Disiplin cezasına itiraz sonuçlanmadan dava açmak mümkün mü?

Davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı kararın 20/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından söz konusu kararın kaldırılması istemiyle 27/07/2015 tarihinde itiraz dilekçesi verildiği, 18/09/2015 tarihinde itiraza konu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, ... tarih ve ... sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile davacının itirazının kabulüne karar verildiği ve bu kararın 16/10/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği görülmüştür.
Bu durumda, davacının disiplin cezasına yaptığı itiraz kabul edildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmekte olup; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/5104
Karar No : 2023/78


İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının gerekçe değiştirerek onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 05/02/2020 tarih ve E:2016/6635 K:2020/915 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Sakarya ... İl Müdürlüğünde il müdür yardımcısı vekili olarak görev yapan davacının hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendine göre bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı Sakarya Valiliği İl Disiplin Kurulu işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kalacağı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, 2872 sayılı Kanun ve Çevre Denetim Yönetmeliği hükümleri uyarınca denetim sonucu alınan kararların doğrudan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerince yerine getirilmesi gerekirken bu yetkilerin kullanılmayarak Arifiye Belediye Başkanlığı'na devredildiği, ... Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Kum Ocağı İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kum Çakıl Ocağı Yıkama Eleme tesisinin atık sularını doğrudan Sakarya nehrine deşarj ettiği hususunun gerek il müdürlüğü personellerince yapılan denetimlerde tespit edilmesi, gerekse SASKİ tarafından çekilen fotoğralar, uydu görüntüleri ve düzenlenen tutanak ile bildirilmesine rağmen adı geçen firmaya gerekli yaptırımların uygulanmadığı, geçici faaliyet belgesi alınıncaya kadar faaliyetin durdurulması kararının evrak üzerinde uygulandığı, fiilen tesisin faaliyetlerine devam ettiği, çevrenin kirletilmesine yaklaşık 2 yıl gibi uzun bir süre göz yumulduğu, tesisin ancak disiplin soruşturması başladıktan sonra 25.02.2015 tarihinde mühürlenmek suretiyle faaliyetinin durdurulduğu, 08/09/2014 tarihli -fiilen uygulanmayan- kapatma olurunun ve kapatmaya dayanak teşkil eden tutanakların dosyasından yok edildiği, ... Tarım Ürünleri Gıda İnşaat ve Kum Ocağı İşletmeciliği Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kum Çakıl Ocağı Yıkama Eleme tesisinin atık sularını doğrudan Sakarya nehrine deşarj ettiği hususu sabit olmasına rağmen adı geçen firmaya mevzuat uyarınca her hangi bir idari yaptırım uygulanmadığı, davacının da yönetici olarak bu işlemlerden haberdar olduğu, bu itibarla 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendinde yer alan; "kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak" fiilini işlediği sonucuna varıldığından davacının eylemine uyan 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, davacı tarafından, dava konusu kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin disiplin kurulu kararına süresi içinde itiraz edildiği, bu nedenle itiraza konu disiplin cezasının kesinleşmediği, bu cezanın yetkili Yüksek Disiplin Kurulu'nun "ret" niteliğinde "olumsuz" kararının davacıya tebliği ile kesinleşeceği ve olumsuz işlem niteliğinde ret kararının davacıya tebliği üzerine 60 gün içinde dava açılabileceği hususları dikkate alındığında; dava konusu işlemin davacının itirazı nedeniyle kesin ve yürütülebilir nitelikte, tek başına hukuksal etkileri olan bir işlem olarak kabulüne olanak bulunmadığından, davanın incelenmeksizin reddi gerekirken mahkemece uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle verilen davanın reddine ilişkin kararda gerekçe bazında hukuki isabet görülmemiş ise de; sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmadığından kararın belirtilen gerekçe ile sonucu itibarıyla onanmasına karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI :

Dava konusu disiplin cezası Yüksek Disiplin Kuruluna yapılan itiraz üzerine kaldırıldığından, İdare Mahkemesince karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 05/02/2020 tarih ve E:2016/6635 K:2020/915 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Sakarya Ç... İl Müdürlüğü'nde il müdür yardımcısı vekili olarak görev yapmakta olan davacı ve bir kısım İl Müdürlüğü personeli hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda getirilen öneri doğrultusunda, Sakarya Valliği İl Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ile; davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendi uyarınca ''bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası'' ile cezalandırılmasına karar verilmiş, karar 20/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilmiştir. Davacı tarafından söz konusu kararın kaldırılması istemiyle 27/07/2015 tarihli itiraz dilekçesi verilmiş ve 18/09/2015 tarihinde de itiraza konu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

Davacının yapmış olduğu itiraz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ile kabul edilmiş, ardından davacının aynı fiilleri nedeniyle Sakarya Valliği İl Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendi uyarınca ''bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası'' ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Davacı tarafından bu kararın da kaldırılması istemiyle 01/02/2016 tarihli itiraz dilekçesi verilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun ... tarih ve ... sayılı kararı ile davacının bu itirazı da kabul edilmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135. maddesinde, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği, itirazda sürenin, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gün olduğu, süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceği, itiraz mercilerinin, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorunda oldukları, itirazın kabulü halinde, disiplin amirlerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği, disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının D bendinin (ı) alt bendi uyarınca 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ... tarih ve ... sayılı kararın 20/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacı tarafından söz konusu kararın kaldırılması istemiyle 27/07/2015 tarihinde itiraz dilekçesi verildiği, 18/09/2015 tarihinde itiraza konu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı, ... tarih ve ... sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile davacının itirazının kabulüne karar verildiği ve bu kararın 16/10/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği görülmüştür.
Bu durumda, davacının disiplin cezasına yaptığı itiraz kabul edildiğinden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmekte olup; davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, ... İdare Mahkemesinin .. tarih ve E:..., K:... sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 01/02/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.