Harcırah Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler

Harcırah Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler 6245 sayılı Harcırah kanunu yolluk bildirime hangi belgeler eklenir, harcırah ödemesinde taksi faturası ibraz

Harcırah Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler

Harcırah Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler 6245 sayılı Harcırah kanunu yolluk bildirime hangi belgeler eklenir, harcırah ödemesinde taksi faturası ibraz etmek zorunlumu,

Harcırah Yolluk  Ödemelerinde İstenen Belgeler

Harcırah Yolluk Ödemelerinde İstenen Belgeler

6245 sayılı Harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ve sürekli görev yolluğu ödemelerinde harcama evrakları ekine harcırah alacak kişilerce eklenmesi gereken belgeler aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

1.Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Ödemelerinde İstenen Belgeler 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 22. maddesinde göre  Yurt içi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır.

Memurların Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,               

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır.

 Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ,

Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu,

40 sıra nolu harcırah genel tebliğinde konaklama giderlerine ilişkin yapılan açıklamaya da aşağıda yer verilmiştir.

-Geçici görevde ev kiralayanların kiraladıkları eve ödedikleri tutarlara ilişkin düzenlenecek  Harcama pusulaları ve banka makbuzları (dekont) aylık dönemler itibarıyla düzenlenecektir.

 Ortak kiralamalarda harcama pusulaları ve banka makbuzları geçici görevle gönderilenler için ayrı ayrı kendi ödedikleri tutarlar üzerinden düzenlenecektir.

 Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle gönderilenlerin sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi konuttan yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi geçici olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

 Kira sözleşmelerinde kiranın başladığı tarih ile kira bitim tarihinin yanı sıra kiralama süresi gün olarak da belirtilecektir. İlgili kişinin görevlendirilen yerde ikamet ettiği günler dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.

 Kira sözleşmelerinin asılları ilk yolluk bildirimine eklenecektir. Kalınan sürede birden fazla yolluk bildirimi düzenlendiği takdirde sonraki bildirimlere kira sözleşmelerinin tasdik edilmiş fotokopileri eklenecektir.

ödeme belgesine bağlanır.

Bunların dışında duruma göre aşağıda başlıklar halinde sayılan belgelerde yukarıda sayılan belgelere ek olarak bildirim ekine eklenmek zorundadır.

-Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun

-Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise  söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan  belgenin,

-Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin,

-Belediye hudutları dışına özel otomobil  ile yapılan seyahatlerde ise;

* İşin gereği veya zorunluluk nedeniyle  mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden  alınan taksi rayiç belgesi,

*Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden  alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten  taksi rayiç belgesi,

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen diğer kanıtlayıcı belgelerle birlikte ödeme belgesine bağlanacaktır.Söz  konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.

Özel otomobil ile birden fazla kişinin seyahat etmesi halinde ise, otomobil sahibi dışındaki görevliler taksi rayiç belgesi yerine, kişi başına ödedikleri ücreti gösteren ve özel otomobil sahibinin imzasını taşıyan  Yönetmelik eki 1 örnek numaralı  harcama pusulasını düzenleyeceklerdir.

Belediye hudutları içinde taksi veya özel otomobil  ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz.

- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; 

- Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,

-Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,

-Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir. 

2.Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Ödemelerinde İstenen Belgeler 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 23. maddesinde göre  Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

 Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),

Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli,

ödeme belgesine bağlanır.

Bunların dışında duruma göre aşağıda başlıklar halinde sayılan belgelerde yukarıda sayılan belgelere ek olarak bildirim ekine eklenmek zorundadır.

-sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının,

-Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,

3.Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Ödemelerinde İstenen Belgeler

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 25. maddesinde göre Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,

Yurtiçi Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27),

Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

 Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Bunların dışında duruma göre aşağıda başlıklar halinde sayılan belgelerde yukarıda sayılan belgelere ek olarak bildirim ekine eklenmek zorundadır.

 -Yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde tutarı açıkça yazılan söz konusu giderlerin kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belge ödeme belgesine bağlanır.

4.Yurt Dışı Sürekli Görev Yolluğu Ödemelerinde İstenen Belgeler 

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 26. maddesinde göre Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,

Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28),

ödeme belgesine bağlanır.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022, 09:40
YORUM EKLE