Fenne aykırı rapor alan memura disiplin cezası verilir mi?

memurun almış olduğu sağlık raporunun hakem hastanece fenne aykırı olduğu tespit edilirse memura disiplin soruşturması açılıp ceza verilir mi?

Fenne aykırı rapor alan memura disiplin cezası verilir mi?

memurun almış olduğu sağlık raporunun hakem hastanece fenne aykırı olduğu tespit edilirse memura disiplin soruşturması açılıp ceza verilir mi?

Fenne aykırı rapor alan memura disiplin cezası verilir mi?

Fenne aykırı rapor alan memura disiplin cezası verilir mi?

Memurlarca alınan sağlık raporlarında tereddüt yaşanması halinde memurların  idarelerce hakem hastaneye sevk ettirilmesi mümkündür. Hakem hastane tarafından memura daha önce verilmiş olan sağlık raporunun fenne aykırı olduğu yönünde rapor düzenlenmesi durumunda memurlar hakkında disiplin hukuku açısından  nasıl bir işlem  yapılacağı idarelerde tereddüte neden olmaktadır. Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda DPB verilmiş olan bir görüşte  "Bahse konu fenne aykırı olduğu tespit edilen hastalık raporunun tesisinde ilgili memura atfedilebilecek bir sorumluluğun bulunması halinde ilgili memur hakkında da disiplin hükümlerinin işletilebileceği " yönünde görüş verilmiştir.

İlgili görüşe göre memurun almış olduğu sağlık raporunda fenne aykırı olması yönünde bir müdahilliği varsa ve soruşturma sonucunda bu durum ispatlanabilirse  memur hakkında disiplin soruşturması açılıp ceza verilebilecektir.

Konuya ilişkin görüş yazısı aşağıda yer almaktadır.        

ÖZET: Devlet memuruna verilen hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memur hakkında hangi işlemin yapılacağı hk.(29/03/2016-1928)           Devlet memuruna verilen hastalık raporunun hakem hastane tarafından fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memur hakkında hangi işlemin yapılacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. ……………………………………………………………              

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık ve refakat izni" başlıklı 105 inci maddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanan ve 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, " Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur. Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir." hükmü,

aynı maddenin yedinci fıkrasında, "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.            

 Bu itibarla,               - Devlet memurunun almış olduğu ve anılan Yönetmelikte belirtilen sürede çalıştığı kuruma intikal ettirdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi ve kurumca belirlenecek en kısa sürede memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,              

- Hakem hastanece hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memura hastalık raporunun fenne aykırı olması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirimin yapılması gerektiği,              

- Yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise söz konusu memurun izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,          - Fenne aykırı olduğuna karar verilen hastalık raporunu veren hekim hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla bu durumun Kurumunuzca hekimin bağlı olduğu Kuruma bildirilmesinin uygun olacağı,              

- Bahse konu fenne aykırı olduğu tespit edilen hastalık raporunun tesisinde ilgili memura atfedilebilecek bir sorumluluğun bulunması halinde ilgili memur hakkında da disiplin hükümlerinin işletilebileceği            

 mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE