Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Polis Sandığından çektiği krediyi zamanında bildirmeyen memura disiplin cezası

Danıştay 2. Dairesi  2021/18911 E. , 2022/1468 K. sayılı kararında, Polis Sandığından çektiği krediye ilişkin mal bildiriminde bulunamayan memura, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmadığı"ndan bahisle verilen disiplin cezasının mevzuata uygun olduğuna hükmetti.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/18911 E. , 2022/1468 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/18911
Karar No : 2022/1468

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ................................. /... İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmadığı"ndan bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 7/A-4 ve 15. maddeleri uygulanmak suretiyle "4 ay kısa süreli durdurma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin ...günlü, ...sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.


.... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş; anılan karar Danıştay Beşinci Dairesinin 08/02/2018 günlü, E:2016/15024, K:2018/7379 sayılı kararıyla bozulmuş, davalı idarenin karar düzeltme istemi de Danıştay Beşinci Dairesinin 08/05/2019 günlü, E:2018/4495, K:2019/3403 sayılı kararıyla reddedilmiştir.


.... İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla, Danıştay Beşinci Dairesinin bozma kararına uyulmayarak, davanın reddi kararında ısrar edilmiştir.


Anılan kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 24/09/2020 günlü, E:2020/628, K:2020/1616 sayılı kararıyla, İdare Mahkemesinin davanın reddi yolundaki kararının Dairece işin esası yönünden incelenerek karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyize konu İdare Mahkemesi kararının ısrara ilişkin kısmının onanmasına karar verilmiş; davalı idarece kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/04/2021 günlü, E:2021/209, K:2021/811 sayılı kararıyla, davalı idarenin karar düzeltme isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : .... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının, -... İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı dönemde, "............................. Emniyet Müdürlüğünde görev yapan bir kısım personelin gayrimenkul ve arsa zengini oldukları" yolundaki ihbar mektupları üzerine yapılan soruşturma sonucu; davacının, 13/01/2006 tarihinde aldığı 14.500,00 TL'lik arsa, 19/01/2006 tarihinde aldığı14.000,00 TL'lik arsa, 18/05/2006 tarihinde aldığı 48.000,00 TL değerinde ev, eşi adına 04.10.2006 tarihinde 13.500,00 TL'ye aldığı arsa ve yine eşi adına 02/01/2006 tarihinde aldığı iki adet arsa ve kendi adına 18/05/2006 tarihinde Ziraat Bankasından çektiği 52.000,00 TL tutarındaki krediye ilişkin mal bildirimlerinin bir aylık yasal süre içerisinde verilmediği, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 127. maddesi gereğince bu bildirimlerin zamanaşımına uğradığı, davacının 14/10/2008 tarihinde kendi adına aldığı arsanın ve 13/10/2008 tarihinde Polis Sandığından çektiği krediye ilişkin mal bildiriminin süresinde verilmediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği, dava dosyasında mevcut soruşturma raporu ve eki bilgi, belgelerin incelenmesinden; davacının 14/10/2008 tarihinde kendi adına aldığı arsa ve 13/10/2008 tarihinde Polis Sandığından çektiği krediye ilişkin mal bildiriminin süresinde verilmediği anlaşıldığından, anılan fiilleri nedeniyle verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık görülmediği, öte yandan, davacı vekili tarafından, müvekkil hakkında yetkisiz kurul tarafından işlem tesis edildiği ileri sürülmüşse de; soruşturmanın birden çok kişiyi ilgilendirmesi, bunlar arasında ilçe emniyet müdürünün de bulunması ve davacının 4.meslek derecesinden daha düşük derecede olduğu dikkate alındığında iddiasına itibar edilmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; isimsiz, imzasız ve tarihsiz ihbar mektuplarındaki birtakım asılsız ithamlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, malvarlığında usulsüz herhangi bir artış olmamasına rağmen, dava konusu işlemin tesis edilerek mağdur edildiği, 13/10/2008 tarihinde çektiği 10.300,00 TL tutarındaki kredi ile 14/10/2008 tarihinde 10.000,00 TL tutarındaki arsayı almış olduğu, bahse konu tutarın, o tarihlerde aldığı aylık maaş tutarının beş katından fazla olmaması nedeniyle, 3628 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca mal bildiriminde bulunma zorunluluğunun da bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararı uyarınca verilen 14/09/2021 günlü, E:2021/5258, K:2021/2513 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.


Öte yandan; davacının Kasım 2008 döneminde eline geçen net maaş tutarının 1.910,33 TL olduğu ve 13/10/2008 tarihinde Polis Sandığından çektiği 10.300,00 TL tutarındaki kredinin ve 14/10/2008 tarihinde kendi adına almış olduğu 10.000,00 TL tutarındaki arsanın, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'in 8 ve 10. madde hükümleri kapsamında, davacıya ödenen net aylık tutarının beş katından fazla olması nedeniyle "malvarlığında önemli bir değişiklik" olarak ek bildirim konusu olması gerektiği açıktır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. .... İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

YORUM EKLE