Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsamına alınan personelin soruşturmasının 4483 sayılı yasaya tabi olmadığı

Özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ Genel Müdürlüğünde görevli genel müdür hakkında 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/932

Karar No : 2020/1017

K A R A R

Hakkında Ön İnceleme

Yapılan : ... - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılan için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 21.1.2020 tarih ve 2 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi .

Soruşturulacak Eylemler :

TEDAŞ ....................................................olarak görev yapan şikayetçi .'nin istihdam fazlası personel olarak belirlenmesine dair 28.10.2016 tarih ve 20-354 sayılı Yönetim Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması yolundaki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 24.3.2017 tarih ve E:2017/192 sayılı kararını yasal süresi içerisinde uygulamamak.

Şikayetçi .'nin ................................................. görevinden alınmasından sonra adı geçen hakkında haksız yere idari soruşturma açarak ceza almasını sağlamak, şikayetçinin yasal izin istemlerini reddetmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına atamasının yapılmasının uygun görüldüğüne dair kararı şikayetçiye tebliğ etmemek, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atanarak 11.3.2019 tarihinde TEDAŞ'tan ayrılmasına rağmen maaş nakil ilmühaberinde ayrılış tarihini 16.1.2017 olarak düzenleyerek mağduriyetine neden olmak suretiyle şikayetçiye bezdiri (mobbing) uygulamak.

Birinci Daire

Eylem Tarihi : 2017-2019 Yılları.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesinin 2.6.2020 tarih ve E:2020/119, K:2020/266 sayılı görevsizlik kararı ekinde gönderilen dosya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 21.2.2020 tarih ve 2 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi .......................................................'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11/d maddesinde, teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlemesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, bu Kanun hükümleri gereğince özelleştirme programına alınan kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, bunlar hakkında varsa kendi kuruluş kanunları ile diğer kanunlarda yer alan bu Kanuna aykırı hükümlerin ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesinde ise, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleri ile diğer özlük haklarını düzenlediği vurgulanmıştır.

Bu hükümlerin değerlendirilmesinden, özelleştirme kapsam ve programına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri özel hukuk hükümlerine tabi olduğundan, bu teşebbüslerdeki genel müdür ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanamayacağı, yani bu kişilerin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı ilgili bakanın iznine ve 4483 sayılı Kanuna tabi olmadıkları açıktır.

Bu durumda, 2.4.2004 tarih ve 22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan TEDAŞ Genel Müdürlüğünde görevli.................................................. ... hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11’inci maddesinin (d) bendinin, dolayısıyla 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, buna göre isnat edilen eylemler nedeniyle 4483 sayılı Kanuna tabi olmayan ilgili hakkında genel hükümlere göre soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından, itirazın kabulü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 21.1.2020 tarih ve 2 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, ... hakkında genel hükümler uyarınca gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile itiraz edene gönderilmesine 10.7.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE