İç denetim faaliyetinin unsurları 

Uluslararası iç denetim uygulamaları ile genel kabul görmüş iç denetim tanımı göz önünde bulundurulduğunda iç denetim faaliyetleri iki unsuru içermektedir:

İç Denetimde Güvence Sağlama Faaliyeti

İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumların risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair

kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir.

Fiili uygulamada güvence sağlama faaliyetleri “denetim” olarak adlandırılmaktadır. Bu rehberde de denetim ifadesi kullanılan yerlerde güvence sağlama faaliyeti kastedilmektedir.

İç Denetimde Danışmanlık Faaliyeti

İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine

yönelik önerilerde bulunulmasıdır.

İDB’ler, denetim (güvence) ve danışmanlık faaliyetleri dışında başka adlarla faaliyet yürütemez; sadece yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üst yöneticiye bildirilmesi amacıyla inceleme

faaliyeti yürütebilir ve inceleme raporu düzenleyebilir.