GİB'den kurum içi uzmanlık sınavı duyurusu

maliye bakanlığı kurum içi uzmanlık sınav ilanı 2022

GİB'den kurum içi uzmanlık sınavı duyurusu

maliye bakanlığı kurum içi uzmanlık sınav ilanı 2022

GİB'den kurum içi uzmanlık sınavı duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı kurum içi uzmanlık sınav duyurusu yayımladı. Sınavla 1500 gelir uzmanı alımı yapılacak.  

Sınava başvurular; 31.01.2022 - 18.02.2022 tarihleri arasında ekte yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacak. Sınavın yazılı bölümü 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da olacak.

Sınava; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olan, Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapan, sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olan ve son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almayanlarf başvurabilecek.

Sınava başvuru için KPSS şartı aranmıyor.

GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI

GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

12 Haziran 2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca 1500 (bin beş yüz) Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınavın yazılı bölümü 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az on gün önce Başkanlığımızın internet sitesinde (//www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,

Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında halen görev yapıyor olmak,

Sınav tarihi itibarıyla Bakanlık ve Başkanlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında toplam üç yıl görev yapmış olmak,

Son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular; 31.01.2022 - 18.02.2022 tarihleri arasında ekte yer alan “Sınav Başvuru Formu” ile kadrosu başkanlık merkezinde bulunanlar için Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, kadrosu vergi dairesi başkanlıklarında bulunanlar ve kadrosu defterdarlıklarda bulunanlar için personel müdürlüklerine yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınavın yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin hükümleri

4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Gelir İdaresi Başkanlığına ilişkin hükümleri

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

ç) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

ğ) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

ı) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

6245 sayılı Harcırah Kanunu

Genel Muhasebe

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

ö) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

DEĞERLENDİRME

- Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunludur. En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. Ancak bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavda adaylar;

Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Adaylar, komisyon tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 75 puan olması şarttır.

Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sınav komisyonu, adayları en yüksek adaydan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı belirler ve ilan eder.

Başarı puanı aynı olan adaylar arasından sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

Başarı puanının 75 ve üzerinde olması sıralamaya giremeyen adaylar için sınavlarda müktesep hak teşkil etmez.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için sözlü sınavın yeri ve tarihi ile sınav sonuçlarına ilişkin listeler Başkanlığımızın internet sitesinde (//www.gib.gov.tr) duyurulacaktır.

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığında olacak şekilde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. Yapılan itirazlar sınav komisyonu tarafından beş iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuç ilgiliye bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında koyu yazan siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kâğıdında yapılacak işaretlemelerin uygun şekilde yapılması ve değiştirilmek istenen işaretlemelerin iz bırakmayacak şekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir.

Sınavda başarılı olan adayların atamaları genel hükümlere göre yapılır.

Başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

Atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

İlan olunur.

Sınav başvuru formu için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 15:59
YORUM EKLE
YORUMLAR
maşallah türker
maşallah türker - 5 ay Önce

75 puan çok fazla ve baraj 70 olmalı mülakat olmamalı.