Yabancı bir özel okulda görevli öğretmene sosyal medya paylaşımı sebebiyle maarif müfettişi raporuna istinaden Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiştir. 

İlgili personel, memuriyetten çıkarma işleminin iptali istemiyle dava açmıştır. Davaya bakan ilk derece mahkemesi söz konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.

Mahkemenin kararını şu gerekçeye dayandırmıştır: "657 sayılı DMK.nun 125/E- a ve I maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasyla tecziyesinin, davacının özel öğretim kurumu olan yabancı bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak çalışmasından dolayı devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanamayacağının sübut fiillerden dolayı çalışma izin onayının süresiz olarak iptal edilmesinin gerektiği yolundaki teklif uyarınca tesis edilen işlemin Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle izni veren makam tarafından tesis edilmesi gerekirken, 5580 sayılı Kanunun 9/6. maddesinde öngörülen usul izlenmeden ( Bakanlığın görüşü alınmadan) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen dava konusu işlemde şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir." 

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2018/1766 E.  ,  2022/3760 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/1766

Karar No : 2022/3760

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi Özel................................. Fransız Lisesinde … olarak görev yapan davacı hakkında maarif müfettişlerince düzenlenen … gün ve … sayılı rapora istinaden sosyal medyadaki paylaşımlarından ötürü görev yaptığı ......................................................... Fransız Lisesindeki çalışma izin onayının süresiz olarak iptal edilmesine yönelik … gün ve E…. sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlenmesi hâlinde, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle personelin görevine, izni veren makam tarafından son verilir hükmü gereğince … tarih … sayılı inceleme ve soruşturma raporunda yer alan; davacıya disiplin yönünden 657 sayılı DMK.nun 125/E- a ve I maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezasyla tecziyesinin, davacının özel öğretim kurumu olan yabancı bir okulda sözleşmeli öğretmen olarak çalışmasından dolayı devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulanamayacağının sübut fiillerden dolayı çalışma izin onayının süresiz olarak iptal edilmesinin gerektiği yolundaki teklif uyarınca tesis edilen işlemin Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle izni veren makam tarafından tesis edilmesi gerekirken, 5580 sayılı Kanunun 9/6. maddesinde öngörülen usul izlenmeden ( Bakanlığın görüşü alınmadan) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tesis edilen dava konusu işlemde şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeyerek gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:… K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan tutarın Mahkeme tarafından iadesine,

4. Kesin olarak, 03/06/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Editör: Mustafa Rüzgar