Doğum yaptıktan sonra memur olan kişi doğum izni kullanabilir mi?

Kamuda görev yapan bayan memurların doğum yapması halinde doğum izni kullanma hakları bulunmaktadır. Kadın memur analık izni olarak ta adlandırılan bu izni doğum öncesi ve doğum sonrası 8 er hafta olarak kullanma hakkında sahiptir. Memur olmadan önce hamile olan bir bayan hamilelik döneminde devlet memuru olarak atanırsa bayan memurlara tanınan bu doğum izni hakkından faydalanabilecekmidir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili husus hakkında gerekli açıklamaları yapalım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında; "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. " hükmü, 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin "Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler" başlıklı I. maddesinin "Analık izni" (A) fıkrasının "Doğum öncesi sekiz ve doğum sonrası sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna atanma halinde verilecek analık izni" başlıklı 9 uncu bendinin b alt bendinde; "Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır." hükmü yer almaktadır.

10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ? 10 yıl hizmeti olan memur 30 gün izni ne zaman kullanabilir ?

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde veya doğumdan önceki sekiz hafta içinde memur olarak atananlar doğum tarihine göre analık doğum iznini kullanabilirler.