Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında

Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında

Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında

Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında

Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında

Disiplin cezası verilen kişinin başka bir yere tayin edilebileceği hakkında 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15698 E. , 2021/4621 K.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edildiği; bu durumda, hakkında düzenlenen soruşturma raporuyla, danışma bürosundaki nöbet görevini gereği gibi yerine getirmemek suretiyle verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı tespit edilen davacının, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin davalı idareye tanıdığı takdir yetkisi çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek il içinde naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde neden ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15698
Karar No : 2021/4621

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Bakanlığı
VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; İstanbul ... Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının, hakkında açılan soruşturma sonucu getirilen teklif üzerine İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanmasına ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararla; disiplin cezası ile tecziye edilen davacı hakkında ayrıca atama işlemi tesis edilerek başka bir yere tayin edilmesinin, davacının ikinci kez cezalandırılması sonucunu doğurduğu; bu nedenle, atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş; anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2019 günlü, E:2016/13366, K:2019/7594 sayılı kararıyla bozulmuştur.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Anılan bozma kararına aynen uyularak ... İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceğinin yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edildiği; bu durumda, hakkında düzenlenen soruşturma raporuyla, danışma bürosundaki nöbet görevini gereği gibi yerine getirmemek suretiyle verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı tespit edilen davacının, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesinin davalı idareye tanıdığı takdir yetkisi çerçevesinde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek il içinde naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde neden ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, aynı fiil nedeniyle kınama disiplin cezası ile cezalandırıldığı, dava konusu atama işleminin ikinci kez cezalandırma niteliğinde olduğu, dosya kapsamında işyerinde çalışma barışını bozduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Usûl ve hukuka uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E: ..., K: ... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz yargılama giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15622 E. , 2021/4994 K.

YORUM EKLE