Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan  personel, görevden alınarak öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi Yağma suçundan ceza alan memurun cezası adli sicil belgesi isteme yetkisinden dolayı iptal edildi

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;  gerçekleştirme görevlisi olarak yetkilendirilen ve kendisine HYS şifreleri verilen ilgilinin, güven ilişkisine dayalı olarak satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmadığı, kendisinin yetkisine verilmiş olan şifreyi destek hizmet biriminde görevli personel ile paylaşarak, satın alma, muayene ve kontrol görevlerinin tamamını bu personellerin uhdesine bıraktığı, kendisinin sadece önüne gelen evrakları imzalamakla yetindiği, bu evrakların doğruluğu konusunda gerekli kontrolleri yapmadığı,kendi beyanına göre 2018 yılında malzeme alımlarında tespit etmiş olduğu usulsüzlüklere ilişkin Kaymakamlık Makamına hitaben yazmış olduğu dilekçeyi, görevlendirmesinin sona erdiği, sorumluluğunun üzerinden alındığı gerekçesiyle ilgili makamlara sunmadığı, bu suretle kamu hizmetinin gereklerini, harcama yetkilisi olarak denetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kamu zararının oluşmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle davanın reddi yönünde karar vermiştir.

İlk derece mahkemesine karşı yapılan istinaf ve temyiz başvurusu reddedilmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2022/2051 E.  ,  2022/3352 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/2051

Karar No : 2022/3352

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …Bakanlığı

VEKİLLERİ : …

İSTEMİN KONUSU : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince verilen …günlü, E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı temyiz isteminin reddine ilişkin kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Hatay ili, …İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan davacının, Antalya ili, …İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı dönemdeki fiilleri nedeniyle başlatılan disiplin soruşturması sonucunda idarecilik görevi üzerinden alınarak Hatay ili,  ilçesi, …İmam Hatip Ortaokuluna öğretmen olarak atanmasına ilişkin …günlü, …sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : …İdare Mahkemesinin …günlü, E:…K:…sayılı kararıyla; 2016 yılında gerçekleştirme görevlisi olarak yetkilendirilen ve kendisine HYS şifreleri verilen davacının, güven ilişkisine dayalı olarak satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmadığı, kendisinin yetkisine verilmiş olan şifreyi destek hizmet biriminde görevli personel ile paylaşarak, satın alma, muayene ve kontrol görevlerinin tamamını bu personellerin uhdesine bıraktığı, kendisinin sadece önüne gelen evrakları imzalamakla yetindiği, bu evrakların doğruluğu konusunda gerekli kontrolleri yapmadığı, kendi beyanına göre 2018 yılında malzeme alımlarında tespit etmiş olduğu usulsüzlüklere ilişkin Kaymakamlık Makamına hitaben yazmış olduğu dilekçeyi, görevlendirmesinin sona erdiği, sorumluluğunun üzerinden alındığı gerekçesiyle ilgili makamlara sunmadığı, bu suretle kamu hizmetinin gereklerini, harcama yetkilisi olarak denetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kamu zararının oluşmasına sebebiyet verdiği, davacı tarafından 2017 yılı Mart ayından Eylül ayına kadar raporlu olduğu iddia edilmiş ise de söz konusu usulsüzlüklerin 2013 - 2018 yılları arasını kapsadığı, davacının bir süre raporlu olmasının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, soruşturma konusu olayla ilgili olarak davacı hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığının …sayılı dosyası ile "güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinden bahisle" soruşturma başlatıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının şube müdürlüğü görevinden alınarak öğretmen olarak atanmasına dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi Kararının Özeti : …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesinin …günlü, E:…, K:…sayılı kararıyla; istinaf talebinin reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Davacı tarafından, istinaf talebinin reddine ilişkin olarak verilen kesin kararın temyiz edilmesi üzerine; …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince verilen …günlü, E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı kararı ile, kesin olarak verilen karara karşı yapılan temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, yedi (7) gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere, 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrası uyarınca temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacı, …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince verilen kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesince verilen …günlü, E:…, K:…, Temyiz No:…sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi …İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, …İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06/06/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar ve

Editör: Mustafa Rüzgar