Aynı il içinde başka göreve atanan memurun mehil müddeti

Soru: ".......... idaresinde görev yapıyorum. Aynı il içerisinde başka bir göreve atandım. Yeni görev yerime 15 gün içerisinde mi hareket edeceğim? İl içerisinde görev değişikliklerinde mehil müddeti ne kadar?"

Cevap:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Atamalarda görev yerine hareket ve iİlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; şe başlama süresi" başlıklı 62 nci maddesinde, "

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir. 

Yukarıdaki süreler;

4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi? 4d kamu işçisi geçici görev yolluğu alabilir mi?
  1. Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
  2. Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,
  3. Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar. 

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir." hükmüne yer verilmiş, söz konusu hükümde "aynı yerdeki görevlere" atananların ve "başka yerdeki görevlere" atananların mehil müddetleri belirlenmiş, "aynı yer" ve "başka yer" kavramlarının ise İçişleri ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirleneceği ifade edilmiştir. 

Ancak "aynı yerdeki" veya "başka yerdeki" görev tanımları İçişleri ve Maliye Bakanlığınca yapılmamıştır. Uygulamada söz konusu boşluk, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendindeki "memuriyet mahalli" ve (h) bendindeki "başka yer" ifadeleriyle doldurulmuştur.

Bilindiği üzere, 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehir belediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştir. Söz konusu Kanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırı haline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısından memuriyet mahalli kavramının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekilde tanımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu sebeple, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "memuriyet mahalli" tanımı 11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un 89 uncu maddesi ile; "Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri," şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamı sağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur ve hizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise "başka yer" ibaresi "Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri" şeklinde tanımlanmıştır.

Ayrıca, yapılan bu değişiklikler neticesinde memuriyet mahalli kavramının tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığınca 39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğ hazırlanmış olup, söz konusu Tebliğ 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde memuriyet mahalli kavramının nasıl anlaşılması gerektiği uygulama örneklerine de yer verilmek suretiyle açıklanmıştır. 

Bu itibarla, görev yaptığınız kurumun taşra teşkilatı il merkezinde görev yapmakta iken aynı il sınırları içinde yer alan başka bir göreve atamanız yapıldığında 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca harcıraha hak kazanmanız halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde öngörülen mehil müddetinden yararlanmanızın mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.