiler,

İnsan kaynakları politikaları,

Faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması, gibi çok sayıda işlem ve faaliyet kurumsal yönetim süreci kapsamındadır.