Memurun amirin emrine uymaması

kamuda çalışan memurların amirleri tarafından verilen emirlere uyma zorunluluğu olup, emre uymayan memura disiplin cezası verilmesi mümkündür

Memurun amirin emrine uymaması

kamuda çalışan memurların amirleri tarafından verilen emirlere uyma zorunluluğu olup, emre uymayan memura disiplin cezası verilmesi mümkündür

Memurun amirin emrine uymaması

Memurun amirin emrine uymaması 

Kamu görevlisinin amirin emrini hiç yahut zamanında ve istenilen şekilde yerine getirmemesi, disiplin sorumluluğu doğurabileceği gibi Türk Ceza Kanunu’na veya özel ceza kanunlarına göre bir suç da teşkil edebilmektedir. Devlet memurlarının disiplin suç ve cezalarını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde, verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmaması halinde kamu görevlisinin davranışının manevi unsuru göz önüne alınarak farklı disiplin cezaları öngörülmektedir. DMK’nın 125. maddesinin B fıkrasının j bendinde ise verilen emre itiraz edilmesine karşılık olarak kınama cezası öngörülmektedir. TCK’nın 257. maddesinin 2. fıkrası ise, görevinin gereklerini yapmayan yahut geç yapan kişinin kanunda öngörülen diğer şartların da gerçekleşmesi halinde görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini ortaya koymaktadır. Askeri Ceza Kanunu’nun 87. maddesinde de itaatsizlikte ısrar eden askerin cezası düzenlenmektedir

Danıştay, kamu görevlisinin amirin emrine uyma zorunluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle hakkında tesis edilen disiplin cezasını hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. “Adana 2. İdare Mahkemesinin 07/09/2012 tarihli ve E:2012/331, K:2012/1258 sayılı kararı ile memurun, (…) verilen görevi kendi değerlendirmesine göre yerine getirmemesi, memurların birlikte bulunmalarını ve düzenli olarak çalışmalarının devamını sağlamayı imkansız hale getireceğinden ve buna bağlı olarak bir kamu görevlisinin kanunsuz emir durumu hariç verilen emre uyması zorunlu olduğundan (…)” Danıştay 12.D, E.2016/10429, K. 2018/2009, K.T. 3.05.2018

YORUM EKLE