Sayıştay geçici görevde şehirlerarası taksi ücreti ödenebilir kararı verdi

geçici görevle memuriyet mahalli dışında göreve gönderilenlerin görev yeri ile memuriyet mahalli arasında taksi ile yolculuk yapmaları hususunda sayıştay

Sayıştay geçici görevde şehirlerarası taksi ücreti ödenebilir kararı verdi

geçici görevle memuriyet mahalli dışında göreve gönderilenlerin görev yeri ile memuriyet mahalli arasında taksi ile yolculuk yapmaları hususunda sayıştay kararı

Sayıştay geçici görevde şehirlerarası taksi ücreti ödenebilir kararı verdi

Sayıştay geçici görevde şehirlerarası taksi ücreti ödenebilir kararı verdi 

Kamuda görev yapan memurların geçici görevli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilmeleri durumunda memuriyet mahalli ile terminal ve terminal ile görev yeri arasında taksiye binmek şartı ile geçici görevde taksi ücreti almaları mümkündür. Bazı durumlarda ise amirinden alınan onaylada taksi ücreti alındığı durumlar mevcuttur. Memurun şehirler arası veya ilden ilçeye yapacağı yolculuklarda ise mutat araç kullanması ve yolculuk ücretlerini buna göre alması gerekmektedir. Covid 19 döneminde geçici görevli olarak başka ile görevlendirilen personellerin şehirlerarası taksi ücreti alması sayıştay denetiminde kamu zararı kabul edilerek memurlara borç çıkarılmıştır. Sayıştay Dairesinde yapılan yargılamada şehirler arası geçici görevde taksi kullanılmasının mümkün olmadığı ve mutat araçla yolculuk yapılması gerektiği veya taksi ile gidilmiş olsa bile mutat araç üzerinden ücret ödenmesi hususları dile getirilmiş olmakla birlikte Covid 19 dönemindeki kısıtlamaları mücbir sebep sayarak geçici görevde şehirler arası taksi ücreti ödenmesinde kamu zararı olmadığı kararını vermiştir.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı2020
Dairesi3
Karar No409
İlam No126
Tutanak Tarihi4.10.2022
Kararın KonusuHarcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Harcırah ödemesi

………. ve ………. Belediyelerinde gerçekleştirilecek olan “çağrı merkezi geliştirme” AR-GE çalışmalarına katılım için görevlendirilen 4 Belediye personeline, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden harcırah ödenmesi gerekir iken, buna aykırı davranılarak şehirlerarası ticari taksi kullanım bedellerinin ödenmesi sonucu ………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah hesabında esas tutulacak yol” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.”

hükmüne,

Aynı Kanun’un “Yurt içinde yol masrafı ” başlıklı 27 nci maddesinde ise;

“Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

…” hükmüne,

yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca yurtiçi geçici görev mahalline yapılan seyahat için tercih edilecek vasıtanın o güzergâh için gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat kabul edilen taşıt olması gerektiği, ancak Kanunun yukarıda yer verilen 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulünün, merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emrinin bulunmasına bağlı olduğu açıktır.

………. Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünün ………. tarih ve ………. sayılı İç Genelgesi ile Mali Hizmetler Müdürlüğünün ………. tarih ve ………. sayılı İç Genelgesi uyarınca, kurumsallaşma çalışmaları kapsamında ………. ve ……….’de yapılacak olan AR-GE çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen 4 personelin, anılan geçici görev mahallerine, seyahat için gidip gelmeye en uygun ve mutat olan vasıta ile gitmek yerine ikişerli gruplar halinde bindikleri ticari taksiler ile gitmeyi tercih ettikleri, bu görevlendirmeye ilişkin harcırah ödemelerinin de ilgili birim yetkilisi tarafından onaylanarak ödendiği,

Ancak söz konusu görevlendirmelerin, 17 Kasım 2019 tarihinde ortaya çıkan ve SARS-CoV-2 olarak adlandırılan koronavirüs salgınının yayıldığı dönemde yapıldığı, virüsün kişiden kişiye bulaşma oranının hızla artması ve tüm dünyaya yayılarak birçok insan ölümüne sebebiyet vermesi üzerine 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edildiği ve bunun üzerine tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de anılan virüsün yayılmasının önlenmesini teminen bir takım önlemler alındığı ve kısıtlamalara gidildiği,

Söz konusu tedbirler ve kısıtlamalar arasında, zaman zaman uygulanan şehirlerarası yolculuk yasaklarının ve zorunlu olmadıkça toplu ulaşım araçlarının kullanılmaması yönündeki tedbirlerin de bulunduğu, bu sebeple geçici görev ile şehir dışına gönderilen personelin söz konusu salgından etkilenmemek adına mutat taşıt olan otobüsler yerine zorunlu olarak ticari taksileri tercih ettikleri,

Açıklanan nedenlerle, ………. ve ………. Belediyelerinde gerçekleştirilecek olan “çağrı merkezi geliştirme” AR-GE çalışmalarına katılım için görevlendirilen 4 Belediye personeline, görev yerlerine ulaşım sırasında kullandıkları ticari taksi ücretlerinin, salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepler dolayısıyla ödendiği,

görüldüğünden,

kamu zararına sebebiyet verilmediği anlaşılan ………. TL’lik ödeme konusunda ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE