Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır? 657 sayılı kanuna göre yapılan soruşturmalarda soruşturma süresi hakkında

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır? 657 sayılı kanuna göre yapılan soruşturmalarda soruşturma süresi hakkında danıştay kararı

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesine göre, aynı Yasanın 125 inci maddesinde sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin işlendiğinin disiplin âmirince öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hâllerde bir ay içinde disiplin soruşturmasına; Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren hâllerde ise altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar hükümlerine yer verilmiştir.

Ancak Devlet Memurları Kanununda disiplin soruşturması görevi verilen muhakkiklerin kendilerine verilen soruşturma görevini ne kadarlık sürede tamamlamaları gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.Muhakkik tarafından yapılacak olan soruşturmanın içeriğine göre bu süre örneğin 1 ay olabileceği gibi daha kapsamlı soruşturma ve incelemelerde bu süre 6 ay 1 yıl gibi sürelere de uzayabilmektedir.

Bu nedenle muhakkik tarafından yapılan soruşturma için kesin bir süre verilmesi mümkün görülmemektedir.Ancak disiplin cezalarında genel zamanaşımı olarak tanımlanan fiilin işlenmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolması ile ceza verme yetkisinin sona ermesi nedeniyle disiplin amiri ve disiplin kurullarınca ceza verme işlemlerinde geçecek olan sürelerde göz önüne alınarak soruşturmacı tarafından gerekli rapor düzenlenerek ilgili birimlere verilmelidir.

Danıştay Başkanlığınca verilmiş olan çeşitli kararlarda mahkemece iptal edilmiş olan ve idareye yeniden ceza verme yetkisi veren kararlardan sonra yeni cezanın makul süre içinde verilmesi gerektiği yönünde kararlar verilmiştir.Makul süre ise genelde 3 aylık süre olarak değerlendirilmiştir.Makul süre içinde yeni ceza verilmesi gerektiği yönündeki kararların gerekçesinde ise memurun devamlı olarak ceza baskısı altında kalmaması gerektiği hususuna dikkat çekilmiştir.İlgili kararların disiplin amirinin ceza vermesi ile ilgili olması açısından konumuz ile alakası olmadığı düşünülebilir ancak memurun devamlı ceza baskısı altında kalması açısından soruşturma aşamasında da makul sürede soruşturmanın tamamlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Disiplin soruşturmalarında da memurun devamlı olarak ceza baskısı altında kalacak olması memuru işyerinde ve yapmış olduğu işte çeşitli sıkıntılara girmesine neden olacaktır.

Bu nedenle soruşturma görevi verilen kişiler yapılan soruşturmanın içeriği ve boyutuna göre mümkün olan en kısa zamanda soruşturma dosyasını tamamlamalı bu süre her halukarda disiplin amirleri ve disiplin kurullarınca verilecek olan kararlardaki sürelerde göz önüne alınarak 2 yıllık zamanaşımını geçmemelidir.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022, 08:51
YORUM EKLE